Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied Nederlands tweede taal

  • goedkeuringsdatum
    10 JULI 2008
  • publicatiedatum
    B.S.30/09/2008
  • datum laatste wijziging
    01/09/2015

COORDINATIE

B.Vl.R. 24-7-2009 - B.S. 21-10-2009

B.Vl.R. 28-2-2014 - B.S. 4-4-2014

B.Vl.R. 5-9-2014 - B.S. 5-12-2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 24, § 1;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 3 oktober 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 april 2008;

Gelet op protocol nr. 657 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 422 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 44.676/1 van de Raad van State, gegeven op 3 juli 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs [worden de opleidingsprofielen voor de modulaire opleidingen van het studiegebied Nederlands tweede taal, dat behoort tot het secundair volwassenenonderwijs, vastgelegd in bijlage I tot en met V, die bij dit besluit zijn]² gevoegd.

[Ter uitvoering van artikel 24, § 2, van het voormelde decreet wordt voor bijzondere doelgroepen als volgt afgeweken van het minimale aantal lestijden van de volgende opleidingen :

1° de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 kan voor snel-lerende cursisten 160 lestijden bedragen, verdeeld in 4 modules van telkens 40 lestijden, of voor traag-lerende cursisten 360 lestijden, verdeeld in 4 modules van telkens 90 lestijden;

2° de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 2 kan voor snel-lerende cursisten 320 lestijden bedragen, verdeeld in 8 modules van telkens 40 lestijden, of voor traag-lerende cursisten 720 lestijden, verdeeld in 8 modules van telkens 90 lestijden;

3° de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 3 kan voor snel-lerende cursisten 160 lestijden bedragen, verdeeld in 2 modules van telkens 80 lestijden;

4° de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 4 kan voor snel-lerende cursisten 160 lestijden bedragen, verdeeld in 2 modules van telkens 80 lestijden.]²

[Ter uitvoering van artikel 24, § 2, van voormeld decreet wordt voor bijzondere doelgroepen als volgt afgeweken van het minimale aantal lestijden van de volgende opleidingen [[waarvan het opleidingsprofiel is vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Nederlands tweede taal]] :

[[...]]

[[...]]

[[...]]

4° de opleiding Nederlands tweede taal - professioneel bedrijfsgericht richtgraad 3 kan voor snel-lerende cursisten 120 lestijden bedragen, verdeeld in 3 modules van telkens 40 lestijden;

[[...]]

6° de opleiding Nederlands tweede taal - professioneel juridisch richtgraad 4 kan voor snel-lerende cursisten 80 lestijden bedragen, verdeeld in 2 modules van telkens 40 lestijden.]¹

[ ]¹ B.Vl.R. 24-7-2009; [ ]² B.Vl.R. 28-2-2014; [[ ]] B.Vl.R. 28-2-2014

Art. 2.

Het opleidingsprofiel, vermeld in artikel 1, wordt uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geëvalueerd. De resultaten van die evaluatie worden besproken met de stuurgroep, vermeld in artikel 2, 42°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

[De opleidingsprofielen vastgelegd in bijlage II tot en met V worden uiterlijk tijdens het schooljaar 2017-2018 geëvalueerd.]

B.Vl.R. 28-2-2014

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2008.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

De bijlage is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

De bijlagen II tot en met V worden toegevoegd met B.Vl.R. 28-2-2014 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

De bijlagen II en III worden vervangen door bijlagen 8 en 9 bij B.Vl.R. 5-9-2014 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad , waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.