OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de Centra voor Basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2013-2014

  • goedkeuringsdatum
    12 juli 2013
  • publicatiedatum
    B.S.09/08/2013
  • datum laatste wijziging
    01/09/2014

COORDINATIE

impliciet opgeheven door ditzelfde besluit

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 90 en artikel 107, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008 en 8 mei 2009;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting, gegeven op 4 juli 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Het percentage waarmee het totale volume aan VTE, aan punten en aan werkingstoelage voor de Centra Basiseducatie maximaal mag groeien voor het schooljaar 2013-2014, vermeld in artikel 90 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, wordt, ongeacht de evolutie van de prijsindex, vastgelegd op 2,59 %.

Art. 2.

Het percentage waarmee de leraarsuren en de punten voor de oprichting van betrekkingen in ambten van het bestuurs- en ondersteunend personeel voor de Centra voor Volwassenenonderwijs maximaal mogen groeien voor het schooljaar 2013-2014, vermeld in artikel 107 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, wordt vastgelegd op 0,8 % .

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2013.

Art. 4.

De Vlaamse minister bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.