OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de ergotherapie van de Hogeschool West-Vlaanderen

  • goedkeuringsdatum
    12 juli 2013
  • publicatiedatum
    B.S.09/08/2013
  • datum laatste wijziging
    01/10/2015

COORDINATIE

impliciet opgeheven door Art. 2 van ditzelfde besluit

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 60bis, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004 en hersteld bij het decreet van 6 juli 2012;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen wat het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie betreft, artikel 48, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012;

Gelet op het door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie definitief vastgestelde accreditatierapport van 7 mei 2013 met een negatief eindoordeel voor de opleiding bachelor in de ergotherapie van de Hogeschool West-Vlaanderen;

Gelet op het advies van de Erkenningscommissie, gegeven op 30 mei 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 juli 2013;

Overwegende dat de Hogeschool West-Vlaanderen op 23 mei 2013 een aanvraagdossier voor tijdelijke erkenning heeft ingediend;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de ergotherapie van de Hogeschool West-Vlaanderen krijgt een tijdelijke erkenning.

Art. 2.

De tijdelijk erkenning, vermeld in artikel 1, geldt voor een periode van twee jaar, die ingaat vanaf het begin van het academiejaar 2013-2014 en vervalt op het einde van het academiejaar 2014-2015.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.