Decreet houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding

  • goedkeuringsdatum
    06 JUNI 2008
  • publicatiedatum
    B.S.18/07/2008
  • datum laatste wijziging
    01/01/2017

COORDINATIE

Decr. 8-5-2009 - B.S. 28-8-2009

B.Vl.R. 28-10-2016 - B.S. 29-12-2016

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding

HOOFDSTUK I. -

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

In dit decreet wordt verstaan onder :

1° arbeidsreglement : arbeidsreglement zoals bedoeld in de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen;

2° basisonderwijs : het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, erkend, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap;

3° CLB : centrum voor leerlingenbegeleiding zoals bedoeld in het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding;

4° extra-murosactiviteit : extra-murosactiviteit zoals omschreven in [artikel 3, 14°ter,]¹ van het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997;

5° gesloten plaats : alle plaatsen die deel uitmaken van de infrastructuur van de instelling, die door wanden worden afgesloten van de omgeving of voorzien zijn van een plafond;

6° infrastructuur : alle gebouwen en terreinen die behoren tot de instelling;

[onderwijsinspectie : de onderwijsinspectie, zoals bedoeld in het decreet betreffende kwaliteit van onderwijs;]²

8° instelling : elke onderwijsinstelling of elk CLB;

9° open plaats : alle plaatsen die deel uitmaken van de infrastructuur van de instelling en die niet als gesloten plaats worden beschouwd;

10° onderwijsinstelling : een pedagogisch geheel, waar onderwijs georganiseerd wordt en dat onder het bestuur staat van één directeur van het basisonderwijs of het secundair onderwijs;

11° schoolreglement : het document waarin de verhouding tussen inrichtende macht, ouders en leerlingen wordt geregeld en dat ten minste de orde- en tuchtregeling, de examenregeling en de interne beroepsprocedures omvat;

12°[secundair onderwijs : het voltijds secundair onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs, de deeltijdse vorming georganiseerd door een centrum voor deeltijdse vorming, de leertijd georganiseerd door een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen erkend, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap;]¹

13° roken : het roken van producten op basis van tabak of van soortgelijke producten;

14° reglementen met betrekking tot het ter beschikking stellen van infrastructuur van schoolinstellingen en CLB's aan derden : alle reglementen en contractuele verbintenissen waarin de voorwaarden van de verhuur en/of het gebruik van delen van of het geheel van infrastructuur van schoolinstellingen en CLB's worden vastgelegd.

[ ]¹ Decr. 8-5-2009; [ ]² B.Vl.R. 28-10-2016

Art. 3.

Dit decreet is van toepassing op alle instellingen uit het leerplichtonderwijs, het kleuteronderwijs en de CLB's.

HOOFDSTUK II. - Gezondheidsbescherming en rookverbod

Art. 4.

Het is verboden te roken in de gesloten plaatsen van de instellingen.

Het is verboden te roken in de open plaatsen van de instellingen op weekdagen tussen 6.30 uur 's morgens en 18.30 uur 's avonds.

Het is verboden te roken tijdens extra-murosactiviteiten tussen 6.30 uur 's morgens en 18.30 uur 's avonds.

Art. 5.

De instellingen brengen in hun infrastructuur rookverbodtekens aan zodanig dat ieder die aanwezig is, er kennis van kan nemen.

Art. 6.

De onderwijsinstellingen nemen de bepalingen van het rookverbod op in het schoolreglement. De onderwijsinstellingen en de CLB's nemen de bepalingen van het rookverbod op in het arbeidsreglement en in de reglementen met betrekking tot het ter beschikking stellen van infrastructuur van schoolinstellingen en CLB's aan derden.

Hierbij geven de instellingen aan op welke wijze de overtreding van het rookverbod wordt gesanctioneerd.

Art. 7.

De instelling voert een doeltreffend beleid om het rookverbod te handhaven. Ze controleert de naleving van het verbod en treedt op tegen overtreders conform het eigen sanctiebeleid zoals vermeld in het school- of arbeidsreglement.

Art. 8.

De instelling kan het rookverbod, vermeld in artikel 4, desgewenst aanvullen met extra maatregelen. Die aanvullingen kunnen enkel een meer restrictieve uitwerking hebben ten aanzien van het rookverbod, vermeld in artikel 4, en worden eveneens conform artikelen 5 en 6 bekendgemaakt.

HOOFDSTUK III. - Controle

Art. 9.

De inspectie controleert tijdens haar doorlichtingen de uitvoering van de bepalingen in artikelen 5, 6 en 7.

HOOFDSTUK IV. - Wijzigingsbepalingen

Art. 10.

Aan artikel 62, § 1, van het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, gewijzigd bij de decreten van 14 juli 1998, 1 december 1998, 13 juli 2001, 28 juni 2002 en 14 februari 2003, wordt een punt 12° toegevoegd, dat luidt als volgt :

"12° een doeltreffend beleid voert om het rookverbod kenbaar te maken en te handhaven, controle uitoefent over de naleving van het verbod en overtreders sancties oplegt, conform het eigen sanctiebeleid zoals vermeld in het school- of arbeidsreglement."

Art. 11.

Aan artikel 24bis, § 1, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, ingevoegd bij het decreet van 7 juli 2006, opgeheven voor het volwassenenonderwijs bij het decreet van 15 juni 2007 en gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2007, wordt een punt 17° toegevoegd dat luidt als volgt :

"17° een doeltreffend beleid voert om het rookverbod kenbaar te maken en te handhaven, controle uitoefent over de naleving van het verbod en overtreders sancties oplegt, conform het eigen sanctiebeleid zoals vermeld in het school- of arbeidsreglement."

Art. 12.

In artikel 24ter, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 7 juli 2006, opgeheven voor het volwassenenonderwijs bij het decreet van 15 juni 2007 en gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2007, worden de woorden "1° tot en met 12°" vervangen door de woorden "1° tot en met 12° en 17°".

Art. 13.

Aan artikel 41 van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2002, wordt een punt 15° toegevoegd, dat luidt als volgt :

"15° een doeltreffend beleid voert om het rookverbod kenbaar te maken en te handhaven, controle uitoefent over de naleving van het verbod en overtreders sancties oplegt, conform het eigen sanctiebeleid zoals vermeld in het arbeidsreglement."

HOOFDSTUK V. - Inwerkingtredingsbepaling

Art. 14.

Dit decreet treedt in werking op 1 september 2008.