OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de consortia volwassenenonderwijs tijdens het schooljaar 2007-2008

  • goedkeuringsdatum
    12 OKTOBER 2007
  • publicatiedatum
    B.S.22/11/2007
  • datum laatste wijziging
    01/10/2008

COORDINATIE

opgeheven door Art. 5 van ditzelfde besluit.

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 75, 76 en 196;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 16 juli 2007;

Gelet op advies nr. 43.481/1/V van de Raad van State, gegeven op 10 september 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° consortium volwassenenonderwijs : het gesubsidieerde samenwerkingsverband tussen Centra voor Volwassenenonderwijs en Centra voor Basiseducatie binnen één welomschreven werkingsgebied;

2° decreet : het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;

3° de minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs.

Art. 2.

Dit besluit is van toepassing op de consortia volwassenenonderwijs, vermeld in artikel 73 van het decreet.

HOOFDSTUK II. - Bepaling van de subsidie voor de consortia volwassenenonderwijs tijdens het schooljaar 2007-2008

Art. 3.

§ 1. Aan de consortia die uiterlijk op 1 oktober 2007 een aanvraagdossier, als vermeld in artikel 196, § 1, van het decreet, hebben ingediend, kent de minister na goedkeuring van dit aanvraagdossier voor de periode van 1 september 2007 tot en met 31 december 2007 een subsidie toe die gelijk is aan : de som van het aantal lesurencursist van de referteperiode van 1 februari 2006 tot en met 31 januari 2007 van de Centra voor Volwassenenonderwijs en het aantal lesurencursist van het schooljaar 2005-2006 van de Centra voor Basiseducatie die aangesloten zijn bij het consortium volwassenenonderwijs, vermenigvuldigd met 0,012 euro.

§ 2. De subsidie, vermeld in § 1, wordt als volgt uitbetaald :

1° een voorschot van 70 % op 15 december 2007;

2° een saldo van 30 %, nadat het financieel rapport en het activiteitenverslag, vermeld in artikel 196, § 3, van het decreet, nadat het consortium volwassenenonderwijs het financieel rapport en het activiteitenverslag aan de bevoegde administratie heeft bezorgd. Het financieel rapport moet uiterlijk op 31 januari 2008 ingediend worden.

Art. 4.

§ 1. Aan de consortia volwassenenonderwijs die uiterlijk op 1 februari een aanvraagdossier, als vermeld in artikel 196, § 1, van het decreet, hebben ingediend en aan de consortia volwassenenonderwijs die voor de periode van 1 september 2007 tot en met 31 januari 2008 een subsidie hebben ontvangen, kent de minister voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 augustus 2008 een subsidie toe die gelijk is aan : de som van aantal lesurencursist van de referteperiode van 1 februari 2006 tot en met 31 januari 2007 van de Centra voor Volwassenenonderwijs en het aantal lesurencursist van het schooljaar 2005-2006 van de Centra voor Basiseducatie die aangesloten zijn bij het consortium volwassenenonderwijs, vermenigvuldigd met 0,0505 euro.

§ 2. De subsidie, vermeld in § 1, wordt als volgt uitbetaald :

1° een voorschot van 70 % op 15 april 2008;

2° een saldo van 30 %, nadat het financieel rapport en het activiteitenverslag, vermeld in artikel 196, § 3, van het decreet,nadat het consortium volwassenenonderwijs het financieel rapport en het activiteitenverslag aan de bevoegde administratie heeft bezorgd. Het financieel rapport moet uiterlijk op 30 september 2008 ingediend worden.

HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 5.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007 en houdt op van kracht te zijn op 1 oktober 2008.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.