OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de masteropleiding master in de industriële wetenschappen : elektronica-ICT van de Erasmushogeschool Brussel

  • goedkeuringsdatum
    25 FEBRUARI 2011
  • publicatiedatum
    B.S.18/03/2011
  • datum laatste wijziging
    01/10/2013

COORDINATIE

impliciet opgeheven door Art. 1 van ditzelfde besluit

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 60bis, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 betreffende de tijdelijke erkenning van opleidingen in het hoger onderwijs;

Gelet op het door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie definitief vastgestelde accreditatierapport van 2 november 2010 met een negatief eindoordeel voor de opleiding master in de industriële wetenschappen : elektronica-ICT van de Erasmushogeschool Brussel;

Gelet op het aanvraagdossier voor tijdelijke erkenning, ingediend op 30 november 2010 door de Erasmushogeschool Brussel;

Gelet op het advies van de Erkenningscommissie, gegeven op 4 januari 2011;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 januari 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De opleiding master in de industriële wetenschappen : elektronica-ICT van de Erasmushogeschool Brussel krijgt een tijdelijke erkenning.

De tijdelijke erkenning geldt voor een periode van twee jaar, die ingaat vanaf het begin van het academiejaar 2011-2012 en vervalt op het einde van het academiejaar 2012-2013.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.