OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd

  • goedkeuringsdatum
    15 juni 2012
  • publicatiedatum
    B.S.19/07/2012
  • datum laatste wijziging
    22/07/2013

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 14-6-2013 - B.S. 22-7-2013

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 13, gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2011 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd;

Gelet op het advies van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, gegeven op 2 mei 2012;

Gelet op het advies van de Vlaamse Vereniging van Studenten, gegeven op 25 mei 2012;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 juni 2012;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd, worden opgenomen in de lijst, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2011 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd wordt opgeheven.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het academiejaar 2011-2012.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.