Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    21 december 2012
  • publicatiedatum
    B.S.31/12/2012
  • datum laatste wijziging
    01/09/2016

COORDINATIE

Decr. 5-7-2013 - B.S. 30-7-2013

Decr. 19-6-2015 - B.S. 21-8-2015

Decr. 3-7-2015 - B.S. 15-7-2015

Decr. 18-12-2015 - B.S. 29-12-2015

Decr. 8-7-2016 - B.S. 22-8-2016

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013

HOOFDSTUK 1. Algemeen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK 2. Onderwijs

...

Afdeling 7. [Begrotingsfonds Dienstverlening AHOVOKS]

Decr. 8-7-2016

Art. 26.

§ 1. Er wordt een begrotingsfonds Dienstverlening AKOV opgericht, hierna genoemd 'het fonds'.

[In afwijking van het eerste lid draagt het begrotingsfonds met ingang van 1 juli 2015 de naam "Begrotingsfonds Dienstverlening AHOVOKS".]4

§ 2. Het fonds is een begrotingsfonds zoals vermeld in artikel 12 van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof.

§ 3. Het fonds wordt gespijsd door alle ontvangsten die voortvloeien uit :

1° de inschrijvingsgelden van het toelatingsexamen Arts en Tandarts [vermeld in artikel II.187, § 2, van de Codex Hoger Onderwijs]³;

2° de inschrijvingsgelden van de examencommissie Secundair Onderwijs zoals vermeld in de Codex Secundair Onderwijs, hoofdstuk 3, Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het secundair onderwijs, bestaande uit de artikelen 256/1 tot en met 256/10;

[3° de financiële bijdragen m.b.t. de erkenning van de gelijkwaardigheid en de niveaugelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen zoals vermeld in artikel 57ter van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, in artikel 115/3 van de codex Secundair Onderwijs, in artikelen 74ter en 84ter van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, in artikel 41ter van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en in [[artikel II.256 van de Codex Hoger Onderwijs]];]¹

[4° de inschrijvingsgelden van de Centrale Examencommissie zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 13 februari 2007 betreffende de examens over de ondernemersvaardigheden en het koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van hoofdstuk I van titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap.]²

§ 4. Het fonds wordt aangewend voor de organisatie van :

1° het toelatingsexamen Arts en Tandarts;

2° de examencommissie Secundair Onderwijs;

3° de erkenning van de volledige gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen en de niveaugelijkwaardigheid door het NARIC Vlaanderen;

[4° de Centrale Examencommissie, zoals vermeld in paragraaf 3.]²

[ ]¹ Decr. 5-7-2013; [ ]² Decr. 3-7-2015; [ ]³ Decr. 19-6-2015; [ ]4 Decr. 8-7-2016; [[ ]] Decr. 19-6-2015

...

HOOFDSTUK 23. Slotbepalingen

Art. 80.

Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2013, met uitzondering van : ...