Speciale onderwijsleermiddelen in het volwassenenonderwijs

  • Deze omzendbrief bevat de richtlijnen met betrekking tot de aanvraag- en toekenningsprocedure voor het inschakelen van tolken Vlaamse gebarentaal en/of schrijftolken, het terugbetalen van kopieën notities medecursisten en het aanpassen van lesmateriaal (zoals het omzetten in braille, vergrotende kopieën, digitale omzettingen en grootletterdruk op maat) in het volwassenenonderwijs.
  • Deze omzendbrief is van toepassing op de Centra voor Basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs.
  • Sinds 1 september 2015 wijzigde de administratieve afhandeling betreffende schrijftolkondersteuning. De vzw CAB staat al gedurende jaren in voor de bemiddeling en de uitbetaling van de tolkuren Vlaamse Gebarentaal en zal deze expertise in de toekomst ook aanwenden voor de schrijftolkondersteuning.
    Sinds 1 september 2016 staat het CAB ook in voor de actieve bemiddeling van schrijftolkopdrachten.
  • De procedure voor de aanvraag en toekenning van de financiering van omzettingen van lesmateriaal wordt vereenvoudigd. Een aanvraag kan volgens de voorkeur van de aanvrager in één keer gebeuren en onmiddellijk leiden tot een toekenning van de financiering van de omzettingen of kan in een eerste stap leiden tot een administratieve goedkeuring en in een latere fase tot een definitieve toekenning.
  • Wanneer digitale omzettingen in word worden aangevraagd, moet gemotiveerd worden waarom (gratis) pdf-bestanden niet volstaan.
  • Een medisch attest moet slechts één maal tijdens de schoolloopbaan van de cursist worden bezorgd.

1. Inleiding

Het decreet van 8 juli 1996 betreffende het onderwijs VII zoals gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2007 voorziet de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2008 speciale onderwijsleermiddelen toe te kennen in het volwassenenonderwijs. Met 'speciale onderwijsleermiddelen' worden hulpmiddelen bedoeld die een volwassene met een handicap nodig heeft om het onderwijsleerproces in een Centrum voor Basiseducatie of Centrum voor Volwassenenonderwijs - verder 'centrum' genoemd - te kunnen volgen.

Voor het volwassenenonderwijs wordt voor de speciale onderwijsleermiddelen een jaarlijks budget voorzien. Deze middelen kunnen enkel worden aangewend voor:

- het inschakelen van een tolk Vlaamse Gebarentaal en/of schrijftolk (zie punt 2);

- de terugbetaling van kopieën van notities van medecursisten (zie punt 3);

- het aanpassen van lesmateriaal, zoals de omzetting in braille, vergrotende kopieën, digitale omzettingen of grootletterdruk (zie punt 4).

Belangrijk : speciale onderwijsleermiddelen kunnen in het volwassenenonderwijs niet aangewend worden voor de aankoop of herstelling van technische of ergonomische hulpmiddelen (zoals computerapparatuur, tafels, stoelen...).

Een centrum kan speciale onderwijsleermiddelen aanvragen voor een cursist die ingeschreven is in een opleiding van een leergebied van de basiseducatie, van een studiegebied van het secundair volwassenenonderwijs, van een studiegebied van het hoger beroepsonderwijs of van een specifieke lerarenopleiding.

2. Het inschakelen van een tolk Vlaamse Gebarentaal en/of schrijftolk in het volwassenenonderwijs

2.1. Doelgroep

Tot de doelgroep behoren de cursisten in de basiseducatie, het secundair volwassenenonderwijs, het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding met een auditieve handicap die:

a) via een tonaal audiometrische test een verlies aantonen van 70 dB of meer aan beide oren, voor de zuivere toon stimuli van 500, 1000 of 2000 Hz (gemiddelde waarde Fletcher-index) en/of een verlies van 70 dB of meer aan het beste oor voor de zuivere toon stimuli van 1000, 2000 en 4000 Hz (gemiddelde waarde).

b) bij een gemiddeld verlies van minder dan 70 dB, via een vocaal audiometrische test minder dan 30% herkende woorden scoren bij optimale versterking (categorie 4 in de BIAP-classificatie). 

Zie hieromtrent ook onder 2.3.2.

2.2. Voorwaarden

Een cursist kan ondersteuning krijgen van een tolk Vlaamse Gebarentaal, een schrijftolk of een combinatie van beiden.

De tolk Vlaamse Gebarentaal dient:

ofwel in het bezit te zijn van één van volgende diploma's, behaald aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling:

- “Master in tolken”, waarbij VGT één van de talen is

- “Tolk voor Doven”

- “Tolk voor Doven - optie Tolk Vlaamse Gebarentaal”

ofwel erkend te zijn door het VAPH (voorheen Vlaams Fonds) op 1/1/2004.

De schrijftolk dient minimaal in het bezit te zijn van:

-ofwel een graad van bachelor, of een ermee gelijkgeschakelde graad (artikel 129 van het decreet van 4 april 2003) uitgereikt door een instelling van het hoger onderwijs (artikelen 7 en 8 van het decreet van 4 april 2003);

- ofwel een diploma van hoger onderwijs van één cyclus, behaald aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde instelling voor onderwijs voor sociale promotie of Centrum voor Volwassenenonderwijs;

- ofwel een diploma van gegradueerde behaald aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkend, gefinancierd of gesubsidieerd Centrum voor Volwassenenonderwijs.

Het is de bedoeling dat de schrijftolken belangrijke communicatiemomenten voor de dove cursist mogelijk maken. Het is niet de bedoeling dat de schrijftolken worden aangewend om de cursist van notities te voorzien. Daar bestaan andere methoden voor (zie punt 3).

Daarnaast dient elke tolk een engagementsverklaring te ondertekenen. Dit is nieuw voor schrijftolken. Deze engagementsverklaring wordt door het CAB aan de tolk bezorgd en ondertekend door de tolk teruggestuurd.

2.3. Aanvraagprocedure

2.3.1. De aanvrager

De cursist voor wie de aanvraag gebeurt, moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het volwassenenonderwijs op het moment dat de module start. Voor sequentieel geordende modules betekent dit dat voor al deze modules reeds tolkuren kunnen aangevraagd worden voordat de cursist voor de sequentieel voorafgaande module geslaagd is.

De directeur van het centrum doet de aanvraag. Hij ondertekent het volledig ingevulde aanvraagformulier (zie bijlage 1).

Het aanvraagformulier dient ook te worden ondertekend door de cursist of door één van beide ouders indien de cursist niet meerderjarig is.

2.3.2. Het bewijs dat de cursist tot de doelgroep behoort

Het gehoorverlies wordt bij een eerste aanvraag aangetoond op basis van een recent (d.w.z. niet ouder dan 1 kalenderjaar) medisch attest met een audiometrisch bewijs of audiogram, dat de gemiddelde waarde op de Fletcher-index vermeldt en wordt opgemaakt door een erkend(e) revalidatiecentrum of -dienst, door een erkende universitaire dienst voor audiometrisch onderzoek of door een NKO-arts.

Cursisten die in hun schoolloopbaan reeds tolkondersteuning genoten of "kopieën nota's medecursisten" hebben ontvangen, hoeven geen nieuw medisch attest voorleggen. Een medisch attest moet slechts één maal in de schoolloopbaan van de cursist aan AgODi worden bezorgd.

2.3.3. Bijkomend document voor de aanvraag van schrijftolkuren

Voor de schrijftolk(en) wordt een kopie van zijn/haar diploma bezorgd aan het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw (CAB). Dit is niet meer nodig als de tolk in het verleden reeds getolkt heeft in een onderwijssituatie of het CAB reeds over deze documenten beschikt.

2.3.4. Indienen van de aanvraag

Vanaf het schooljaar 2015-2016 moet slechts één aanvraagformulier voor het volledige schooljaar worden ingezonden. Voor de aanvraag van tolkuren voor eenzelfde cursist die meerdere modules volgt, moet het centrum geen afzonderlijke aanvragen opsturen. De gegevens van de verschillende modules worden ingevuld in de tabel op het aanvraagformulier.

Indien er extra modules zouden gevolgd worden in de loop van het schooljaar, kan dit via e-mail bezorgd worden aan cel Speciale Onderwijsleermiddelen.

Sinds 1 september 2015 mogen aanvragen in de loop van het schooljaar ingediend worden. De limietdatum van 15 augustus voor de aanvragen verdwijnt.

Echter, om op 1 september met de tolkondersteuning te kunnen starten, moeten de dossiers voor 15 augustus ingediend en volledig zijn.

Voor een vlotte verwerking wordt de volledige aanvraag in één pdf-document aan de administratie bezorgd.

Bij niet-ontvangst van de aanvragen door de cel SOL, ligt de bewijslast bij de aanvrager. De toekenning gebeurt pas wanneer de aanvraag volledig is.

2.3.5. De toekenning van de tolkuren

2.3.5.1. Administratieve toekenning

Wanneer de aanvraag volledig is en uit nazicht van het dossier blijkt dat de cursist aan de voorwaarden voldoet, gebeurt een administratieve toekenning door de Cel Speciale Onderwijsleermiddelen van AgODi. De cursist heeft dan recht op tolkuren tijdens het schooljaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Het centrum kan vervolgens de tolkaanvragen indienen via de applicatie van het CAB. Vanaf het schooljaar 2016-2017 geldt dit zowel voor tolkuren Vlaamse Gebarentaal als voor schrijftolkuren.

Tijdens het schooljaar 2015-2016 is er gewerkt aan de registratie van beschikbare schrijftolken. Het aantal geregistreerde beschikbare schrijftolken is evenwel nog steeds gering. Daarom raadplegen centra best eerst zelf de beschikbaarheid van de door hen opgegeven schrijftolk(en) om de noden van de cursist te lenigen.

De openstaande tolkaanvragen waarvoor een tolk wenselijk is maar nog geen schrijftolk werd gevonden, worden ingediend bij het CAB via de website www.tolkaanvraag.be. Zo kan het CAB actief meezoeken en nieuwe schrijftolken inschakelen. Voor de tolkuren Vlaamse Gebarentaal is dit al sinds vele jaren de gebruikelijke werkwijze.

2.3.5.2. Het aantal tolkuren

Het aantal tolkuren waarover een cursist tijdens een schooljaar kan beschikken wordt begrensd door het maximum het aantal lestijden vermeld in het goedgekeurde opleidingsprofiel en het aantal gevolgde modules.

Voor HBO-opleidingen waar nog geen goedgekeurd opleidingsprofiel beschikbaar is, wordt rekening gehouden met het voorlopig modulair structuurschema of met de lessentabel.

Daarnaast is het aantal tolkuren voor een cursist afhankelijk van:

- de uitvoerbaarheid van de aanvraag
- vergelijkbare aanvragen (d.w.z. cursisten eenzelfde module in eenzelfde centrum volgen)
- de beschikbaarheid van de tolken Vlaamse Gebarentaal en/of schrijftolken in Vlaanderen
- het totaal aantal beschikbare tolkuren
- het gebruik van de tolkuren in het verleden

Met “het gebruik van de tolkuren in het verleden” wordt bedoeld:
het niet correct omgaan met tolkuren tijdens het schooljaar.
Dit is het geval zijn wanneer de cursist in vergelijking met andere cursisten, veel tolkuren laat verloren gaan door niet of laattijdig een voorziene tolk te annuleren. Bij de toekenning voor het volgende schooljaar kan hiermee rekening gehouden worden.

Bij een combinatieaanvraag voor zowel Vlaamse gebarentaal- als schrijftolkuren kan het totaal aantal tolkuren (tolkuren Vlaamse Gebarentaal en schrijftolkuren samen) niet hoger zijn dan wat verkregen zou worden wanneer maar één van beide ondersteuningsvormen zou gevraagd worden.

2.4. Opmerkingen

Er mogen geen bijkomende kosten voor schrijf- of tolkuren Vlaamse gebarentaal worden doorgerekend aan de betrokken cursist.

De toekenning van tolkuren kan worden ingetrokken indien achteraf zou blijken dat de verstrekte informatie in het aanvraagdossier niet strookt met de werkelijkheid.

Wijzigingen met betrekking tot de situatie zoals opgegeven in het aanvraagdossier, bv. stopzetting van de modules of volgen van bijkomende modules, moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld aan de Cel Speciale Onderwijsleermiddelen door de aanvrager. Zoniet kunnen de hierdoor eventueel teveel gemaakte kosten worden doorgerekend aan het centrum.

De vergoedingen van tolkprestaties gepresteerd in strijd met de onderrichtingen vermeld in de toekenningsbrief en in de bijlagen 4 en 5 van deze omzendbrief, zullen worden teruggevorderd.

Het materiaal dat noodzakelijk is voor een schrijftolkopdracht moet in onderlinge overeenstemming tussen de betrokken partijen (centrum en schrijftolk) worden voorzien en hier dienen duidelijke afspraken rond te worden gemaakt (bijvoorbeeld: de schrijftolk werkt met eigen materiaal, maar het centrum voorziet te allen tijde reservemateriaal voor wanneer het materiaal van de schrijftolk buiten werking is). Deze afspraken worden best schriftelijk vastgelegd want eventuele problemen hierrond kunnen in geen geval worden ingeroepen als overmacht voor het niet-uitvoeren van de tolkopdracht. Daarom is het voor alle betrokken partijen belangrijk hier voorzorgsmaatregelen te nemen.

3. Kopieën notities medecursisten

3.1. Doelgroep

Tot de doelgroep behoren de cursisten in de basiseducatie, het secundair volwassenenonderwijs, het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding met een handicap die bij een eerste aanvraag een recent (d.w.z. niet ouder dan 1 kalender jaar) medisch attest van de behandelende geneesheer-specialist kunnen voorleggen waarin de aard en ernst van de handicap en de daaruit voortvloeiende beperkingen en de noodzaak van het gebruik van kopieën van notities van medecursisten aangetoond worden.

Cursisten met een auditieve handicap moeten:

a) via een tonaal audiometrische test een verlies aantonen van 70 dB of meer aan beide oren, voor de zuivere toon stimuli van 500, 1000 of 2000 Hz (gemiddelde waarde Fletcher-index) en/of een verlies van 70 dB of meer aan het beste oor voor de zuivere toon stimuli van 1000, 2000 en 4000 Hz (gemiddelde waarde).

b) bij een gemiddeld verlies van minder dan 70 dB, via een vocaal audiometrische test minder dan 30% herkende woorden scoren bij optimale versterking (categorie 4 in de BIAP-classificatie).

Voor deze cursisten moet het medisch attest (met audiometrisch bewijs of audiogram en vermelding van de gemiddelde waarde op de Fletcher-index) worden opgemaakt door een erkend revalidatiecentrum of -dienst, door een erkende universitaire dienst voor audiometrisch onderzoek of door een NKO-arts.

Cursisten die in hun schoolloopbaan reeds tolkondersteuning genoten of "kopieën nota's medecursisten" hebben ontvangen, hoeven geen nieuw medisch attest in te zenden. Een medisch attest moet slechts één maal in de schoolloopbaan van de cursist aan AgODi worden bezorgd.

3.2. Definitie

Met deze ondersteuningsvorm wordt bedoeld dat kopieën van notities van medecursisten kunnen worden terugbetaald.

3.3. Aanvraagprocedure

De cursist voor wie de aanvraag gebeurt, moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het volwassenenonderwijs.

De aanvrager is de directeur van het centrum. Hij ondertekent het volledig ingevulde aanvraagformulier (zie bijlage 2).

Per centrum kan per cursist één aanvraagformulier worden ingezonden. Op het aanvraagformulier kan worden aangeduid voor welke periode de aanvraag geldt: voor het 1e semester (cursussen met startdatum tussen 1/9 en 31/12) en/of voor het 2e semester (cursussen met startdatum tussen 1/1 en 31/8).

Aan cursisten in het volwassenenonderwijs (zowel basiseducatie, secundair volwassenenonderwijs, hoger beroepsonderwijs als specifieke lerarenopleiding) wordt maximaal 37,5 euro per centrum per semester toegekend.

De maximumprijs die aan een centrum wordt terugbetaald per kopie A4 bedraagt 0,05 EUR per kopie.

De betaling gebeurt op basis van een factuur opgemaakt op het einde van het semester, door de leverancier(s) van de kopieën en kan nooit meer bedragen dan het toegekende bedrag. Een betaling aan de cursist is uitgesloten.

De terugbetaling gebeurt op het rekeningnummer van de inrichtende macht. Indien de betaling op een ander rekeningnummer moet gebeuren, dient het centrum de gegevens op te geven van de rekeninghouder (naam, adres), het KBO-nummer, de BIC-code en het IBAN-nummer.

Voor een vlotte verwerking wordt de volledige aanvraag in één pdf-document aan de administratie bezorgd.

4. Aanpassen van lesmateriaal

4.1. Definitie

Met het aanpassen van het lesmateriaal wordt vooral het omzetten naar braille, vergrotende kopieën, digitale omzettingen of grootletterdruk bedoeld.

4.2. Doelgroep

Tot de doelgroep behoren de cursisten in de basiseducatie, het secundair volwassenenonderwijs, het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding met een handicap die bij een eerste aanvraag een recent medisch attest van de behandelende geneesheer-specialist kunnen voorleggen waarin de aard en ernst van de handicap en de noodzaak van het gebruik van aangepast lesmateriaal aangetoond worden.

Voor omzettingen in braille is er geen medisch attest vereist.

4.3. Aanvraagprocedure

4.3.1. De aanvrager

De cursist voor wie de aanvraag gebeurt, moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het volwassenenonderwijs.

De directeur van het centrum doet de aanvraag. Hij ondertekent het volledig ingevulde aanvraagformulier (zie bijlage 2).

Alle communicatie moet via de hoofdvestigingsplaats van het centrum verlopen.

Het aanvraagformulier dient ook te worden ondertekend door de cursist of door één van beide ouders indien de cursist niet meerderjarig is.

4.3.2. De aanvraagdatum

Documenten voor omzettingen voor een bepaalde module moeten voor het einde van de betrokken module worden ingezonden en volledig zijn.

Op basis van het bijgevoegde aanvraagformulier wordt de aanvraag ingediend. De aanvullende documenten die nodig zijn om de aanvraag te staven worden toegelicht in punt 4.3.3.

Voor een vlotte verwerking wordt de aanvraag in één pdf-document aan de administratie bezorgd.

4.3.3. Vereiste documenten

Afhankelijk van de handicap van de cursist en het soort omzetting waarvoor financiering wordt gevraagd, zijn er bij het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier specifieke documenten vereist:

- Een medisch attest.
Het attest ten voordele van de cursist moet slechts één maal in de schoolloopbaan van de cursist worden bezorgd. Wanneer de cursist met een visuele of fysieke handicap in het verleden reeds financiering voor de omzetting van lesmateriaal heeft ontvangen, moet dit niet opnieuw worden opgestuurd.

• Voor cursisten met een visuele handicap: een recent, d.w.z. niet ouder dan één kalenderjaar, medisch attest ondertekend door een oftalmoloog/oogarts verbonden aan een universitair of academisch ziekenhuis of lowvisioncentrum.

Uitzondering! Voor blinde cursisten die omzettingen naar braille aanvragen, is er geen medisch attest vereist.

• Voor leerlingen of studenten met een fysieke handicap: een recent, d.w.z. niet ouder dan één kalenderjaar, medisch attest ondertekend door de behandelende geneesheer-specialist.

- Prijsofferte(n).
Niet noodzakelijk bij aanvang.
Voor een definitieve toekenning moet een prijsofferte(n) worden toegevoegd.

- Een boekenlijst van de opleiding die de cursist in het centrum volgt (titel van het boek/cursus, de auteur en de uitgeverij).
Niet noodzakelijk bij aanvang.
Wanneer geen boekenlijst voorhanden is, verklaart de directeur van het centrum dat de om te zetten boeken tot het lesmateriaal van de cursist behoren.Bij de aanvraag voor een administratieve goedkeuring mag dit nadien worden bezorgd.

- Indien financiering wordt aangevraagd van digitale-bestanden bij een omzettingscentrum, een verklaring waarom de pdf-bestanden van ADIBib niet volstaan.

4.3.4. De toekenning

Per schooljaar en per cursist moet slechts één aanvraag worden ingediend voor omzettingen van lesmateriaal. De aanvraag kan onmiddellijk al de documenten zoals beschreven in 4.3.3 bevatten, dan is de aanvraag volledig. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, gebeurt de definitieve toekenning voor de in de aanvraag vervatte omzettingen.

Wanneer in de loop van het schooljaar bijkomende omzettingen nodig zijn, volstaat het om hiervoor prijsofferte(n) op te sturen.

Er kan ook een aanvraag worden ingediend zonder dat prijsofferten en/of een boekenlijst zijn bijgevoegd, bv. wanneer nog niet duidelijk is welke boeken of cursussen het volgende schooljaar gebruikt zullen worden. Deze aanvraag gebeurt aan de hand van het aanvraagformulier en eventueel medisch attest (zie 4.3.3). Wanneer de cursist aan de voorwaarden voldoet, ontvangt het centrum een administratieve goedkeuring. Hierna kan de verdere procedure voor toekenning snel en efficiënt verlopen.

De aanvrager maakt in overleg met alle betrokkenen een lijst van de omzettingen en vraagt een prijsofferte aan bij één of meerdere omzetcentrum/-centra. De omzetcentra bezorgen hun prijsofferte rechtstreeks, bij voorkeur elektronisch, aan de cel Speciale Onderwijsleermiddelen van AgODi en bezorgen een kopie aan het centrum. Naast de prijsofferte(n) moet eveneens een boekenlijst ter verantwoording (of een verklaring van de directeur, zie 4.3.3) worden bezorgd. Na ontvangst van deze documenten, volgt de definitieve toekenning via e-mail voor de omzetting van de boeken en cursussen waarvoor een offerte werd ingediend en die op de boekenlijst voorkomen.

De directeur van het centrum zal op de hoogte worden gebracht van de beslissing via e-mail.

Opgelet: Er kan pas gestart worden met het aanmaken van omzettingen na toestemming van de cel Speciale Onderwijsleermiddelen. Zonder deze toestemming is er immers geen enkele garantie dat de aangevraagde omzettingen zullen gefinancierd worden.

Elke aanvraag wordt zorgvuldig beoordeeld en afgewogen. Het Beheerscomité SOL, of bij delegatie de cel SOL van AgODi, kan beslissen om het aantal om te zetten of te vergroten bladzijden te contingenteren of om maar tot een bepaald bedrag tussen te komen. De cursist en de directeur van het centrum zullen in dat geval moeten nagaan welke selectie er gemaakt wordt of hoe de meerkost eventueel kan gefinancierd worden.

Het stopzetten van het volgen van de opleiding waarvoor de aanvraag werd ingediend, moet onmiddellijk schriftelijk gemeld worden aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten, Cel Speciale Onderwijsleermiddelen en aan het omzetcentrum/-centra.

4.3.5. Plaatsen van de bestelling - levering en factuur

Nadat de beslissing schriftelijk is meegedeeld door de Cel Speciale Onderwijsleermiddelen, plaatst de directeur van het betrokken centrum de bestelling bij de aangewezen leverancier.

De leverancier levert in het centrum en bezorgt de factuur aan de directeur.

De directeur controleert of de levering en waakt er over dat het bedrag op de factuur overeenstemt met de offerte en de beslissing van de Cel Speciale Onderwijsleermiddelen.

Indien er geen opmerkingen zijn, schrijft de directeur op de factuur “Akkoord met de levering” en ondertekent en zendt ze bij voorkeur elektronisch naar de Cel Speciale Onderwijsleermiddelen (adres zie punt 4.3.2).

4.3.6. Controle en betaling - inventaris

De Cel Speciale Onderwijsleermiddelen toetst de factuur aan de beslissing van het Beheerscomité en geeft een opdracht tot betaling van de leverancier.

De betaling zal plaatsvinden binnen de betaaltermijnen, zoals bepaald in het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en zoals bepaald in de gewijzigde wet van 2 augustus 2002.

5. Bijlagen