Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toelatingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    04 SEPTEMBER 2009
  • publicatiedatum
    B.S.09/11/2009
  • datum laatste wijziging
    18/02/2011

COORDINATIE

B.Vl.R. 11-6-2010 - B.S. 5-8-2010

B.Vl.R. 23-7-2010 - B.S. 20-8-2010

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 35, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2009 en 8 mei 2009;

Gelet op het overleg met de afgevaardigden van de inrichtende machten op 3 april 2009;

Gelet op het overleg met de afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties op 3 april 2009;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 18 juni 2009;

Gelet op advies 46.951/1 van de Raad van State, gegeven op 7 juli 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 35, § 1, derde lid, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden in bijlage I, die bij dit besluit is gevoegd, aanvullende toelatingsvoorwaarden vastgelegd om als cursist toegelaten te worden tot de aanvangsmodule van een opleiding in de sequentieel geordende organisatie of tot een niet-sequentieel geordende module.

Voor de opleidingen, vermeld in artikel 179, § 1, 2°, van hetzelfde decreet, die inhoudelijk overeenstemmen met de opleidingen, vermeld in het eerste lid, gelden dezelfde aanvullende toelatingsvoorwaarden om als cursist toegelaten te worden tot het aanvangsleerjaar.

Art. 2.

Ter uitvoering van artikel 35, § 2, 2°, van hetzelfde decreet, worden de attesten die toegang verlenen tot sequentieel geordende modules vastgelegd in bijlage II, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2009.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage I wordt vervangen met B.Vl.R. 11-6-2010 en raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage II wordt vervangen met B.Vl.R. 23-7-2010 en raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad , waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.