OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd

  • goedkeuringsdatum
    08 JULI 2011
  • publicatiedatum
    B.S.16/08/2011
  • datum laatste wijziging
    19/07/2012

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 15-6-2012 - B.S. 19-7-2012

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 13, gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie 'of Science' of 'of Arts' mag worden toegevoegd;

Gelet op het advies van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, gegeven op 15 april 2011;

Gelet op de formele beslissing van de Vlaamse Vereniging van Studenten van 1 juni 2011 om het advies van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad van 15 april 2011 bij te treden; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 juni 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd worden opgenomen in de lijst, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie 'of Science' of 'of Arts' mag worden toegevoegd, wordt opgeheven.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het academiejaar 2010-2011.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

De bijlage is raadpleegbaar in het Belgisch Staatsblad dd. 16-8-2011.