Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied land- en tuinbouw

  • goedkeuringsdatum
    07 OKTOBER 2011
  • publicatiedatum
    B.S.07/11/2011
  • datum laatste wijziging
    04/04/2014

COORDINATIE

B.Vl.R. 1-3-2013 - B.S. 5-4-2013

B.Vl.R. 28-2-2014 - B.S. 4-4-2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 24, § 1, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, artikel 180, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008, en artikel 181, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008, 30 april 2009 en 9 juli 2010;

Gelet op de voordracht van de stuurgroep, gedaan op 15 september 2010;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 9 november 2010;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting, gegeven op 30 juni 2011;

Gelet op protocol nr. 756 van 15 juli 2011 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 523 van 15 juli 2011 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 50.067/1 van de Raad van State, gegeven op 22 september 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied land- en tuinbouw, dat behoort tot het secundair volwassenenonderwijs, vastgelegd in [bijlage 1 tot en met 7], die bij dit besluit zijn gevoegd.

B.Vl.R. 28-2-2014

Art. 2.

De opleidingsprofielen, vermeld in artikel 1, worden uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geëvalueerd. De resultaten van die evaluatie worden besproken met de stuurgroep, vermeld in artikel 2, 42°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

[De opleidingsprofielen vastgelegd in bijlagen 3 tot en met 6 worden uiterlijk tijdens het schooljaar 2016-2017 geëvalueerd.]¹[Het opleidingsprofiel vastgelegd in bijlage 7, wordt uiterlijk tijdens het schooljaar 2017-2018 geëvalueerd.]²

[ ]¹ B.Vl.R. 1-3-2013; [ ]² B.Vl.R. 28-2-2014

Art. 3.

Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Bloementeelt en -schikken BSO3 heeft vanaf 1 september 2011 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Florist.

[Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Tuinbouw BSO3 heeft vanaf 1 februari 2013 onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleidingen Tuinbouwarbeider, Hovenier Onderhoud Parken en Tuinen, Hovenier Aanleg Parken en Tuinen en Boomverzorger.]

B.Vl.R. 1-3-2013

Art. 4.

De modulaire opleiding Bloementeelt en -schikken BSO3 kan, bij wijze van overgangsmaatregel, nog gedurende het schooljaar 2011-2012 georganiseerd worden.

Art. 5.

Dit besluit heft uitwerking met ingang van 1 september 2011.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlagen 3 tot en met 6 worden toegevoegd met B.Vl.R. 1-3-2013 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad , waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage 7 wordt toegevoegd met B.Vl.R. 28-2-2014 en is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.