Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied diamantbewerking

  • goedkeuringsdatum
    01 maart 2013
  • publicatiedatum
    B.S.08/04/2013
  • datum laatste wijziging
    08/04/2013

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 24, § 1, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009 en 1 juli 2011, en artikel 181, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008, 30 april 2009 en 9 juli 2010;

Gelet op de voordracht van de stuurgroep, gedaan op 13 januari 2012;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 20 maart 2012;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting, gegeven op 6 december 2012;

Gelet op protocol nr. 785 van 11 januari 2013 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 553 van 11 januari 2013 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 52.768/1 van de Raad van State, gegeven op 14 februari 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied diamantbewerking, dat behoort tot het secundair volwassenenonderwijs, vastgelegd in bijlage 1 tot en met 4, die bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 2.

De opleidingsprofielen, vermeld in artikel 1, worden uiterlijk tijdens het schooljaar 2016-2017 geëvalueerd. De resultaten van die evaluatie worden besproken met de stuurgroep, vermeld in artikel 2, 42°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

Art. 3.

Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Diamantbewerking BSO3, heeft vanaf 1 februari 2013 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleidingen Briljanteerder, Diamantbewerker, Diamantsnijder en Kruiswerker.

Art. 4.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2013.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.