OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleidingen bachelor in de muziek, master in de muziek en master in de voortgezette studies muziek van LUCA School of Arts

  • goedkeuringsdatum
    07 december 2012
  • publicatiedatum
    B.S.10/01/2013
  • datum laatste wijziging
    01/10/2015

COORDINATIE

impliciet opgeheven door Art. 1 van ditzelfde besluit

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 60bis, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, opgeheven en hersteld bij het decreet van 6 juli 2012;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen wat het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie betreft, artikel 48;

Gelet op het door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie definitief vastgestelde accreditatierapporten van 2 oktober 2012 met een negatief eindoordeel voor de opleidingen bachelor in de muziek, master in de muziek en master in de voortgezette studies muziek van LUCA School of Arts;

Gelet op de adviezen van de Erkenningscommissie, gegeven op 9 november 2012;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 november 2012;

Overwegende dat LUCA School of Arts op 29 oktober 2012 de aanvraagdossiers voor tijdelijke erkenning heeft ingediend;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De opleidingen bachelor in de muziek, master in de muziek en master in de voortgezette studies muziek krijgen een tijdelijke erkenning.

Art. 2.

De tijdelijke erkenningen, vermeld in artikel 1, gelden voor een periode van twee jaar, die ingaat vanaf het begin van het academiejaar 2013-2014 en vervalt op het einde van het academiejaar 2014-2015.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.