OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding master in de industriële wetenschappen : elektromechanica van de Artesis Hogeschool Antwerpen

  • goedkeuringsdatum
    01 maart 2013
  • publicatiedatum
    B.S.03/04/2013
  • datum laatste wijziging
    01/10/2014

COORDINATIE

impliciet opgeheven door Art. 2 van ditzelfde besluit

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 60bis, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, opgeheven en hersteld bij het decreet van 6 juli 2012;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen wat het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie betreft, artikel 48, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012;

Gelet op het door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie definitief vastgestelde accreditatierapport van 6 december 2012 met een negatief eindoordeel voor de opleiding master in de industriële wetenschappen : elektromechanica van de Artesis Hogeschool Antwerpen;

Gelet op het advies van de Erkenningscommissie, gegeven op 16 januari 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 februari 2013;

Overwegende dat de Artesis Hogeschool Antwerpen op 17 december 2012 een aanvraagdossier voor tijdelijke erkenning heeft ingediend;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De opleiding master in de industriële wetenschappen : elektromechanica van de Artesis Hogeschool Antwerpen krijgt een tijdelijke erkenning.

Art. 2.

De tijdelijk erkenning, vermeld in artikel 1, geldt voor een periode van één jaar, namelijk voor het academiejaar 2013-2014.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.