OPGEHEVEN : Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de nascholingsprojecten op initiatief van de Vlaamse Regering voor het schooljaar 2007-2008.

  • goedkeuringsdatum
    02 JULI 2007
  • publicatiedatum
    B.S.11/09/2007
  • datum laatste wijziging
    01/07/2008

COORDINATIE

impliciet opgeheven door Art. 1 van ditzelfde besluit

De Vlaamse Minister van Onderwijs en Vorming,

Gelet op artikel 12, derde lid van de op 17 juli 1991 gecoördineerde wetten op de Rijkscompatibiliteit;

Gelet op het decreet van 16 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en de nascholing, inzonderheid op de artikelen 53 en 55;

Gelet op het decreet van 29 juni 2007 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 1996 tot regeling van de procedure voor de toewijzing van nascholingsprojecten op initiatief van de Vlaamse Regering, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering; inzonderheid op de artikelen 6 en 15, zoals gewijzigd;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 juni 2007,

Besluit :

Artikel 1.

Volgende nascholingsprojecten op initiatief van de Vlaamse Regering worden voor het schooljaar 2007-2008 voor subsidiëring in aanmerking genomen :

Prioritair nascholingsthema : Schooltaal Nederlands : Taaldidactische competentie van lerarenteams verhogen (alle vakken), in het secundair onderwijs.

project : Een schoolbeleid voeren voor taalgericht vakonderwijs (07.01.01)

organisatie : Advies en Vormingscentrum van Steden en Gemeenten (AVSG VZW)

budget : 65.648,06 EUR

project : Een taalbeleid op maat van jouw school? Het kan! (07.01.02)

organisatie : Eekhoutcentrum VZW

budget : 106.741,66 EUR

project : Met vereende leerkrachten! Naar een geïntegreerd taalbeleid voor de secundaire school (07.01.03)

organisatie : Centrum voor Taal en Onderwijs (Katholieke Universiteit Leuven)

budget : 102.046 EUR

project : Taal-, team- en leerlinggericht! (07.01.04)

organisatie : Arteveldehogeschool - Centrum voor onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en professionele ontwikkeling (COMPahs)

budget : 85.305 EUR

project : Een coherent taalbeleid op school en in de klas (07.01.06)

organisatie : Universiteit Antwerpen, Centrum Nascholing Onderwijs (i.s.m. Nascholingscentrum Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Nascholingscentrum van het Gemeenschapsonderwijs, Diocesane Pedagogische Begeleiding Bisdom Antwerpen, Pedagogische Cel Antwerpen (provinciaal onderwijs))

budget : 202.946,44 EUR

Prioritair nascholingsthema : Frans in de overgang van basis- naar secundair onderwijs.

project : CLEF Dâ™OR2 (Communicatief onderwijs conform Leerplannen en Eindtermen Frans, met bijpassende Didactiek in Overleg en na Reflectie in de 2 niveaus (basisonderwijs en secundair onderwijs)) (07.02.01)

organisatie : VZW Nascholing in het Katholiek Onderwijs

budget : 376.890 EUR

project : Met zorg bouwen aan de brug Frans (07.02.03)

organisatie : Pedic, Diocesaan Pedagogisch Didactisch Centrum VZW

budget : 68.020,25 EUR

Prioritair nascholingsthema : Taalversterking bij kleuteronderwijzers en leerkrachten eerste graad basisonderwijs.

project : Taal de hele dag! Taalvaardigheidsonderwijs in het kleuteronderwijs en de eerste graad lager onderwijs (07.03.01)

organisatie : Centrum voor Taal en Onderwijs (Katholieke Universiteit Leuven)

budget : 134.813 EUR

project : Taalversterking : elk kind aan het woord (07.03.02)

organisatie : Advies en Vormingscentrum van Steden en Gemeenten (AVSG VZW)

budget : 66.969,62 EUR

project : Vijf voor twaalf : Tijd voor taal (07.03.05)

organisatie : Eekhoutcentrum VZW

budget : 102.175,87 EUR

Art. 2.

De in artikel 1 vermelde bedragen ten belope van 1.311.555,90 EUR worden voorzien bij budgetcontrole 2007, programma 35.40, basisallocatie 33.12.