OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de academische bacheloropleiding bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit Latijn, de Romaanse talen of de Germaanse talen van de Vrije Universiteit Brussel

  • goedkeuringsdatum
    24 JUNI 2011
  • publicatiedatum
    B.S.22/07/2011
  • datum laatste wijziging
    01/10/2014

COORDINATIE

impliciet opgeheven door Art. 1 van ditzelfde besluit

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 60bis, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 betreffende de tijdelijke erkenning van opleidingen in het hoger onderwijs;

Gelet op het door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie definitief vastgestelde accreditatierapport van 18 april 2011 met een negatief eindoordeel voor de opleiding bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit Latijn, de Romaanse talen of de Germaanse talen van de Vrije Universiteit Brussel; Gelet op het aanvraagdossier voor tijdelijke erkenning, ingediend op 28 april 2011 door de Vrije Universiteit Brussel;

Gelet op het advies van de Erkenningscommissie, gegeven op 17 mei 2011;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 juni 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De opleiding bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit Latijn, de Romaanse talen of de Germaanse talen van de Vrije Universiteit Brussel krijgt een tijdelijke erkenning.

De tijdelijke erkenning geldt voor een periode van drie jaar, die ingaat vanaf het begin van het academiejaar 2011-2012 en vervalt op het einde van het academiejaar 2013-2014.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.