Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding master in de veiligheidswetenschappen als nieuwe opleiding van de Universiteit Antwerpen

  • goedkeuringsdatum
    15 juni 2012
  • publicatiedatum
    B.S.16/07/2012
  • datum laatste wijziging
    16/07/2012

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 29, 4° en 6°, vervangen bij het decreet van 4 april 2003, artikel 60septies, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, artikel 61, vervangen bij het decreet van 19 maart 2004 en gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006, 30 april 2009 en 8 mei 2009, en artikel 62, vervangen bij het decreet van 19 maart 2004 en gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006, 30 april 2009, 8 mei 2009 en 1 juli 2011;

Gelet op het positieve advies van de Erkenningscommissie over de macrodoelmatigheid, gegeven op 27 mei 2011;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 3 mei 2012 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 juni 2012;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De masteropleiding master in de veiligheidswetenschappen wordt erkend als nieuwe opleiding van de Universiteit Antwerpen. De opleiding is ondergebracht in de studiegebieden Rechten en Toegepaste economische wetenschappen. De studieduur van de opleiding bedraagt honderdtwintig studiepunten. De onderwijstaal is het Nederlands. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2012-2013 worden georganiseerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.