OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de interieurvormgeving van de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst

  • goedkeuringsdatum
    17 FEBRUARI 2012
  • publicatiedatum
    B.S.14/03/2012
  • datum laatste wijziging
    01/10/2015

COORDINATIE

impliciet opgeheven door Art. 1 van ditzelfde besluit

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 60bis, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004;

Gelet op het door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie definitief vastgestelde accreditatierapport van 22 november 2011 met een negatief eindoordeel voor de opleiding bachelor in de interieurvormgeving van de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst;

Gelet op het advies van de Erkenningscommissie, gegeven op 5 januari 2012;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 februari 2012;

Overwegende het aanvraagdossier voor tijdelijke erkenning, ingediend op 20 december 2011 door de Hogeschool voor wetenschap en Kunst;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De opleiding bachelor in de interieurvormgeving van de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst krijgt een tijdelijke erkenning.

Art. 2.

De tijdelijke erkenning, vermeld in artikel 1, geldt voor een periode van drie jaar, die ingaat vanaf het begin van het academiejaar 2012-2013 en vervalt op het einde van het academiejaar 2014-2015.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.