OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs met betrekking tot het referentiekader van de inspectie

  • goedkeuringsdatum
    01 OKTOBER 2010
  • publicatiedatum
    B.S.13/01/2011
  • datum laatste wijziging
    08/08/2018

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs, artikel 38, § 2;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 juli 2010;

Gelet op advies 48.589/1/V van de Raad van State, gegeven op 7 september 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Bij de doorlichtingen hanteert de inspectie het referentiekader zoals beschreven in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2010.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Bijlage I is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.