OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de masteropleidingen master in de westerse literatuur en "Master of Western Literature" van de Katholieke Universiteit Leuven

  • goedkeuringsdatum
    09 SEPTEMBER 2011
  • publicatiedatum
    B.S.29/09/2011
  • datum laatste wijziging
    01/10/2014

COORDINATIE

impliciet opgeheven door Art. 1 van ditzelfde besluit

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 60bis, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 betreffende de tijdelijke erkenning van opleidingen in het hoger onderwijs;

Gelet op het door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie definitief vastgestelde accreditatierapport van 21 juni 2011 met een negatief eindoordeel voor de opleidingen master in de westerse literatuur en "Master of Western Literature" van de Katholieke Universiteit Leuven;

Gelet op het aanvraagdossier voor tijdelijke erkenning, ingediend op 28 juni 2011 door de Katholieke Universiteit Leuven;

Gelet op het advies van de Erkenningscommissie, gegeven op 1 augustus 2011;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 september 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De opleidingen master in de westerse literatuur en "Master of Western Literature" van de Katholieke Universiteit Leuven krijgen een tijdelijke erkenning.

De tijdelijke erkenning geldt voor een periode van drie jaar, die ingaat vanaf het begin van het academiejaar 2011-2012 en vervalt op het einde van het academiejaar 2013-2014.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.