Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied talen richtgraad 1 en 2

  • goedkeuringsdatum
    24 JULI 2009
  • publicatiedatum
    B.S.14/10/2009
  • datum laatste wijziging
    01/09/2010

COORDINATIE

B.Vl.R. 11-6-2010 - B.S. 5-8-2010

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 24, § 2;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 26 februari 2008;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 3 februari 2009;

Gelet op protocol nr. 692 van 24 april 2009 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 458 van 24 april 2009 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 46.704/1 van de Raad van State, gegeven op 25 juni 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

[Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied talen richtgraad 1 en 2, dat behoort tot het secundair volwassenenonderwijs, vastgelegd in bijlage I en II, die bij dit besluit zijn gevoegd.]

Ter uitvoering van artikel 24, § 2, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs wordt voor bijzondere doelgroepen als volgt afgeweken van het minimale aantal lestijden van de volgende opleidingen :

1° de opleiding Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans of Zweeds richtgraad 1 kan voor snel-lerende cursisten 140 lestijden bedragen, verdeeld in 4 modules van telkens 35 lestijden;

2° de opleiding Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans of Zweeds richtgraad 2 kan voor snel-lerende cursisten 280 lestijden bedragen, verdeeld in 8 modules van telkens 35 lestijden;

3° de opleiding Grieks, Pools, Russisch of Turks richtgraad 2 kan voor snel-lerende cursisten 280 lestijden bedragen, verdeeld in 8 modules van telkens 35 lestijden;

[4° de opleiding Frans richtgraad 1 kan voor traag-lerende cursisten 300 lestijden bedragen, verdeeld in 2 modules Breakthrough A/B van telkens 60 lestijden en 2 modules Waystage A/B van telkens 90 lestijden;

5° de opleiding Engels richtgraad 1 kan voor traag-lerende cursisten 300 lestijden bedragen, verdeeld in 2 modules Breakthrough A/B van telkens 60 lestijden en 2 modules Waystage A/B van telkens 90 lestijden.]

B.Vl.R. 11-6-2010

Art. 2.

De afwijking van het minimale aantal lestijden van de opleidingen, vermeld in artikel 1, wordt uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geëvalueerd. [De opleidingsprofielen voor de modulaire opleidingen Europese talen groep 1 richtgraad 1 en Europese talen groep 2 richtgraad 1 worden uiterlijk tijdens het schooljaar 2013-2014 geëvalueerd.] De resultaten van die evaluatie worden besproken met de stuurgroep, vermeld in artikel 2, 42°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

B.Vl.R. 11-6-2010

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2009.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlagen I en II worden toegevoegd met B.Vl.R. 11-6-2010; cfr. het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.