Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied huishoudelijk onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    10 JULI 2008
  • publicatiedatum
    B.S.30/09/2008
  • datum laatste wijziging
    01/09/2016

COORDINATIE

B.Vl.R. 6-9-2013 - B.S. 8-10-2013

B.Vl.R. 28-2-2014 - B.S. 4-4-2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 24, § 1, en artikel 181, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Huishoudelijk Onderwijs;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 13 mei 2003 en 24 januari 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 april 2008;

Gelet op protocol nr. 657 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 422 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 44.675/1 van de Raad van State, gegeven op 3 juli 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied huishoudelijk onderwijs, dat behoort tot het secundair volwassenenonderwijs, vastgelegd in [bijlage III tot en met VII], die bij dit besluit zijn gevoegd.

B.Vl.R. 28-2-2014

Art. 2.

De opleidingsprofielen, vermeld in artikel 1, worden uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geëvalueerd. De resultaten van die evaluatie worden besproken met de stuurgroep, vermeld in artikel 2, 42°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

In afwijking van het eerste lid worden de opleidingsprofielen, vastgelegd in bijlage I en II, uiterlijk tijdens het schooljaar 2008-2009 geëvalueerd. [Het opleidingsprofiel, vermeld in bijlage V, wordt uiterlijk tijdens het schooljaar 2016-2017 geëvalueerd.]¹[De opleidingsprofielen, vermeld in bijlage VI en VII, worden uiterlijk tijdens het schooljaar 2017-2018 geëvalueerd.]²

[ ]¹ B.Vl.R. 6-9-2013; [ ]² B.Vl.R. 28-2-2014

Art. 3.

Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding naaien BSO 2, vermeld in bijlage III bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, heeft vanaf het schooljaar 2008-2009 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding naaien.

[Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Inrichten van de woning heeft vanaf 1 februari 2014 onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Decoratief in de woning.]

B.Vl.R. 28-2-2014

Art. 4.

De modulaire opleiding naaien BSO 2 kan, bij wijze van overgangsmaatregel, nog gedurende de schooljaren 2008-2009 en 2009-2010 gebruikt worden.

Art. 5.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied huishoudelijk onderwijs wordt opgeheven.

Art. 6.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008.

Art. 7.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage V wordt toegevoegd met B.Vl.R. 6-9-2013 en is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad , waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlagen VI en VII worden toegevoegd met B.Vl.R. 28-2-2014 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad , waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage I en II worden opgeheven door B.Vl.R. 28-2-2014; Art. 9.