Bijzonder decreet betreffende de Hogere Zeevaartschool

  • goedkeuringsdatum
    20 FEBRUARI 2009
  • publicatiedatum
    B.S.29/04/2009
  • datum laatste wijziging
    01/10/2013

(opschrift gewijzigd bij Bijz. Decr. 13-7-2012)

COORDINATIE

Bijz. Decr. 13-7-2012 - B.S. 17-9-2012

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Bijzonder decreet tot inrichting van de Vlaamse autonome hogeschool Hogere Zeevaartschool en tot overdracht van de inrichtende macht van het hoger zeevaartonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.

Dit bijzonder decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

[De Vlaamse autonome hogeschool Hogere Zeevaartschool wordt op 1 oktober 2013 van rechtswege omgevormd tot een publiekrechtelijke hogeschool Hogere Zeevaartschool, waarvan de bestuurlijke organisatie en de werking beantwoorden aan de eisen, gesteld bij of krachtens dit bijzonder decreet.]

Bijz. Decr. 13-7-2012

Art. 3.

De [...] Hogere Zeevaartschool heeft haar bestuurszetel in het administratief arrondissement Antwerpen.

Bijz. Decr. 13-7-2012

Art. 4.

§ 1. [Titel 3 van het bijzonder decreet van 13 juli 2012 tot regeling van de bestuurlijke organisatie en werking van sommige publiekrechtelijke hogescholen is van overeenkomstige toepassing.]

§ 2. [Bij de omvorming, vermeld in artikel 2,] blijven de Nederlandstalige en de Franstalige afdeling behouden. De Vlaamse autonome hogeschool Hogere Zeevaartschool richt de opleidingen die voorheen ressorteerden onder het hoger zeevaartonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zowel in het Nederlands als in het Frans in.

Bijz. Decr. 13-7-2012

HOOFDSTUK II. - De bestuursorganen

Afdeling I. - Algemene bepalingen

Art. 5.

De bestuursorganen van de [...] Hogere Zeevaartschool zijn : [het inrichtingsorgaan, het bestuursorgaan] en de algemeen directeur.

Bijz. Decr. 13-7-2012

Afdeling II. - [Het inrichtingsorgaan]

Bijz. Decr. 13-7-2012

Art. 6 t.e.m. 11.

[...]

Bijz. Decr. 13-7-2012

Art. 12.

[De artikelen 10 tot en met 28 van het bijzonder decreet van 13 juli 2012 tot regeling van de bestuurlijke organisatie en werking van sommige publiekrechtelijke hogescholen] zijn van overeenkomstige toepassing.

[In afwijking van artikel 13, eerste lid, van het bijzonder decreet, vermeld in het eerste lid, geldt dat het inrichtingsorgaan vijftien leden omvat.]

[Negen leden behoren tot de bestuurlijke geleding of worden overeenkomstig artikel 18, tweede lid, van het bijzonder decreet, vermeld in het eerste lid, geacht te behoren tot de bestuurlijke geleding. In afwijking van artikel 15, eerste lid, van voormeld bijzonder decreet geldt dat :

1° de vertegenwoordigers van door het organiek reglement aangewezen instanties uitsluitend bestaan uit ten minste drie leden, voorgedragen door de universiteit van de associatie waartoe de Hogere Zeevaartschool behoort;

2° de gezaghebbende personen uit de sociale, economische en culturele milieus uitsluitend bestaan uit ten minste drie vertegenwoordigers van de maritieme sector.

De personeelsgeleding omvat vier leden en de studentengeleding omvat twee leden.]

Bijz. Decr. 13-7-2012

Afdeling III. - [Het bestuursorgaan]

Bijz. Decr. 13-7-2012

Art. 13.

[...]

Bijz. Decr. 13-7-2012

Art. 14.

[ De artikelen 29 tot en met 37 van het bijzonder decreet van 13 juli 2012 tot regeling van de bestuurlijke organisatie en werking van sommige publiekrechtelijke hogescholen zijn van overeenkomstige toepassing.]

Bijz. Decr. 13-7-2012

Afdeling IV. - De algemeen directeur

Art. 15.

[De artikelen 38 en 39 van het bijzonder decreet van 13 juli 2012 tot regeling van de bestuurlijke organisatie en werking van sommige publiekrechtelijke hogescholen zijn] van overeenkomstige toepassing.

In afwijking van het eerste lid wordt de directeur van de Hogere Zeevaartschool die benoemd was in dat ambt op 31 december 2008, ambtshalve aangesteld als eerste algemeen directeur.

Bijz. Decr. 13-7-2012

Art. 16.

[...]

Bijz. Decr. 13-7-2012

HOOFDSTUK III. - [Interne controle, interne audit en toezicht, Commissie van beroep

Art. 17.

De artikelen 40 tot en met 42 van het bijzonder decreet van 13 juli 2012 tot regeling van de bestuurlijke organisatie en werking van sommige publiekrechtelijke hogescholen zijn van overeenkomstige toepassing.]

Bijz. Decr. 13-7-2012

HOOFDSTUK IV. - Overdrachtsbepalingen

Art. 18.

[Voorafgaand aan de omvorming, vermeld in artikel 2, legt de raad van bestuur van de Vlaamse autonome hogeschool Hogere Zeevaartschool de regelingen, vermeld in artikel 69 van het bijzonder decreet van 13 juli 2012 tot regeling van de bestuurlijke organisatie en werking van sommige publiekrechtelijke hogescholen vast.

De regelingen inzake rechtsopvolging, vermeld in de artikelen 63 tot en met 68 van het bijzonder decreet van 13 juli 2012 tot regeling van de bestuurlijke organisatie en werking van sommige publiekrechtelijke hogescholen, zijn van overeenkomstige toepassing.]

Bijz. Decr. 13-7-2012

Art. 19 t.e.m. 21.

[...]

Bijz. Decr. 13-7-2012

HOOFDSTUK V. - Wijzigingsbepalingen

Art. 22.

In hoofdstuk VI, artikel 61vicies quinquies, § 1, van het bijzonder decreet van.13 juli 1994 betreffende de Vlaamse Autonome Hogescholen worden na de woorden "zoals bedoeld in artikel 61bis " de woorden "en in artikel 2 van het bijzonder decreet van 20 februari 2009 tot inrichting van de Vlaamse autonome hogeschool Hogere Zeevaartschool en tot overdracht van de inrichtende macht van het hoger zeevaartonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap" toegevoegd.

HOOFDSTUK VI. - Inwerkingtreding

Art. 23.

Dit bijzonder decreet treedt in werking op 1 januari 2009.