Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastgelegde voorwaarden van de Europese Richtlijn 2005/36/EC bij de vaststelling van het opleidingsprogramma in Vlaanderen leidende tot de graad van bachelor met de kwalificatie verpleegkunde

  • goedkeuringsdatum
    04 FEBRUARI 2011
  • publicatiedatum
    B.S.02/03/2011
  • datum laatste wijziging
    01/09/2011

COORDINATIE

Decr. 1-7-2011 - B.S. 30-8-2011

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties;

Gelet op het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen, artikel 5, gewijzigd bij het decreet betreffende het onderwijs XX van 9 juli 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van de vorm van de diploma's en de inhoud van het bijhorend diplomasupplement uitgereikt door de instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007, 11 april 2008 en 24 juli 2009;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 september 2010;

Gelet op advies nr. 48.809/1 van de Raad van State, gegeven op 28 oktober 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1 t.e.m. 5.

[...]

Decr. 1-7-2011

Art. 6.

In afwijking van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van de vorm van de diploma's en de inhoud van het bijhorend diplomasupplement uitgereikt door de instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007, 11 april 2008 en 24 juli 2009 wordt op het diploma bachelor in de verpleegkunde uitdrukkelijk de titel van 'verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger' vermeld en wordt er geen specialisatie of afstudeerrichting vermeld op het diploma.

Art. 7.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011.

Art. 8.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.