Besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het experimenteel voltijds gewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel

  • goedkeuringsdatum
    18 JULI 2008
  • publicatiedatum
    B.S.14/11/2008
  • datum laatste wijziging
    08/04/2015

COORDINATIE

B.Vl.R. 9-10-2009 - B.S. 8-2-2010

B.Vl.R. 17-12-2010 - B.S. 24-6-2011

B.Vl.R. 20-6-2014 - B.S. 2-10-2014

B.Vl.R. 27-2-2015 - B.S. 8-4-2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II, inzonderheid op artikel 74terdecies, § 3, artikel 74quaterdecies, artikel 74duodevicies en artikel 74undevicies, § 1, ingevoegd bij het decreet van OD XVIII 2008;

Overwegende dat overleg is gepleegd met de afgevaardigden van de inrichtende machten op 22 mei 2008;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 april 2008;

Gelet op het advies 44.716/1 van de Raad van State, gegeven op 1 juli 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De opleidingenstructuur van het experimenteel voltijds gewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel, vermeld in [artikel 159, § 3, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs], is als bijlage I tot en met XI bij dit besluit gevoegd.

B.Vl.R. 17-12-2010

Art. 2.

De competenties voor de modulair georganiseerde leerinhouden, vermeld in [artikel 160 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs], zijn als bijlage XII tot en met XXII bij dit besluit gevoegd.

B.Vl.R. 17-12-2010

[Art. 2/1.

Een verplichte leerlingenstage als vermeld in artikel 157, § 6, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 geldt voor alle opleidingen en tijdens het schooljaar waarin de leerling potentieel in aanmerking komt voor een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, respectievelijk voor een diploma van secundair onderwijs. In toepassing van artikel 157, § 6, zevende lid, van de Codex Secundair Onderwijs voor de hiervoor vermelde opleidingen, treedt artikel 157, § 6, in werking op 1 september 2014.]

B.Vl.R. 20-6-2014

Art. 3.

De modellen van de studiebewijzen, uitgereikt in het experimenteel voltijds gewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel, evenals de invulonderrichtingen, vermeld in [artikel 165 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs], zijn als bijlage XXIII tot en met XXXII bij dit besluit gevoegd.

B.Vl.R. 17-12-2010

[Art. 3/1.

[[...]] ]

B.Vl.R. 9-10-2009; [[ ]] B.Vl.R. 27-2-2015

Art. 4.

De inhoudelijk overeenkomstige modulaire en niet-modulaire opleidingen met het oog op de vastlegging van de respectieve coëfficiënten uren-leraar, vermeld in [artikel 166, § 1, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs], zijn als bijlage XXXIII bij dit besluit gevoegd.

B.Vl.R. 17-12-2010

[Art. 4/1.

De organisatie van het hoger beroepsonderwijs, opleiding verpleegkunde, moet in overeenstemming zijn met :

1° de bepalingen van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, gewijzigd bij Richtlijn 2006/100/EG V2. Verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, en van het ministerieel besluit van 28 februari 2008 tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie;

2° de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, en van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen.]

B.Vl.R. 9-10-2009

Art. 5.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Met B.Vl.R. 9-10-2009 wordt Bijlage XX gewijzigd (Art. 64) en worden Bijlagen IX, XXX en XXXI vervangen (Art. 63, 65 en 66). De vervangen bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage XXXI wordt opgeheven met B.Vl.R. 27-2-2015; Art. 8.

Ook raadpleegbaar via omzendbrief SO/2008/04 - Experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel