OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de academische bacheloropleiding bachelor in de industriële wetenschappen van de Erasmushogeschool Brussel

  • goedkeuringsdatum
    25 FEBRUARI 2011
  • publicatiedatum
    B.S.23/03/2011
  • datum laatste wijziging
    01/10/2013

COORDINATIE

impliciet opgeheven door Art. 1 van ditzelfde besluit

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 60bis, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 betreffende de tijdelijke erkenning van opleidingen in het hoger onderwijs;

Gelet op het door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie definitief vastgestelde accreditatierapport van 2 november 2010 met een negatief eindoordeel voor de opleiding bachelor in de industriële wetenschappen van de Erasmushogeschool Brussel;

Gelet op het aanvraagdossier voor tijdelijke erkenning, ingediend op 30 november 2010 door de Erasmushogeschool Brussel;

Gelet op het advies van de Erkenningscommissie, gegeven op 4 januari 2011;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 januari 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De opleiding bachelor in de industriële wetenschappen van de Erasmushogeschool Brussel krijgt een tijdelijke erkenning.

De tijdelijke erkenning geldt voor een periode van twee jaar, die ingaat vanaf het begin van het academiejaar 2011-2012 en vervalt op het einde van het academiejaar 2012-2013.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.