OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de master in de internationale bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid en de Master of International Business Economics and Management van de HUB-EHSAL

  • goedkeuringsdatum
    17 mei 2013
  • publicatiedatum
    B.S.13/06/2013
  • datum laatste wijziging
    01/10/2015

COORDINATIE

impliciet opgeheven door Art. 2 van ditzelfde besluit

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 60bis, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004 en hersteld bij het decreet van 6 juli 2012;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen wat het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie betreft, artikel 48, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012;

Gelet op de door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie definitief vastgestelde accreditatierapporten van 19 maart 2013 met een negatief eindoordeel voor de master in de internationale bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid en de Master of International Business Economics and Mangement van de HUB-EHSAL;

Gelet op het advies van de Erkenningscommissie, gegeven op 4 april 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 april 2013;

Overwegende dat de HUB-EHSAL op 25 maart 2013 een aanvraagdossier voor tijdelijke erkenning heeft ingediend;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De master in de internationale bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid en de Master of International Business Economics and Management van de HUB-EHSAL krijgen een tijdelijke erkenning.

Art. 2.

De tijdelijke erkenningen, vermeld in artikel 1, gelden voor een periode van twee jaar, die ingaat vanaf het begin van het academiejaar 2013-2014 en vervalt op het einde van het academiejaar 2014-2015.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.