OPGEHEVEN : Decreet tot oprichting van het Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie

  • goedkeuringsdatum
    21 DECEMBER 2007
  • publicatiedatum
    B.S.07/04/2008
  • datum laatste wijziging
    26/03/2009

COORDINATIE

opgeheven door Decr. 23-1-2009 - B.S. 26-3-2009

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet tot oprichting van het Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie.

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

De bepalingen van dit decreet zijn van toepassing op :

1° de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde centra voor basiseducatie;

2° de personeelsleden tewerkgesteld in de centra voor basiseducatie;

3° het Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie;

4° de personeelsleden tewerkgesteld in het Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie.

Art. 3.

Voor toepassing van dit decreet wordt verstaan onder :

1° VOC BE : Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie;

2° VOCB : Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie;

3° representatieve vakorganisatie : personeelsvereniging die aangesloten is bij een in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen vertegenwoordigde syndicale organisatie en een werking ontplooit naar de centra voor basiseducatie.

HOOFDSTUK II. - VOC BE

Art. 4.

Er is binnen het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming een VOC BE dat bestaat uit :

1° een afvaardiging van de Vlaamse Regering;

2° afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties die het personeel vertegenwoordigen;

3° een afvaardiging die de besturen van de centra voor basiseducatie en het VOCB vertegenwoordigt.

De afvaardiging van de Vlaamse Regering bestaat uit maximaal zes leden. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, of zijn afgevaardigde treedt op als voorzitter van het VOC BE. Elke representatieve vakorganisatie stelt vrij haar afvaardiging samen die uit maximaal vier leden bestaat. De besturen van de centra voor basiseducatie en het VOCB stellen vrij hun afvaardiging samen die uit maximaal zes leden bestaat.

Elke afvaardiging kan zich laten bijstaan door technici, die niet stemgerechtigd zijn.

Art. 5.

§ 1. Het VOC BE onderhandelt bij uitsluiting van enig ander orgaan over de voorontwerpen van decreet en de ontwerpen van besluit met betrekking tot :

1° de rechtspositieregeling van het personeel, meer bepaald :

a) de administratieve rechtspositieregeling;

b) de geldelijke rechtspositieregeling;

c) de regeling van de collectieve arbeidsverhoudingen.

2° onderwijsorganisatorische maatregelen met een rechtstreeks effect op de arbeidsduur of de organisatie van het werk.

§ 2. Het VOC BE onderhandelt bij uitsluiting van enig ander orgaan over de maatregelen voor de sectorale programmatie. Deze maatregelen onderscheiden zich in :

a. het vastleggen van de beschikbare financiële ruimte;

b. de bepaling van de wijze van invulling daarvan.

Art. 6.

De onderhandelingen over voorontwerpen van decreet en ontwerpen van besluit leiden tot een protocol waarin de standpunten van de afvaardiging van de besturen en van de afvaardigingen van de representatieve vakorganisaties worden weergegeven.

De onderhandelingen over sectorale programmatie leiden tot een protocol van akkoord, als de afvaardiging van de Vlaamse Regering, de afvaardiging van ten minste één representatieve vakorganisatie en de afvaardiging van de besturen zich akkoord verklaren. De Vlaamse Regering verbindt zich in het protocol tot de omzetting van de overeengekomen beginselen in regelgeving.

Art. 7.

Het VOC BE bemiddelt op verzoek van de meest gerede afvaardiging bij elk geschil, elk conflict of elk dreigend conflict van collectieve aard dat zich in een centrum voor basiseducatie of in het VOCB voordoet. Het VOC BE kan daartoe inzonderheid een bemiddelaar aanstellen.

Het VOC BE neemt een intern reglement betreffende de bemiddelingsprocedure aan. Het reglement wordt uitvoerbaar na bekrachtiging ervan door de Vlaamse Regering.

Art. 8.

De afvaardigingen kunnen aan het VOC BE aangelegenheden ter bespreking voorleggen die niet ressorteren onder de aangelegenheden vermeld in artikel 5.

Art. 9.

De Vlaamse Regering wijst onder haar ambtenaren een secretaris van het VOC BE aan.

Art. 10.

Het VOC BE neemt een werkingsreglement aan, dat bekrachtigd wordt door de Vlaamse Regering.

Art. 11.

De werkingskosten van het VOC BE vallen ten laste van het ministerie van Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap.

HOOFDSTUK III. - Inwerkingtreding

Art. 12.

Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 september 2007.