Besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het experimenteel buitengewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel

  • goedkeuringsdatum
    05 SEPTEMBER 2008
  • publicatiedatum
    B.S.14/11/2008
  • datum laatste wijziging
    24/06/2011

COORDINATIE

B.Vl.R. 17-12-2010 - B.S. 24-6-2011

De Vlaamse Regering,

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3, inzonderheid op artikel 20ter, § 3, artikel 20quater en artikel 20octies, ingevoegd bij het decreet betreffende het onderwijs XVIII van 4 juli 2008;

Overwegende dat overleg is gepleegd met de afgevaardigden van de inrichtende machten op 22 mei 2008;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 juni 2008;

Gelet op het advies 44.759/1 van de Raad van State, gegeven op 1 juli 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De opleidingenstructuur van het experimenteel buitengewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel, vermeld in [artikel 342 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs], is als bijlage I tot en met XI bij dit besluit gevoegd.

B.Vl.R. 17-12-2010

Art. 2.

De competenties voor de modulair georganiseerde leerinhouden, vermeld in [artikel 343 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs], zijn als bijlagen XII tot en met XXII bij dit besluit gevoegd.

B.Vl.R. 17-12-2010

Art. 3.

De modellen van de studiebewijzen, uitgereikt in het experimenteel buitengewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel, evenals de invulonderrichtingen, vermeld in [artikel 347 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs], zijn als bijlagen XXIII tot en met XXVIII bij dit besluit gevoegd.

B.Vl.R. 17-12-2010

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Ook raadpleegbaar via omzendbrief SO/2008/04 - Experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel