Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied handel

  • goedkeuringsdatum
    11 JUNI 2010
  • publicatiedatum
    B.S.28/07/2010
  • datum laatste wijziging
    10/04/2017

COORDINATIE

B.Vl.R. 7-10-2011 - B.S. 14-11-2011

B.Vl.R. 21-9-2012 - B.S. 22-11-2012

B.Vl.R. 1-3-2013 - B.S. 5-4-2013

B.Vl.R. 6-9-2013 - B.S. 8-10-2013

B.Vl.R. 30-8-2016 - B.S. 20-9-2016

B.Vl.R. 10-3-2017 - B.S. 10-4-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 24, § 1, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, artikel 180, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008, en artikel 181, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008 en 30 april 2009;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 3 maart 2009;

Gelet op de voordracht van de stuurgroep, vermeld in artikel 2, 42°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, gedaan op 14 januari 2009;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 23 februari 2010;

Gelet op protocol nr. 721 van 2 april 2010 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 488 van 2 april 2010 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 48.189/1 van de Raad van State, gegeven op 20 mei 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs wordt het opleidingsprofiel voor de modulaire structuur van het studiegebied handel, dat behoort tot het secundair volwassenenonderwijs, vastgelegd in [bijlage II tot en met XIV]², die bij dit besluit zijn gevoegd.

[Ter uitvoering van artikel 24, § 2, van het voormelde decreet, wordt voor bijzondere doelgroepen als volgt afgeweken van het minimale aantal lestijden van de volgende opleidingen :

1° de opleiding Secretariaatsmedewerker kan voor snel-lerende cursisten 860 lestijden bedragen, waarbij de modules Tekstverwerking 1, Tekstverwerking 2 en Rekenblad 1 40 lestijden kunnen bedragen;

2° de opleiding Boekhoudkundig Bediende kan voor snel-lerende cursisten 880 lestijden bedragen, waarbij de modules Tekstverwerking 1 en Rekenblad 1 40 lestijden kunnen bedragen;

3° de opleiding Medisch-administratief Bediende kan voor snel-lerende cursisten 640 lestijden bedragen, waarbij de module Tekstverwerking 1 40 lestijden kan bedragen;]¹

[4° de opleiding Bedrijfsbeheer kan voor snel-lerende cursisten 100 lestijden bedragen, waarbij de module Basiskennis bedrijfsbeheer 100 lestijden bedraagt.]²

[ ]¹ B.Vl.R. 21-9-2012; [ ]² B.Vl.R. 10-3-2017

Art. 2.

Het opleidingsprofiel, vermeld in artikel 1, wordt uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geëvalueerd. De resultaten van die evaluatie worden besproken met de stuurgroep, vermeld in artikel 2, 42°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

[In afwijking van het eerste lid worden de opleidingsprofielen voor de modulaire opleidingen Secretariaatsmedewerker, Telefonist-receptionist, Medisch- administratief Bediende en Boekhoudkundige Bediende uiterlijk tijdens het schooljaar 2014-2015 geëvalueerd. [[De opleidingsprofielen voor de modulaire opleidingen Meertalig Polyvalent Bediende en Transport- en Logistiek Medewerker worden uiterlijk tijdens het schooljaar 2015-2016 geëvalueerd.]]¹[[ [[[De opleidingsprofielen Polyvalent Verkoper, Contactcentermedewerker en Magazijnmedewerker worden]]] uiterlijk tijdens het schooljaar 2016-2017 geëvalueerd.]]² ]

B.Vl.R. 7-10-2011; [[ ]]¹ B.Vl.R. 21-9-2012; [[ ]]² B.Vl.R. 1-3-2013

Art. 3.

Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de lineaire opleidingen Bedrijfsbeheer TSO 3 of Bedrijfsbeheer, Distributieattest, Vestigingswet TSO 3 of voor de modulaire opleiding Bedrijfsbeheer TSO 3, vermeld in bijlage III bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, heeft vanaf 1 september 2010 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Bedrijfsbeheer.

[Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Nederlandse Steno-dactylo TSO 3 of Franse Steno-dactylo TSO 3 of Kantooradministratie en Gegevensbeheer BSO 3 heeft vanaf 1 september 2011 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker.

Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Medisch Secretariaat TSO 3 heeft vanaf 1 september 2011 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Medisch-administratief Bediende.

Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Boekhouden-informatica TSO 3 heeft vanaf 1 september ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Boekhoudkundige Bediende.]¹

[Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleidingen Afdelingssecretaris, Handel-talen TSO2 en Secretariaat-talen TSO3 of de lineaire opleiding Zakelijke communicatie TSO3 heeft vanaf 1 september 2012 onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Meertalig Polyvalent Bediende.

Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Maritiem medewerker TSO3 heeft vanaf 1 september 2012 onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Transport- en Logistiek Medewerker.]²

[Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Marketing en verkoopsbeleid TSO3 heeft vanaf 1 februari 2013 onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Polyvalent Verkoper.]³

[ ]¹ B.Vl.R. 7-10-2011; [ ]² B.Vl.R. 21-9-2012; [ ]³ B.Vl.R. 1-3-2013

Art. 4.

De modulaire opleiding Bedrijfsbeheer TSO 3 kan, bij wijze van overgangsmaatregel, nog gedurende het schooljaar 2010-2011 georganiseerd worden.

[De modulaire opleidingen Nederlandse Steno-dactylo TSO 3, Franse Steno-dactylo TSO 3, Kantooradministratie en Gegevensbeheer BSO 3, Medisch Secretariaat TSO 3 en Boekhouden-informatica TSO 3 kunnen, bij wijze van overgangsmaatregel, nog gedurende het schooljaar 2011-2012 georganiseerd worden.]

B.Vl.R. 7-10-2011

Art. 5.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2010.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

De bijlage is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage II tot en met V worden toegevoegd met B.Vl.R. 7-10-2011 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlagen VI en VII worden toegevoegd met B.Vl.R. 21-9-2012 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage VIII wordt toegevoegd met B.Vl.R. 1-3-2013 en is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage IX en X worden toegevoegd met B.Vl.R. 6-9-2013 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage XI tot en met XIII worden toegevoegd met B.Vl.R. 30-8-2016 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage XIV wordt toegevoegd met B.Vl.R. 10-3-2017 en is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.