Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie suiker- en marsepeinbewerker

  • goedkeuringsdatum
    03 mei 2013
  • publicatiedatum
    B.S.12/07/2013
  • datum laatste wijziging
    12/07/2013

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 25 maart 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 april 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van suiker- en marsepeinbewerker, ingeschaald op niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, en de Vlaamse minister bevoegd voor het Tewerkstellingsbeleid zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving beroepskwalificatie van suiker- en marsepeinbewerker (m/v) (BK0023) als vermeld in artikel 1

1. GLOBAAL

a. Titel

Suiker- en marsepeinbereider (m/v)

b. Definitie

Bereidt suiker- en marsepeinproducten teneinde deze te verwerken, verpakken en verkopen.

c. Niveau

4

d. Jaartal

2013

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Bereidt suiker- en marsepeinproducten (Id 17437) :

- Zet het benodigde materiaal/materieel klaar

- Controleert de versheid en de kwaliteit van producten en grondstoffen

- Berekent de kwantiteit

- Zet meeteenheden om

- Weegt grondstoffen af

- Bepaalt de temperatuur en de hoeveelheid van de samen te voegen grondstoffen

- Voegt ingrediënten samen aan de hand van een recept

- Bereidt producten manueel of machinaal

- Past verschillende meng- en kooktechnieken toe

- Voegt met behulp van natuurlijke aroma's smaak en kleur toe aan de producten

- Bereidt decoraties

- Respecteert de regelgeving van hygiëne en voedselveiligheid

Verwerkt suiker- en marsepeinproducten (Id 14944) :

- Bepaalt de benodigde hoeveelheid per stuk/ per gewicht

- Past spuit-, snij-, rol-, uitsteek-, blaas- en trektechnieken toe

- Voegt met behulp van natuurlijke aroma's smaak en kleur toe aan de producten

- Decoreert, modelleert en snijdt producten volgens vooropgestelde recepten en kwaliteitseisen

- Bereidt en verwerkt diverse kooksuikers

- Bakt marsepeinbonbons

- Bereidt en bewaart halffabricaten [1] en garneringen

- Respecteert de regelgeving van hygiëne en voedselveiligheid

Werkt suiker- en marsepeinproducten af (Id 6530/Beroepscompetentieprofiel) :

- Abricoteert [2], glaceert [3], garneert, modelleert, dompelt, decoreert volgens de verschillende afwerkingstechnieken

- Houdt zich aan de recepten en kwaliteitseisen

- Respecteert de regelgeving van hygiëne en voedselveiligheid

Bewaart en verpakt suiker- en marsepeinproducten (co 00035) :

- Verpakt producten met de hand of met een verpakkingsmachine

- Stemt de verpakking af op het product

- Houdt de bewaartemperatuur op peil

- Respecteert de regelgeving van hygiëne en voedselveiligheid

Houdt de werkomgeving netjes en hygiënisch (Id 16246) :

- Gebruikt schoonmaakmaterieel en -middelen

- Ruimt de werkplek en het materieel systematisch op

- Reinigt en desinfecteert het materieel volgens de richtlijnen

- Controleert de staat van het materieel

- Draagt werkkledij volgens de hygiënische richtlijnen

- Wast en ontsmet de handen volgens de hygiënische richtlijnen

- Sorteert afval volgens de richtlijnen

Plant de productie (Id 18086) :

- Schat de vraag van de klanten in

- Stelt een assortiment samen volgens de verwachte verkoop en het seizoen

- Stelt recepten samen

- Bereidt de productie voor

- Plant het dagelijkse werk rekening houdend met externe factoren

- Stelt een werkschema op

- Optimaliseert waar mogelijk de productie

Stalt suiker- en marsepeinproducten in de etalage of op de toonbank uit en maakt verkoopsklaar (Id 18788) :

- Zorgt voor een evenwichtige schikking van producten in de verkoopruimte rekening houdend met het FEFO (First Expired, First Out) en FIFO (First In, First Out)-principe

- Brengt etiketten met de wettelijk verplichte informatie aan

- Verwijdert producten die niet meer aan de (houdbaarheids)norm voldoen

- Past bij het presenteren in de toonbank de richtlijnen met betrekking tot hygiëne en voedselveiligheid toe

Informeert klanten over de producten en verkoopt (Id 25698) :

- Stelt vragen om de wensen van de klanten te achterhalen

- Informeert klanten over de samenstelling, bereidingswijze, bewaringswijze en allergenen [4]

- Wijst de klant op speciale acties en producten om de verkoop te stimuleren

- Rekent de verkoopprijs af met de klant

Volgt de voorraad op en maakt bestellingen (Id 18152) :

- Gebruikt software voor voorraadbeheer

- Registreert voorraadgegevens

- Registreert gegevens over het verbruik van producten

- Schat de vraag van de klanten in

- Stelt een assortiment samen volgens verwachte verkoop en het seizoen

- Berekent het rendement van de grondstoffen en producten

- Berekent de hoeveelheid producten voor de bestellingen

- Koopt grondstoffen, halffabricaten en materieel in

- Koopt verpakkingen aan

- Vult een bestelbon in

- Contacteert leveranciers

Ontvangt goederen en producten en controleert de levering (Id 18111) :

- Voert ontvangstcontrole uit op hoeveelheid en kwaliteit

- Controleert het gewicht, de versheid van de goederen en producten

- Controleert of de goederen en producten voldoen aan de hygiënische voorschriften en voorschriften voor voedselveiligheid

- Registreert afwijkingen

- Houdt rekening met condities waaraan moet worden voldaan om goederen op te slaan

- Slaat de goederen op volgens hygiëneregelgeving

- Controleert en registreert de temperatuur en vochtgehalte in de opslagruimte

- Meldt fouten volgens procedure

Volgt de financiële en administratieve gegevens op (Id 18026) :

- Verzamelt de benodigde gegevens van grond- en hulpstoffen

- Gaat op een rendementsbewuste manier om met de grondstoffen in relatie tot de kostprijs van het (eind)product

- Onderneemt acties om de efficiëntie te verbeteren en de kosten te beheersen

Volgt vaktechnieken, hygiëne en voedselveiligheid op (Id 19841) :

- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op

- Geeft zelf het goede voorbeeld

- Informeert medewerkers over voedselveiligheid en hygiëne

- Stuurt medewerkers bij indien nodig

2.2 Beschrijving competenties/activiteiten adhv de descriptorelementen

2.2.1 Kennis :

- Basiskennis van financieel en administratief beheer

- Kennis van de regelgeving inzake autocontrole

- Kennis van de wetgeving met betrekking tot verplichte aanduidingen van goederen, etiketteringen van voorverpakte voedingsmiddelen, maten en gewichten

- Kennis van kenmerken van grondstoffen en ingrediënten

- Kennis van allergenen [5] - Kennis van bewaartechnieken van grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten, afgewerkte producten en niet-verkochte waren,...

- Kennis van de FIFO-methode (First In First Out) en de FEFO-methode (First Expired First Out)

- Kennis van voorraadbeheer

- Kennis van werkorganisatie

- Kennis van bereidings- en verwerkingstechnieken

- Kennis van de wettelijke reglementering i.v.m. ingrediënten (voornamelijk kleur- en smaakstoffen)

- Kennis van het productieproces van marsepein- en suikerdegen en kooksels

- Kennis van vorm- en modelleertechnieken

- Kennis van de verschillende kooktechnieken bij suikerwerk

- Kennis van het proces en het belang van het macereren [6] van gekonfijt fruit

- Kennis van fruitsoorten bij het vervaardigen van gekarameliseerd fruit

- Kennis in welke fase de ingrediënten worden toegevoegd en gemengd

- Kennis van de verschillende soorten chocolade, de eigenschappen en de toepassingen

- Kennis van spuit-, snij, uitrol-, blaas-, trek- en uitsteektechnieken

- Kennis van de afbaktechniek voor marsepein

- Kennis van verschillende verwarmtechnieken bij het verwerken van suiker (warmtelampen,...)

- Kennis van diverse afwerkings- en garneertechnieken : abricoteren [7], spuiten, modelleren, garneren, glaceren [8], dompelen,...

- Kennis van bewaartechnieken

- Kennis van wettelijke reglementering in verband met vervoer van voedingswaren

- Kennis van de invloed van temperatuur en vocht op het eindproduct

- Kennis van de impact van een verpakking op de hygiëne en het bewaren van het product

- Kennis van verkooptechnieken

- Kennis van recente ontwikkelingen in het vakgebied

- Grondige kennis van hygiëneregelgeving

- Grondige kennis van de vaktechnologie

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden :

- Het bewust omgaan met grondstoffen in relatie tot de kostprijs van de producten

- Het kunnen marktgericht denken

- Het kunnen respecteren van regelgeving van hygiëne en voedselveiligheid

- Het kunnen respecteren en controleren van de kwaliteitseisen

- Het kunnen plannen van het werk

- Het kunnen samenstellen van recepten in functie van de periode van het kalenderjaar

- Het suiker- en marsepeindeeg en decoraties kunnen samenstellen aan de hand van recepten

- Het kunnen kennen van de richtlijnen i.v.m. bewaren

- Het kunnen bepalen van de temperatuur en de hoeveelheid samen te voegen grondstoffen

- Het kunnen controleren en opvolgen van de temperatuur bij het koken van suiker

- Het evenwichtig kunnen schikken van producten in de verkoopruimte

- Het kunnen informeren van klanten over de samenstelling, bereidingswijze en bewaarwijze van producten

- Het kunnen registreren en opvolgen van de voorraad en het verbruik van producten

- Het kunnen opvolgen van ontwikkelingen in het vakgebied

- Het kunnen rekening houden met condities om goederen op te slaan en te bewaren

- Het kunnen sorteren van afval volgens de richtlijnen

Probleemoplossende vaardigheden :

- Het kunnen inschatten van de vraag van de klant en het samenstellen van het assortiment volgens het seizoen/ de periode van het kalenderjaar

- Het kunnen aanpassen van recepten

- Het kunnen naleven van kwaliteitseisen

- Het kunnen aanpassen van de bereidingswijze aan de omgevingsfactoren : warmte, vochtigheid,...

- Het kunnen voorkomen van bereidingsfouten

- Het kunnen bijsturen van de planning en de productie

- Het gepast kunnen reageren bij technische problemen

Motorische vaardigheden :

- Het kunnen klaar zetten van het materiaal en materieel

- Het kunnen bepalen en klaar zetten van de hoeveelheid grondstoffen

- Het kunnen bereiden halffabricaten en garneringen

- Het kunnen correct uitvoeren van het kookproces

- Het kunnen gebruiken van een refractometer [9]/bauméweger [10]

- Het kunnen bereiden van verschillende soorten suiker- en marsepeinproducten

- Het kunnen toepassen van spuit-, snij-, rol-, blaas-, trek- en uitsteektechnieken

- Het kunnen decoreren en modeleren van de producten

- Het kunnen tempereren [11] van chocolade

- Het kunnen toepassen van diverse vorm-, modelleer- en dompeltechnieken

- Het kunnen manueel of machinaal verpakken van producten

- Het kunnen toepassen van afwerkings- en garneringstechnieken om de producten verkoop- en gebruiksklaar te maken

- Het kunnen reinigen van het materieel volgens de richtlijnen

- Het kunnen opruimen van de werkplek

2.2.3 Context

Omgevingscontext :

- Het wordt uitgeoefend in banketbakkerijen of (semi-)industriële bedrijven

- Het varieert naargelang de organisatie (ambachtelijke onderneming of industriële bedrijven) en de industrialisatie- en automatiseringsgraad van het productieproces

- Het dragen van persoonlijke beschermingskledij volgens de wetgeving is verplicht

Handelingscontext :

- De activiteit vindt plaats in een banketbakkerij/bedrijf en kan het hanteren van lasten en langdurig rechtstaan inhouden

- Routinematig dezelfde handelingen uitvoeren

- Kan zich aanpassen en flexibel opstellen bij wisselende omgevingsfactoren (weersomstandigheden, speciale gelegenheden, seizoenen,...) die een invloed uitoefenen op de productie

- Creativiteit in ontwikkeling van producten en opstelling van de verkoopruimte (aankleding, het etaleren van producten,...) is noodzakelijk

- Permanente aandacht voor voedselveiligheid en hygiëne

- Moet met klanten en medewerkers omgaan

- Het afstemmen van de productie op de noden en wensen van de klanten

- Moet kunnen omgaan met financiële aspecten (verkoopprijs, kassa, kostprijsberekening)

- Werkt samen met leveranciers, het afdelingshoofd en de hygiënische diensten en medewerkers

- Moet onder tijdsdruk kunnen werken

2.2.4 Autonomie :

- Is zelfstandig in het voorbereiden, plannen en uitvoeren van zijn taken

- Is gebonden aan :

- de vigerende autocontrolegids(en)

- de vigerende wetgeving met betrekking tot suiker- en marsepeinbewerking

- de vraag van het cliënteel

- de opdrachten

- de bestellingen

- de wensen en noden van de doelgroep

- de weersomstandigheden en buitentemperaturen

- Doet beroep op een medewerker voor het ondersteunen van de activiteiten

2.2.5 Verantwoordelijkheid :

- De correcte toepassing van het autocontrole-systeem

- Een vakkundig bereiding van grondstoffen op een hygiënische manier tot een kwaliteitsvol product

- Kwalitatief toegepaste garneertechnieken

- Professioneel gedecoreerde eindproducten

- Kwaliteitsvolle en prijsbewuste keuze vangrondstoffen

- Klantgericht samengesteld assortiment

- Hygiënisch en volgens de regelgeving gemaakte en bewaarde producten

- Een voedselveilig en gerentabiliseerd product

- Correcte informatie aan de klant met betrekking tot de productsamenstelling

- Een verantwoorde planning van het productieproces

- Officiële instanties en klanten informeren in geval er zich problemen voordoen met voedselveiligheid

- Een uitgewerkte commerciële strategie (Pasen, Kerstmis, Vaderdag, Valentijn,...)

- Een selectie van leveranciers

- Volgens richtlijnen behandelde niet-conforme producten

- Opgevolgde grondstoffenvoorraad en doorgegeven bestellingen aan leveranciers

- Opgevolgde klantenbestellingen

2.3 Vereiste attesten :

Een medisch attest (om te mogen werken in de voedingsindustrie)

Nota's

[1] Een halffabricaat is een product waarmee een ander product afgewerkt wordt.

[2] Abricoteren : gebak bestrijken met abrikozenjam om het een glanzend uitzicht te geven en uitdrogen tegen te gaan.

[3] Glaceren : voorzien van een glanzende laag

[4] Allergenen : voedselallergenen : stoffen die bij mensen die daar gevoelig voor zijn een overgevoeligheidsreactie (allergische reactie) van het afweersysteem kunnen veroorzaken.

[5] Allergenen : voedselallergenen : stoffen die bij mensen die daar gevoelig voor zijn een overgevoeligheidsreactie (allergische reactie) van het afweersysteem kunnen veroorzaken

[6] Macereren : gedurende een zekere tijd in likeur laten weken

[7] Abricoteren : bestrijken met abrikozenmousse

[8] Glaceren : van een glanslaag voorzien

[9] Refractometer : instrument waarmee men de brekingsindex van een vloeistof of een vaste stof bepaalt (en daarmee bijvoorbeeld het suikergehalte in water vastlegt)

[10] Bauméweger : instrument dat gebruikt wordt voor het meten van de dichtheid bij suikerstroop. De Bauméschaal is een verhouding tussen het soortelijk gewicht en de concentratie van de suikeroplossing.

[11] Tempereren : de gesmolten massa op temperatuur brengen wat de daarin vervatte cacaoboter in de meest stabiele kristalvorm brengt