OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van premies aan bepaalde onderwijsinstellingen van het gewoon secundair onderwijs die studierichtingen inrichten die leiden tot de invulling van een knelpuntberoep

  • goedkeuringsdatum
    14 DECEMBER 2007
  • publicatiedatum
    B.S.04/02/2008
  • datum laatste wijziging
    01/09/2008

COORDINATIE

impliciet opgeheven door Art. 2 van ditzelfde besluit

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 55 tot en met 58;

Gelet op artikel 12 van het decreet van 29 juni 2007 houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende de regeling van de begrotingscontrole en -opmaak;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begroting, gegeven op 11 december 2007;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° betrokken personen : de meerderjarige leerling of de personen die de leerlingen in rechte of in feite onder hun bewaring hebben;

2° bso : beroepssecundair onderwijs;

3° dbso : deeltijds beroepssecundair onderwijs;

4° tso : technisch secundair onderwijs;

5° onderwijsinstelling : school voor voltijds secundair onderwijs of centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs;

6° tellingsdatum : 1 oktober 2007.

Art. 2.

Er wordt in het schooljaar 2007-2008 aan de inrichtende machten van de onderwijsinstellingen vermeld in bijlage, een premie uitgereikt voor leerlingen die ingeschreven zijn in een van de volgende leerjaren of opleidingen :

1° in het eerste leerjaar van de tweede graad of het eerste leerjaar van de derde graad van de volgende studierichtingen van het voltijds secundair onderwijs :

a) hotel tso;

b) restaurant en keuken bso;

c) slagerij en verkoopsklare gerechten bso;

d) slagerij en vleeswaren tso;

e) slagerij en vleeswarenbereiding bso;

f) brood en banket tso;

g) brood- en banketbakkerij bso;

h) brood- en banketbakkerij en confiserie bso;

i) vrachtwagenchauffeur bso;

j) organisatiehulp bso;

2° in het derde leerjaar van de derde graad van de volgende studierichtingen van het voltijds secundair onderwijs :

a) bijzonder transport bso;

b) logistiek bso;

c) thuis- en bejaardenzorg bso;

3° in de volgende modulaire opleidingen, zoals vermeld in bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel :

a) broodbakker;

b) bakkersgast;

c) ambachtelijke brood en -banketbakker;

d) ambachtelijke chocoladebewerker;

e) keukenhulp;

f) hulpkelner;

g) keukenmedewerker;

h) zaalmedewerker;

i) keukenverantwoordelijke;

j) zaalverantwoordelijke;

k) vrachtwagenchauffeur;

l) heftruckchauffeur;

m) reachtruckchauffeur;

n) logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen;

o) thuis en -bejaardenzorg;

p) basismedewerker in organisaties;

q) schoonmaakhulp in instellingen en diensten;

4° in de volgende opleidingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs :

a) industriële vleesbewerker dbso;

b) slager dbso;

c) slagersgast dbso;

d) uitbener-Uitsnijder dbso;

e) bakker-patissier dbso;

f) bakkersgast dbso;

g) bankwerker-kneder-ovenman dbso;

h) vrachtwagenchauffeur dbso;

i) hulpkok dbso;

j) logistiek helper in de vezorgingsinstellingen dbso;

k) logistiek assistent in ziekenhuizen dbso;

l) bejaardenhelper dbso.

Art. 3.

De premie, vermeld in artikel 2, bedraagt 236 euro per regelmatige leerling op de tellingsdatum in de studierichtingen, opleidingen en modulaire opleidingen; vermeld in artikel 2.

Art. 4.

Alleen de onderwijsinstellingen, vermeld in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd, komen in aanmerking voor de premie.

Art. 5.

De aanrekening gebeurt op het begrotingsjaar 2007 op basisallocatie 33.13 van het programma 32.10.

Art. 6.

De toegekende middelen mogen uitsluitend worden aangewend om de financiële bijdrage van de betrokken personen voor de studies, vermeld in artikel 2, met het premiebedrag te verminderen. De betrokken personen worden via de schoolrekening expliciet van de maatregel op de hoogte gebracht. Documenten die betrekking hebben op de aanwending van de subsidie en op de kennisgeving aan de betrokken personen worden in de onderwijsinstelling ter beschikking gehouden van de voor de controle bevoegde ambtenaren.

Art. 7.

Van de betrokken inrichtende macht zal de administratie Secundair Onderwijs het deel van de toegekende middelen terugvorderen, waarvan werd vastgesteld dat het niet werd aangewend conform de bepalingen van dit besluit.

Art. 8.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2007.

BIJLAGE

De bijlage is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.