Besluit van de Vlaamse Regering tot het experimenteel erkennen van het nieuw studiegebied bibliotheek-, archief- en documentatiekunde voor het secundair volwassenenonderwijs en de vastlegging van de modulaire structuur voor dat experimenteel nieuw studiegebied

  • goedkeuringsdatum
    17 SEPTEMBER 2010
  • publicatiedatum
    B.S.22/10/2010
  • datum laatste wijziging
    30/05/2012

COORDINATIE

B.Vl.R. 27-4-2012 - B.S. 30-5-2012

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs - XIII- Mozaïek, artikel IX.3

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 10, gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009, artikel 24, § 1, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, artikel 130, artikel 180, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008, en artikel 181, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008 en 30 april 2009;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 3 maart 2009;

Gelet op de voordracht van de stuurgroep, vermeld in artikel 2, 42°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, gedaan op 13 en 15 januari 2009;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 23 februari 2010;

Gelet op protocol nr. 728 van 2 juli 2010 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 495 van 2 juli 2010 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 48.537/1/V van de Raad van State, gegeven op 10 augustus 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 10 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs krijgt het experimenteel nieuw studiegebied bibliotheek-, archief- en documentatiekunde voor het secundair volwassenenonderwijs een tijdelijke erkenning.

De waarde van de deler voor dat experimenteel nieuw studiegebied is 12.

Art. 2.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van hetzelfde decreet worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het experimenteel nieuw studiegebied bibliotheek-, archief- en documentatiekunde, dat behoort tot het secundair volwassenenonderwijs, vastgelegd in [bijlage I tot en met III], die bij dit besluit zijn gevoegd.

B.Vl.R. 27-4-2012

Art. 3.

De opleidingsprofielen, vermeld in artikel 2, worden uiterlijk [tijdens het schooljaar 2015-2016] geëvalueerd. De resultaten van die evaluatie worden besproken met de stuurgroep, vermeld in artikel 2, 42°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

B.Vl.R. 27-4-2012

Art. 4.

Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Initiatie tot de Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde TSO 3 van het studiegebied personenzorg, vermeld in bijlage III bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, heeft vanaf 1 september 2010 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde en de modulaire opleiding Initiatie Archiefkunde.

Art. 5.

De modulaire opleiding Initiatie tot de Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde TSO 3 kan, bij wijze van overgangsmaatregel, nog gedurende het schooljaar 2010-2011 georganiseerd worden.

Art. 6.

§ 1. Voor het personeelslid dat in toepassing van dit besluit wordt aangesteld in een betrekking in het ambt van leraar secundair volwassenenonderwijs in een opleiding vermeld in bijlage I en II, die bij dit besluit zijn gevoegd, wordt het aantal prestatie-eenheden voor een ambt met volledige prestaties vastgesteld op 20 lestijden van 50 minuten.

§ 2. Het personeelslid bedoeld in § 1 heeft recht op een salaris dat wordt toegekend op basis van artikel 6, § 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 betreffende de prestatieregeling en de vaststelling van het recht op een salaris.

Art. 7.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2010.

Art. 8.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlagen I en II worden vervangen en Bijlage III wordt toegevoegd met B.Vl.R. 27-4-2012 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.