OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd

  • goedkeuringsdatum
    14 juni 2013
  • publicatiedatum
    B.S.22/07/2013
  • datum laatste wijziging
    20/05/2014

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 21-3-2014 - B.S. 20-5-2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 13, gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2012 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd; Gelet op het advies van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, gegeven op 23 april 2013;

Gelet op het advies van de Vlaamse Vereniging van Studenten, gegeven op 23 mei 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 juni 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd, worden vermeld in de lijst, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2012 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd wordt opgeheven.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het academiejaar 2012-2013.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad dd. 22-7-2013.