Ambtshalve concordantie Deeltijds Kunstonderwijs en personeelsaspecten van de regelgeving over de Kunstacademie in het Deeltijds Kunstonderwijs

 • referentie
  DKO/2009/03
 • publicatiedatum
  06/07/2009
 • datum laatste wijziging
  07/07/2014
 • wettelijke basis
  Decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, studierichting "Beeldende kunst"
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Muziek", "Woordkunst" en "Dans"
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de ambtshalve concordantie
 • contact
 • Er worden ambtshalve concordanties uitgevaardigd voor nieuwe vakken die in een tijdelijk project een voorloper hadden met een andere naam. Naargelang het vak, gaat de ambtshalve concordantie in vanaf 1 september 2014 of vanaf 1 september 2015.
 • Die maatregel wordt meegedeeld onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering van het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten betreffende het deeltijds kunstonderwijs met het oog op een aantal maatregelen voor de inhoudelijke vernieuwing.
 • In deze omzendbrief blijft ook de volgende maatregel, die u al op 16 mei 2014 meeg edeeld werd, als nieuw gemarkeerd. Een kunstacademie die ontstaat door fusie behoudt onder bepaalde voorwaarden een tweede betrekking van directeur: naast de organieke wordt een niet-organieke betrekking van directeur toegevoegd.
 • Die nieuwe maatregel maakt deel uit van het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV. http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showParlInitiatief.action?id=911972#Stukkeninhetdossier

1. Inleiding

De Vlaamse Regering wijzigt de regelgeving (...) met ingang van 1 september 2009 (...).

De wijzigingen zijn vooral het gevolg van de invoering van nieuwe vakken. Die horen bij de nieuwe opleidingen die het deeltijds kunstonderwijs kan aanbieden. (...)

De nieuwe opleidingen zijn in de voorbije jaren voorbereid in tijdelijke projecten. Voor de personeelsleden die in een tijdelijk project gewerkt hebben en nu in een nieuw vak aangesteld worden, zijn er maatregelen om de overstap naadloos te laten verlopen. Er worden waar nodig ambtshalve concordanties vastgelegd (...).

Ook met ingang van 1 september 2014 of 1 september 2015 komen er nieuwe opleidingen bij in het aanbod van het deeltijds kunstonderwijs. Het gaat o ok nu over opleidingen die in tijdelijke projecten voorbereid zijn. Daar waar het relevant is, worden er ambtshalve concordanties vastgelegd voor de personeelsleden die in een tijdelijk project gewerkt hebben en nu in een nieuw vak aangesteld worden.

Een andere nieuwigheid in het deeltijds kunstonderwijs is de 'kunstacademie'. In het ontwerp van besluit betreffende de oprichting en organisatie van kunstacademies in het deeltijds kunstonderwijs, worden bekwaamheidsbewijzen bepaald voor het ambt van directeur in dit nieuwe type van academie. De regelgeving over de kunstacademie voorziet ook in een omkadering voor beleidsondersteuning. Hoe u deze omkadering aanwendt, vindt u hierna.

2. Wijzigingen (...) in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de ambtshalve concordantie

(...)

2.1. Ambtshalve concordantie

Voor nieuwe vakken die in een tijdelijk project een voorloper hadden met een andere naam, is een zogenaamde ambtshalve concordantie nodig. Die concordantie zorgt ervoor dat de rechten en plichten die een personeelslid volgens de rechtspositieregeling opgebouwd heeft voor het vak in het tijdelijk project, automatisch overgedragen worden naar het nieuwe vak. Het gaat dan bv. over de gepresteerde diensten, de kandidaatstelling voor een tijdelijke aanstelling, het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur of de erkende artistieke ervaring. (Zie ook het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de ambtshalve concordantie.) U vindt de lijst van de ambtshalve concordanties in de bijlage 1 bij deze omzendbrief. De bijlage wordt aangevuld met de ambtshalve concordanties die op 1 september 2014 en op 1 september 2015 ingaan. 

Deze concordanties gebeuren ambtshalve. Dat wil zeggen dat zij automatisch van toepassing zijn op uw personeelsleden, zonder dat u er eerst nog een actie voor moet ondernemen. U bent dan ook verplicht om er rekening mee te houden.

(...)

3. Personeelsaspecten van de regelgeving over de kunstacademie

Een kunstacademie organiseert de volgende studierichtingen:

- beeldende kunst, muziek, woordkunst en dans,

- beeldende kunst, muziek en woordkunst of

- beeldende kunst, muziek en dans.

Voor de ambten leraar en begeleider zijn de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de studierichting in kwestie van toepassing, net zoals voor de andere academies. Alleen voor het ambt van directeur is een ingreep nodig.

Een kunstacademie heeft recht op een extra pakket uren-leraar beleidsondersteuning.

3.1. Directeur kunstacademie

Het (…) besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 betreffende de oprichting en organisatie van kunstacademies in het deeltijds kunstonderwijs, legt bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen vast voor de directeur van dit nieuwe type van academie. U vindt het overzicht hiervan in bijlage 2 bij deze omzendbrief.

3.2. Beleidsondersteuning kunstacademie

De omkadering voor beleidsondersteuning die een kunstacademie krijgt, wordt toegekend in de vorm van uren-leraar die alleen voor beleidsondersteuning aangewend kunnen worden. Alleen een kunstacademie in de strikte zin van het woord beschikt over deze uren-leraar. Een betrekking die met deze uren-leraar opgericht wordt, moet gelijkgesteld worden met het ambt leraar en een vak, in functie van de bekwaamheidsbewijzen waar het personeelslid over beschikt. De bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen voor dat ambt en vak zijn dan van toepassing. Die werkwijze is gelijkaardig aan die voor uren pedagogische coördinatie, maar u gebruikt in de elektronische zending van het opdrachtenpakket (RL-1) voor beleidsondersteuning DKO de code 971.

De betrekking beleidsondersteuning die u met die uren-leraar opricht, valt onder de rechtspositieregeling, met de volgende drie afwijkingen:

- Er is geen verplichte reaffectatie of wedertewerkstelling in deze betrekking (…);

- Er is geen verplichting een personeelslid met recht op tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in deze betrekking aan te stellen;

- De betrekking kan niet vacant verklaard worden met het oog op vaste benoeming. Vaste benoeming, affectatie en mutatie in deze uren zijn dan ook uitgesloten (zie ook punt 6 in de omzendbrief over vaste benoeming). De betrekking kan dan ook maar op twee manieren worden ingevuld:

o Door een tijdelijk personeelslid aan te werven en aan te stellen in de betrekking;

o Door een vastbenoemd personeelslid aan te stellen in de betrekking via het principe van een verlof om tijdelijk een andere opdracht uit te oefenen (verlof TAO).

3.3. Niet-organieke betrekking van directeur toegevoegd aan kunstacademie die ontstaat door fusie

Vanaf 1 september 2014 geldt een nieuwe regeling voor een kunstacademie die ontstaat door fusie. Als een kunstacademie ontstaat door fusie en er als gevolg van die fusie een vastbenoemde directeur ter beschikking gesteld wordt wegens ontstentenis van betrekking, wordt aan die kunstacademie een niet-organieke betrekking van directeur toegevoegd, waarin dat personeelslid op persoonlijke titel tewerkgesteld kan worden. De tewerkstelling in die niet-organieke betrekking wordt beschouwd als een reaffectatie en schort voor dat personeelslid alle reaffectatie- en wedertewerkstellingsverplichtingen buiten de instelling op.

De niet-organieke betrekking van directeur heeft d ezelfde omvang als de organieke betrekking van directeur van de kunstacademie, en wordt toegekend zolang hetzelfde personeelslid erin tewerkgesteld blijft. Het is dus een persoonsgebonden regeling.

Zolang de kunstacademie de niet-organieke betrekking van directeur behoudt, ontvangt de kunstacademie geen uren-leraar voor beleidsondersteuning. 

Wanneer de titularis van de (organieke) betrekking van directeur van de kunstacademie tijdelijk afwezig is, bv. doordat hij een dienstonderbreking neemt, dan moet d e wegens ontstentenis van betrekking ter beschikking gestelde directeur in die betrekking gereaffecteerd worden. Tijdens de duur van die reaffectatie wordt er geen niet-organieke betrekking van directeur toegekend, maar kan de kunstacademie wel een beroep doen op uren-leraar voor beleidsondersteuning.

Wanneer de (organieke) betrekking van directeur van de kunstacademie definitief vacant wordt, nl. bij de definitieve ambtsneerlegging van de directeur, wordt de directeur die ter beschikking gesteld was wege ns ontstentenis van betrekking vast benoemd titularis van het ambt van directeur van de kunstacademie en komt er een einde aan de terbeschikkingstelling en ook aan de niet-organieke betrekking van directeur. Vanaf dan ontvangt de kunstacademie uren-leraar voor beleidsondersteuning.

4. Bijlagen