OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding master in de industriële wetenschappen : elektromechanica van de Erasmushogeschool Brussel

  • goedkeuringsdatum
    22 februari 2013
  • publicatiedatum
    B.S.12/03/2013
  • datum laatste wijziging
    01/10/2014

COORDINATIE

impliciet opgeheven door Art. 1 van ditzelfde besluit

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 60bis, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, opgeheven en hersteld bij het decreet van 6 juli 2012;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen wat het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie betreft, artikel 48, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012;

Gelet op het door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie definitief vastgestelde accreditatierapport van 29 november 2012 met een negatief eindoordeel voor de opleiding master in de industriële wetenschappen : elektromechanica van de Erasmushogeschool Brussel;

Gelet op het advies van de Erkenningscommissie, gegeven op 16 januari 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 februari 2013;

Overwegende dat de Erasmushogeschool Brussel op 20 december 2012 een aanvraagdossier voor tijdelijke erkenning heeft ingediend;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De opleiding master in de industriële wetenschappen : elektromechanica van de Erasmushogeschool Brussel krijgt een tijdelijke erkenning.

Art. 2.

De tijdelijk erkenning, vermeld in artikel 1, geldt voor een periode van één jaar, namelijk voor het academiejaar 2013-2014.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.