Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de gegevensverstrekking door de Centra voor Basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    22 juni 2012
  • publicatiedatum
    B.S.10/07/2012
  • datum laatste wijziging
    04/08/2015

COORDINATIE

B.Vl.R. 3-7-2015 - B.S. 4-8-2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 118, § 1, 3°, en artikel 119;

Gelet op het overleg met de afgevaardigden van de inrichtende machten op 26 oktober 2011;

Gelet op het overleg met de afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties op 26 oktober 2011;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 10 mei 2012;

Gelet op het advies 51.404/1 van de Raad van State, gegeven op 31 mei 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° administratie : de afdeling bevoegd voor het volwassenenonderwijs van [het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen];

2° administrateur-generaal : de administrateur-generaal van [het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen];

3° decreet : het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;

4° INSZ : het unieke identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen of het nummer uit het Bisregister;

5° plaatsing : de koppeling van een cursist met een geplande subsidieerbare of financierbare module;

6° verificatie : de gemachtigde ambtenaren van de administratie die de controle uitvoeren op de correctheid en volledigheid van de aangeleverde gegevens door de centra.

B.Vl.R. 3-7-2015

Art. 2.

Voor de toepassing van dit besluit worden de schoolvakanties, vermeld in hoofdstuk IVbis van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, niet meegeteld bij de termijnen.

HOOFDSTUK 2. - Gegevensoverdracht door de centra

Art. 3.

De centra zijn ertoe gehouden de gegevens, vermeld in artikel 4, aan te leveren via het geautomatiseerde registratiesysteem van de administratie.

Art. 4.

§ 1. De centra zijn ertoe gehouden de volgende gegevens aan te leveren over elke financierbare of subsidieerbare module :

1° de code van de module;

2° de code van de opleiding waartoe de module behoort;

3° de start- en einddatum van de module;

4° als de module wordt aangeboden in gecombineerd onderwijs, het volume lestijden in afstandsonderwijs;

5° het registratiemoment van de module;

6° de lesplaats, de datum en het start- en einduur van elke les binnen de module.

De centra leveren die gegevens uiterlijk op de startdatum van de module aan en vervolgens uiterlijk twee werkdagen na elke wijziging.

§ 2. De centra zijn ertoe gehouden de volgende gegevens aan te leveren :

1° over een kandidaat-cursist bij plaatsing :

a) het INSZ;

b) het opleidingsniveau;

2° over een cursist bij inschrijving zoals vermeld in artikel 37 van het decreet :

a) het tarief voor het inschrijvingsgeld dat van toepassing is op de datum van de inschrijving;

b) bij inschrijving voor een module van het hoger beroepsonderwijs het land waar de cursist zijn hoogst behaalde diploma behaald heeft.

De centra leveren de gegevens, vermeld in het eerste lid, 1°, aan op de datum van plaatsing, de gegevens, vermeld in 2°, op de datum van inschrijving en vervolgens uiterlijk twee werkdagen na elke wijziging.

In afwijking van het eerste lid, 1°, hoeft het centrum geen INSZ van de cursist aan te leveren voor kandidaat-cursisten :

1° die beschikken over de Belgische nationaliteit en gedomicilieerd zijn in het buitenland;

2° die vreemdeling zijn en niet gedomicilieerd zijn in België;

3° op wie het Verdrag van Wenen van 18 april 1961 inzake diplomatiek verkeer van toepassing is;

4° die ambtshalve door de gemeente, wegens afwezigheid, uit het Rijksregister zijn geschrapt;

5° die nog niet voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht;

6° die gedetineerd zijn, zoals vermeld in artikel 2, 16°bis, van het decreet.

§ 3. De centra zijn ertoe gehouden de participatie in een les door een ingeschreven cursist uiterlijk aan te leveren :

1° na twee werkdagen voor de opleidingen van de leergebieden alfabetisering Nederlands tweede taal en Nederlands tweede taal en het studiegebied Nederlands tweede taal;

2° na vijf werkdagen voor de andere opleidingen dan de opleidingen, vermeld in 1°.

§ 4. De centra zijn ertoe gehouden de gegevens over alle uitgereikte studiebewijzen die erkend zijn door de Vlaamse overheid, uiterlijk één maand na de uitreiking aan te leveren.

HOOFDSTUK 3. - Bestraffing bij inbreuken op gegevensaanlevering

Art. 5.

Eventuele inbreuken op de naleving van de bepalingen in hoofdstuk 2 worden vastgesteld door de verificatie.

Art. 6.

De administratie kan een financiële sanctie aan een centrumbestuur opleggen als het centrum de gegevens, vermeld in artikel 4, niet correct of tijdig aanlevert. De hoogte van de financiële sanctie is afhankelijk van de aard van de inbreuk.

De financiële sanctie, vermeld in het eerste lid, wordt berekend door het volume aan lesurencursist dat gegenereerd wordt door de module of cursist waarvoor de verificatie een inbreuk vaststelt bij de gegevensaanlevering, te vermenigvuldigen met een van de volgende bedragen :

1° 75 cent als de gegevens niet zijn aangeleverd;

2° 50 cent als de gegevens onvolledig of niet correct zijn aangeleverd;

3° 25 cent als de gegevens te laat zijn aangeleverd.

De financiële sancties, vermeld in het tweede lid, punt 2° en 3°, kunnen cumulatief worden toegepast, met als maximum het in artikel 118, § 2, tweede lid van het decreet bepaalde bedrag.

De gemotiveerde beslissing over de financiële sanctie wordt per aangetekende brief aan het betrokken centrumbestuur betekend.

Art. 7.

Het centrumbestuur kan binnen twintig werkdagen na de ontvangst van de brief, vermeld in artikel 6, per aangetekende brief beroep aantekenen tegen de financiële sanctie.

Uiterlijk dertig werkdagen na de ontvangst van het aangetekende beroep neemt de administrateur-generaal er een beslissing over. De indiener van het beroep heeft het recht om binnen die periode gehoord te worden. De administrateur-generaal kan de financiële sanctie bevestigen, aanpassen of vernietigen. De gemotiveerde beslissing wordt per aangetekende brief aan het centrumbestuur betekend.

HOOFDSTUK 4. - Slot- en overgangsbepalingen

Art. 8.

In afwijking van artikel 4, § 4, leveren de centra de gegevens over alle uitgereikte studiebewijzen, die erkend zijn door de Vlaamse overheid en uitgereikt zijn tijdens de schooljaren 2011-2012 en 2012-2013 uiterlijk aan op 30 oktober van het daarop volgende schooljaar.

Art. 9.

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2013. In afwijking van het eerste lid treedt artikel 8 van dit besluit in werking op 1 september 2012.

Art. 10.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.