OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de toegepaste informatica van de Artesis Hogeschool Antwerpen

  • goedkeuringsdatum
    27 JANUARI 2012
  • publicatiedatum
    B.S.17/02/2012
  • datum laatste wijziging
    01/10/2014

COORDINATIE

impliciet opgeheven door Art. 1 van ditzelfde besluit

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 60bis, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004;

Gelet op het door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie definitief vastgestelde accreditatierapport van 8 november 2011 met een negatief eindoordeel voor de opleiding bachelor in de toegepaste informatica van de Artesis Hogeschool Antwerpen;

Gelet op het advies van de Erkenningscommissie, gegeven op 2 december 2011;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 januari 2012;

Overwegende het aanvraagdossier voor tijdelijke erkenning, ingediend op 17 november 2011 door de Artesis Hogeschool Antwerpen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De opleiding bachelor in de toegepaste informatica van de Artesis Hogeschool Antwerpen krijgt een tijdelijke erkenning.

Art. 2.

De tijdelijke erkenning, vermeld in artikel 1, geldt voor een periode van twee jaar, die ingaat vanaf het begin van het academiejaar 2012-2013 en vervalt op het einde van het academiejaar 2013-2014.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.