OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de masteropleiding master in de theater- en filmwetenschap van de Universiteit Antwerpen

  • goedkeuringsdatum
    19 SEPTEMBER 2011
  • publicatiedatum
    B.S.25/10/2011
  • datum laatste wijziging
    01/10/2013

COORDINATIE

impliciet opgeheven door Art. 1 van ditzelfde besluit

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 60bis, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 betreffende de tijdelijke erkenning van opleidingen in het hoger onderwijs;

Gelet op het door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie definitief vastgestelde accreditatierapport van 22 juni 2011 met een negatief eindoordeel voor de opleiding master in de theater- en filmwetenschap van de Universiteit Antwerpen;

Gelet op het aanvraagdossier voor tijdelijke erkenning, ingediend op 29 juni 2011 door de Universiteit Antwerpen;

Gelet op het advies van de Erkenningscommissie, gegeven op 7 juli 2011;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 september 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De opleiding master in de theater- en filmwetenschap van de Universiteit Antwerpen krijgt een tijdelijke erkenning.

De tijdelijke erkenning geldt voor een periode van twee jaar, die ingaat vanaf het begin van het academiejaar 2011-2012 en vervalt op het einde van het academiejaar 2012-2013.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.