OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in de creatieve therapie van de Provinciale Hogeschool Limburg

  • goedkeuringsdatum
    12 juli 2013
  • publicatiedatum
    B.S.08/08/2013
  • datum laatste wijziging
    01/10/2015

COORDINATIE

impliciet opgeheven door Art. 2 van ditzelfde besluit

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 60bis, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004 en hersteld bij het decreet van 6 juli 2012;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen wat het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie betreft, artikel 48, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012;

Gelet op het door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie definitief vastgestelde accreditatierapport van 21 mei 2013 met een negatief eindoordeel voor de opleiding bachelor in de creatieve therapie van de Provinciale Hogeschool Limburg;

Gelet op het advies van de Erkenningscommissie, gegeven op 30 mei 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 juli 2013; Overwegende dat de Provinciale Hogeschool Limburg op 23 mei 2013 een aanvraagdossier voor tijdelijke erkenning heeft ingediend;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in de creatieve therapie van de Provinciale Hogeschool Limburg krijgt een tijdelijke erkenning.

Art. 2.

De tijdelijk erkenning, vermeld in artikel 1, geldt voor een periode van twee jaar, die ingaat vanaf het begin van het academiejaar 2013-2014 en vervalt op het einde van het academiejaar 2014-2015.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.