OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van voortrajecten binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

  • goedkeuringsdatum
    29 JANUARI 2010
  • publicatiedatum
    B.S.18/03/2010
  • datum laatste wijziging
    01/09/2010

COORDINATIE

opgeheven door Art. 3 van ditzelfde besluit

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, artikel 100, voorlaatste lid;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 11 december 2009;

Gelet op het advies 47.609/1 van de Raad van State, gegeven op 7 januari 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

In dit besluit wordt verstaan onder het decreet : het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 2.

Het gewaarborgd forfait vermeld in artikel 100, voorlaatste lid van het decreet, wordt gevormd door 60 % van het totaal door de Vlaamse Regering aan dat project toegewezen aantal uren te vermenigvuldigen met 13 euro per uur.

De subsidiëring op basis van het aantal gepresteerde deelnemersuren vermeld in artikel 100, voorlaatste lid van het decreet wordt berekend op basis van de volgende formule :

Subsidie = A x 40% x (B/70);

Waarbij A : het bedrag bekomen door het aantal toegekende uren te vermenigvuldigen met 13 euro per uur;

Waarbij B : het percentage van het aantal toegekende uren dat effectief werd gerealiseerd met een maximum van 70 %.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2009 en houdt op uitwerking te hebben op 31 augustus 2010.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.