Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van het overlegorgaan ter uitvoering van artikel 48 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    27 APRIL 2012
  • publicatiedatum
    B.S.22/05/2012
  • datum laatste wijziging
    22/05/2012

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs, artikel 48;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 maart 2012;

Gelet op advies 51.146/1 van de Raad van State, gegeven op 19 april 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

In dit besluit wordt verstaan onder decreet van 8 mei 2009: het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs.

Art. 2.

Er wordt een overlegorgaan opgericht, dat bestaat uit de volgende leden:

1° een vertegenwoordiging van de onderwijsinspectie;

2° vertegenwoordigers van de verschillende begeleidingsdiensten, meer bepaald:

a) één vertegenwoordiger van elk van de begeleidingsdiensten van de onderwijskoepels, vermeld in artikel 2, 14°, a), b) en c) van het decreet van 8 mei 2009;

b) één vertegenwoordiger van de begeleidingsdienst van het GO!;

c) één vertegenwoordiger voor de begeleidingsdiensten van de onderwijskoepels, vermeld in artikel 2, 14°, d), e), f) en g) van het decreet van 8 mei 2009, die in onderling overleg wordt aangewezen;

3°één vertegenwoordiger van het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs, vermeld in artikel 43 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

Art. 3.

Het overlegorgaan stelt een huishoudelijk reglement op. Dat huishoudelijk reglement bevat ten minste de afspraken over het voorzitterschap van het overlegorgaan, de aanwezigheid van deskundigen, de werking en de wijze waarop de agenda van het overlegorgaan wordt samengesteld en bekendgemaakt.

Art. 4.

Het overlegorgaan vergadert minimaal één keer per trimester.

Art. 5.

Het jaarlijkse rapport, vermeld in artikel 48, derde lid van het decreet van 8 mei 2009, bevat minimaal een verslag van de werkzaamheden van het overlegorgaan. Het rapport wordt, uiterlijk op 30 november van elk jaar, bezorgd aan het Vlaams Parlement en heeft betrekking op het afgelopen schooljaar.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.