Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie Dakafdichter

  • goedkeuringsdatum
    21 juni 2013
  • publicatiedatum
    B.S.12/08/2013
  • datum laatste wijziging
    12/08/2013

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 28 mei 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 juni 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van Dakafdichter, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beroepskwalificatie van Dakafdichter (m/v) (BK0032)

1. GLOBAAL

a. Titel

Dakafdichter (m/v)

b. Definitie

Een dakafdichter zal bouwconstructies (nieuwbouw of renovatie), in de eerste plaats platte daken en/of licht hellende daken, in al hun details op een correcte manier isoleren en afdichten teneinde gebouwen wind- en waterdicht te maken.

c. Niveau

3

d. Jaartal

2013

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Werkt in teamverband (co 00121)

- Communiceert effectief en efficiënt

- Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijken

- Rapporteert aan leidinggevenden

- Werkt efficiënt samen met collega's

- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op

- Past zich flexibel aan (verandering van collega's,...)

Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 00122)

- Maakt onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen

- Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen

- Sorteert afval volgens de richtlijnen

- Respecteert bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen (EPB(1))

- Herkent asbesthoudende producten en reageert passend

- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten

- Werkt ergonomisch

- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's(2))

- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd

- Meldt problemen aan de verantwoordelijke

Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk (co 00123)

- Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde

- Richt de werkplaats (ergonomisch) in

- Beperkt stofemissie

- Sorteert afval volgens de richtlijnen

- Houdt de werkplek schoon

- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op

- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd

- Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties

- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's)

Werkt op hoogte (co 00124)

- Bouwt steigers op en af volgens de veiligheidsregels

- Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels

- Bouwt goederenliften op en zekert die, bedient de goederenlift

- Installeert een geschikte randbeveiliging

- Heeft aandacht voor elektrische bovenleidingen

- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's)

- Gebruikt hefplatformen, hoogwerkers en verreikers volgens voorschriften

Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder (co 00125)

- Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt

- Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt

- Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving

Maakt een diagnose van de staat van het dak (co 00126)

- Identificeert het type dakopbouw

- Beoordeelt de uitvoering en de staat van de dragende structuur

- Houdt rekening met toekomstige accessoires (dakvensters, zonnepanelen)

- Gaat de goede uitvoering van het daktimmer na

- Beoordeelt de staat van de dakbedekking

- Beoordeelt de kwaliteit van de isolatie

- Beoordeelt de toegankelijkheid

Legt het onderdak (co 00127)

- Brengt onderdak en zelfdragende dakplaten aan conform de normen en technische instructies van de fabrikant

Verwijdert dakelementen (co 00128)

- Verwijdert oude of slechte dakafdichting

- Demonteert elementen en breekt dakonderdelen af

- Verwijdert dakgoten, hemelwaterafvoer, zonnepanelen en andere daktoebehoren

- Kan de elementen die speciale tussenkomst vereisen identificeren

- Beschermt de dakstructuur tijdens de werkzaamheden tegen weersomstandigheden

Maakt het dakoppervlak schoon (co 00129)

- Reinigt het dakoppervlak met borstels, stof- en waterafzuigers

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

Voert materiaal en materieel aan en gebruikt dit veilig (co 00130)

- Ordent materiaal (dakrollen,...) oordeelkundig en houdt daarbij rekening met het draagvermogen van draagvloer en isolatiemateriaal

- Gebruikt aangepaste PBM's en CBM's (doodgewicht anker, levenslijn,...)

- Gebruikt smeltketels, branders, gasflessen en blustoestellen op een correcte en veilige manier

Reinigt de draagvloer en verwijdert afval (co 00131)

- Reinigt de draagvloer met geschikt gereedschap bij nieuwbouw

- Gebruikt daksnij- en /of dakschraapmachine bij renovatie

- Breekt dakranden en kraallatten af bij renovatie

- Neemt daktoebehoren en hemelwaterafvoeren die vernieuwd of verbeterd moeten worden weg

- Gebruikt stof- en waterzuigers

- Verwijdert en sorteert afval veilig

Bereidt de ondergrond voor (co 00132)

- Verwijdert plooien en blazen

- Maakt vochtige zones droog

- Corrigeert zo nodig de helling van de draagvloer bij een renovatie

Brengt primers of hechtvernis aan (co 00133)

- Respecteert de plaatsingsvoorschriften

- Maakt onderscheid tussen verschillende soorten primers

- Brengt hechtvernis gelijkmatig aan op een gereinigde ondergrond met een rol, borstel, trekker, spuit- of sproeimachine

- Past de arbeidsomstandigheden aan bij risico op ontploffing

Plaatst lucht- en/of dampscherm (co 00134)

- Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen

- Maakt onderscheid tussen verschillende types dampschermen

- Selecteert de vereiste lucht- en/of dampdichte lagen

- Rolt de rollen uit zonder plooien

- Houdt rekening met de door de fabrikant voorgeschreven overlappingen

- Snijdt het materiaal op maat

- Plaatst een dampscherm losliggend of kleeft het op de ondergrond

- Voert doorbrekingen en integratie van elementen (lichtkoepels, installatiekanalen,...) luchtdicht uit

- Maakt luchtdichte aansluitingen tussen de banden en met andere delen van het gebouw

- Hecht overlappingen volgens de voorschriften (met kleef- of lasmethode, afhankelijk van het gebruikte materiaal)

- Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk

Plaatst isolatiematerialen (thermisch, akoestisch, brandwerend,...) (co 00135)

- Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen

- Maakt onderscheid tussen verschillende types isolatie

- Respecteert de plaatsingsregels en de materiaalkeuze van de fabrikant

- Leest een legplan en onderscheidt de verschillende zones (hoek-, midden-, randzone,...)

- Snijdt het isolatiemateriaal op maat

- Vermijdt dat isolatie vochtig wordt bij aanbrenging of bij stockage

- Gebruikt de aangepaste bevestigingstechniek voor de isolatie

- Plaatst isolatie losliggend volgens voorschriften

- Plaatst isolatie gekleefd met bitumen

- Plaats isolatie gekleefd met koudlijm of synthetische lijm

- Schroeft verschillende types isolatie op verschillende ondergronden

- Bevestigt losliggende isolatie met bevestigingsplaatjes op de ondergrond

- Vermijdt doorboringen met de isolatieschil

- Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk

Brengt bitumineuze (3) afdichtingslagen aan (co 00136)

- Legt de dakrollen uit en lijnt deze uit op de ondergrond

- Vermijdt tegennaden

- Respecteert de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant

- Plaatst bitumineuze afdichtingslagen losliggend op de ondergrond

- Plaatst zelfklevende bitumineuze afdichtingslagen

- Plaatst bitumineuze afdichtingslagen en giet deze vast met vloeibaar bitumen

- Past de veiligheidsvoorschriften bij gebruik van gietketels toe

- Plaatst bitumineuze afdichtingslagen en last deze met een brander

- Bevestigt bitumineuze afdichtingslagen met lijm door deze op koudlijm te kleven

- Bevestigt bitumineuze afdichtingslagen mechanisch met schroeven en verdeelplaatjes volgens een bepaald bevestigingsschema

- Brengt een kimfixatie aan

- Verbindt zelfklevende overlappingen

- Dicht de naden van overlappingen af met hete lucht, een brander, contactlijm, voorgelijmde of zelfklevende banden en/of strips

- Brengt een zware schutlaag aan met rolkiezels of tegels en berekent de nodige hoeveelheid ballast

- Brengt een lichte schutlaag aan met leischilfers, verflaag of metaalfolie

- Behandelt bij eenlaagse afdichtingssystemen de naadverbinding afzonderlijk en met bijkomende zorg

- Voert uitzettingsvoegen uit

Brengt synthetische afdichtingslagen aan (co 00137)

- Legt de dakrollen uit en lijnt deze uit op de ondergrond

- Vermijdt kruisnaden en tegennaden

- Respecteert de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant

- Plaatst afdichtingslagen losliggend, met een ballast

- Plaatst afdichtingslagen gekleefd op koudlijm

- Plaatst zelfklevende afdichtingslagen

- Plaatst afdichtingslagen mechanisch, met schroeven en verdeelplaatjes volgens een bevestigingsschema

- Brengt een kimfixatie aan

- Plaatst vloeistoflassen

- Dicht de naden van de overlappingen af met hete lucht, contactlijm, voorgelijmde of zelfklevende banden en/of strips

- Brengt een zware schutlaag aan met rolkiezels of tegels en berekent de nodige hoeveelheid ballast

- Brengt een lichte schutlaag aan met een verflaag

- Voert uitzettingsvoegen uit

Dicht daktoebehoren af (co 00138)

- Houdt rekening met de compatibiliteit van verschillende materialen

- Dicht dakgoten af

- Brengt daktoebehoren als tapbuizen, spuwers, regenwaterslikkers, verluchting, koepels, schouwen,... aan en bevestigt deze

- Snijdt afdichtingsmateriaal zodat zo weinig mogelijk naden ontstaan

- Dicht af met synthetische technieken

- Dicht af met vloeibare afdichtingslagen

- Brengt een bekledingslaag aan door middel van insmeren met bitumenpasta en vlamlassen

- Laat aansluiten bij pvc-daken met behulp van metaalfolie of -plaat

- Vermijdt doorboringen bij de plaatsing van accessoires

- Herstelt zo nodig de integriteit van de isolatieschil

Dicht opkanten en dakranden af (co 00139)

- Respecteert de technische richtlijnen

- Smeert opkanten in met bitumineus vernis

- Dicht opkant af met mechanische bevestiging, las- of kleefmethode

- Bepaalt of bijkomende mechanische bevestiging noodzakelijk is

- Werkt de dakrand af met profielen, muurkappen, dekstenen,...

Vervaardigt en brengt een hemelwaterafvoer aan (co 00140)

- Voert een hemelwaterafvoer uit in verschillende vormen en doorsneden

- Plaatst en bevestigt de hemelwaterafvoer

- Sluit de leidingen water- en geurdicht af

- Plaatst en bevestigt de verbindingselementen

Plaatst groendaken (co 00141)

- Houdt bij de keuze van de afdichting rekening met aanwezigheid of latere plaatsing van een groendak

- Plaatst extensieve groendaken (4)

- Doet voor intensieve groendaken beroep op een groendakspecialist

Zonnepanelen en -collectoren

Bereidt het dak voor op de montage van zonnepanelen en -collectoren (co 00142)

- Verzekert zich van de goede staat van de bestaande structuur

- Versterkt indien nodig de draagvloer

- Beoordeelt de invloed die het gekozen systeem zal hebben op het dak (perforaties, beloopbaarheid, onderhoud,..)

Monteert zonnepanelen en -collectoren (co 00143)

- Leest en past het montageplan toe

- Beschermt bestaande dakelementen die niet beschadigd mogen worden bij de montage

- Realiseert waterdichte doorbrekingen in het dak

- Verankert bevestigingen en/of verzwaart zonnepanelen en -collectoren

- Beschermt het isolatiemateriaal van de hydraulische buitenleidingen tegen zonnestraling, knaagdieren en onweer.

- Waakt erover dat sensoren gemakkelijk gedemonteerd kunnen worden

- Verzekert de waterdichtheid van de verbindingen tussen de sensoren en de dakbedekking met compatibele materialen

- Controleert de waterdichtheid van de verbindingen en de globale waterdichtheid van het dak

- Verzekert zich van het behoud van de integriteit van de functies van het dakcomplex

- Volgt de aanbevelingen van een checklist die bij een kwaliteitsprocedure hoort

Spoort tekortkomingen van de plaatsing van zonnepanelen en -collectoren op (co 00144)

- Spoort lekken in luchtdichting en problemen met de waterdichtheid op

- Controleert de stevigheid van de verankeringen

- Controleert de hellingsgraad van de zonnepanelen en -collectoren

- Controleert de staat van de bedekkingsmaterialen (onderdaken, bitumenmembranen,...)

Onderhoudt de zonnepanelen en -collectoren (co 00145)

- Reinigt de zonnepanelen en -collectoren zonder hun stabiliteit en/of hun werking in gevaar te brengen

2.2 Beschrijving competenties/activiteiten adhv de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

- Basiskennis van residentiële elektriciteits- en sanitaire werken (gereedschappen, materialen, planlezen)

- Basiskennis algemene principes EPB (5)

- Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken

- Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden

- Basiskennis van bouwfysica

- Kennis van brandwerende, thermische en akoestische isolatiematerialen

- Kennis van bouwknopen

- Kennis voorschriften rond afval en gevaarlijke producten (o.a. asbest,...)

- Kennis veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften

- Kennis van vakterminologie

- Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen

- Kennis van materialen en gereedschappen

- Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap

- Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden

- Kennis van (interne) transportmiddelen

- Kennis van laad- en zekeringstechnieken

- Kennis van plaatsing en bevestigingsmethodes voor brandwerende, thermische en akoestische isolatie

- Kennis van plaatsing en bevestigingsmethodes voor lucht- en dampschermen

- Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen

- Kennis van elementaire wiskunde

- Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties

- Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

- Kennis van (veiligheids)pictogrammen

- Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken

- Kennis van etikettering en productidentificatie

- Kennis van daktypes en dakopbouw

- Kennis van verschillen tussen dakafdichting bij nieuwbouw en bij renovatie.

- Kennis van waar te staan/te bewegen op het dak tijdens de werken

- Kennis van eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van de gebruikte materialen : de verschillende primers, types dampschermen, isolatie, lijm, bitumineuze en synthetische afdichtingsmaterialen (volgens fabrikant, ATG's (6))

- Kennis van wisselwerking tussen primers en andere producten

- Kennis van het ontploffingsrisico bij gebruik van primers

- Kennis van veiligheidsvoorschriften inzake gebruik van smeltketels, branders, gasflessen.

- Kennis van de gevaren van de gietmethode, de veiligheidsvoorschriften en evenwaardige en veiligere alternatieven

- Kennis van types blustoestellen in functie van de gebruikte materialen

- Kennis van invloed van temperatuursomstandigheden bij zelfklevende lagen

- Kennis van de nodige hoeveelheid en kleefkracht van lijm volgens de specifieke dakzone

- Kennis van verschillen tussen een lichte schutlaag (UV-bestendig, brandbestendig, beloopbaar) en een zware schutlaag (bescherming tegen wind,...) in gebruik en toepassingsmogelijkheden

- Kennis van de verschillende uitvoeringstechnieken van naadverbindingen

- Kennis van compatibiliteit van vloeibare afdichtingsmaterialen met andere types afdichtingen

- Kennis van de functie van de verschillende opstanden (bv.: spouwmuren, dorpels, koepels en lichtstraten, beklede muren,...)

- Kennis van factoren die de afdichting van opstanden beïnvloeden

- Kennis van welk type opstand op welke wijze dient afgewerkt te worden

- Kennis van types uitzettingsvoegen

- Kennis van eigenschappen en voorschriften van de fabrikant bij verschillende uitzettingsvoegen

- Kennis van compatibiliteit van afdichting en scheidingslagen bij groendaktoepassingen

- Kennis van de systemen van waterafvoer op en van het dak

- Kennis van de verschillende types zonnepanelen en hun plaatsing

- Kennis van de voornaamste oorzaken van instabiliteit van een dragende structuur

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen lezen en interpreteren van werkdocumenten, tekeningen en plannen en deze gegevens vertalen naar zijn eigen werkzaamheden

- Het mondeling en/of schriftelijk kunnen rapporteren aan de leidinggevende en efficiënt communiceren met collega's en derden

- Het kunnen naleven van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften

- Het (visueel) kunnen beoordelen van de staat (afwijkingen en gebreken) van het dak, zijn onderdelen en de uitvoering van de dakbedekking

- Het kunnen identificeren van het type dakopbouw

- Het kunnen rekening houden met toekomstige accessoires en elementen die speciale tussenkomsten vereisen (groendaken, lichtkoepels, zonnepanelen, zonnecollectorsystemen...)

- Het kunnen kiezen van de juiste dakafdichting overeenkomstig de uit te voeren werken

- Het kunnen controleren en uitvoeren van de werkopdracht volgens de planning, werktekeningen en plannen, de voorschriften en productfiches

- Het kunnen toepassen van een kwaliteitsprocedure met de geschikte controle-instrumenten

- Het kunnen raadplegen van technische bronnen

- Het kunnen oordeelkundig ordenen van materiaal (dakrollen,...), rekening houdend met het draagvermogen van draagvloer en isolatiemateriaal

- Het kunnen controleren van de stevigheid van de verankeringen, de waterdichtheid van de verbindingen, de globale waterdichtheid van het dak en het behoud van de integriteit van de functies van het dakcomplex na installatie van zonnepanelen en -collectoren

- Het kunnen uitvoeren van goed geïsoleerde en lucht- en dampdichte werken

Probleemoplossende vaardigheden

- Het gepast kunnen reageren op vastgestelde problemen met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, milieu, proces en techniek rekening houdend met de voorschriften/procedures

- Het kunnen bijsturen van de werkopdracht bij onvoorziene omstandigheden

- Het kunnen oplossen van eenvoudige problemen aan de omgeving of het product bij de plaatsing

- Het kunnen aanpassen van de eigen planning aan wijzigende omstandigheden

- Het kunnen bijsturen van de eigen werkzaamheden om koudebruggen en lekken in het lucht- en dampscherm te vermijden

- Het proactief kunnen nemen van gepaste maatregelen bij veiligheidsrisico's rekening houdend met de voorschriften/procedures en weersomstandigheden

Motorische vaardigheden

- Het kunnen bedienen van elektrisch en pneumatisch handgereedschap

- Het kunnen gebruiken van smeltketels, branders, gasflessen en blustoestellen op een correcte en veilige manier

- Het kunnen hanteren van handgereedschap

- Het kunnen toepassen van de juiste ergonomische hef- en tiltechnieken

- Het kunnen demonteren en afbreken van dakonderdelen en toebehoren en de dakstructuur tijdelijk beschermen tegen weersomstandigheden

- Het kunnen voorbereiden van de ondergrond

- Het gelijkmatig kunnen aanbrengen van hechtvernis op een gereinigde ondergrond

- Het losliggend of gekleefd op de ondergrond kunnen plaatsen van een lucht- of dampscherm en isolatie

- Het losliggend, gekleefd of mechanisch kunnen plaatsen van synthetische en bitumineuze lagen

- Het kunnen afdichten van de naden van de overlappingen met hete lucht, een brander, contactlijm, voorgelijmde of zelfklevende banden en/of strips of vloeistoflassen

- Het kunnen aanbrengen van een lichte of zware schutlaag

- Het kunnen uitvoeren van uitzettingsvoegen

- Het kunnen afdichten van opkanten, dakranden, daktoebehoren en accessoires

- Het kunnen uitvoeren, plaatsen en bevestigen van een hemelwaterafvoer

- Het kunnen plaatsen van extensieve groendaken

- Het kunnen versterken, beveiligen, beschermen, hermonteren van de nodige elementen van het dakcomplex zodat zonnepanelen en -collectoren en hun leidingen waterdicht geplaatst, verankerd, beschermd en gereinigd kunnen worden

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- Dit beroep wordt vooral uitgeoefend op bouwplaatsen (nieuwbouw), in bewoonde of in gebruik zijnde gebouwen (restauratie en renovatie) binnen ondernemingen en vergt de nodige mobiliteit.

- Dit beroep wordt meestal in teamverband uitgeoefend, meestal in een onderneming waar de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, omgeving, weersomstandigheden, grondstoffen en machines.

- De werkopdrachten worden vaak strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid en doorzettingsvermogen vraagt.

- De bouwsector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen, codes van goede praktijk en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaam bouwen. Verspilling en de rijzende afvalberg dwingen tot een economische en ecologische omgang met en hergebruik van grondstoffen en materialen.

- De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten en werken op hoogte, in moeilijke houdingen en omstandigheden, impliceren.

- Het bijblijven met de (technologische) ontwikkelingen binnen de sector vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.

Handelingscontext

- Oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, toewijding en zin voor esthetiek te werken.

- Op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze uitwisselen van informatie met klanten, collega's en derden.

- Aandacht hebben voor gevaarlijke situaties, veiligheidssignalisatie op de werkplek/werf respecteren en PBM's en CBM's met zorg plaatsen, gebruiken en onderhouden.

- Omzichtig omgaan met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheidsvoorschriften.

- Zorgvuldig en nauwkeurig gebruiken van machines, gereedschappen en materialen.

2.2.4 Autonomie

Is zelfstandig in:

- het beoordelen van de staat van het dak

- het uitvoeren van de plannen en voorbereiden van de eigen werkzaamheden

- het uitvoeren en het afwerken van de werkzaamheden aan isolatie en onderdak, dak, hemelwaterafvoer

- het monteren van zonnepanelen en -collectoren

- het controleren en indien nodig bijsturen van de kwaliteit van zijn werk

Is gebonden aan:

- een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning

- veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften, codes van goede praktijk, technische voorschriften, productfiches, werktekeningen en plannen

- instructies van de leidinggevende

- afspraken met betrekking tot zijn eigen werkzaamheden met collega's en derden

Doet beroep op:

- de leidinggevende voor de werkopdracht, gegevens, planning, leveringen, melden van problemenen gevaarlijke situaties (bv. gebrekkige dakrandbeveiliging,...) en bijkomende instructies

- gespecialiseerde professionals en/of derden voor storingen, technische interventies en/of onderhoud aan wat buiten zijn competenties of bevoegdheden ligt (bv. indienststelling van zonnepanelen en -collectoren, aanleg van intensieve groendaken)

2.2.5 Verantwoordelijkheid

- Het efficiënt functioneren in een onderneming

- Het milieubewust, kwalitatief en veilig uitvoeren van de werken

- Het veilig en ordelijk organiseren van de werkplek

- Het veilig uitvoeren van werken op hoogte

- Het duurzaam gebruiken van stromen en het beperken van geluidshinder

- Het beoordelen van de staat van een dak

- Het leggen van een onderdak

- Het verwijderen van dakelementen

- Het schoonmaken van het dakoppervlak

- Het reinigen van de draagvloer en verwijderen van afval

- Het voorbereiden van de ondergrond

- Het aanbrengen van primers of hechtvernis

- Het plaatsen van lucht- en dampscherm

- Het plaatsen van isolatiematerialen (thermisch, akoestisch, brandwerend,...)

- Het aanbrengen van bitumineuze afdichtingslagen

- Het aanbrengen van synthetische afdichtingslagen

- Het afdichten van daktoebehoren

- Het afdichten van opkanten en dakranden

- Het vervaardigen van een hemelwaterafvoer

- Het plaatsen van groendaken

- Het voorbereiden van het dak op de montage van zonnepanelen en -collectoren

- Het monteren van zonnepanelen en -collectoren

- Het opsporen van tekortkomingen aan de plaatsing van zonnepanelen en -collectoren

- Het onderhouden van zonnepanelen en -collectoren

2.3 Vereiste attesten

Geen wettelijk verplichte attesten nodig maar voor de praktijkuitoefening is wel een gedegen opleiding voor bepaalde activiteiten in functie van de veiligheid vereist.

Nota's

(1) EPB = de regelgeving omtrent het realiseren van energiezuinige, comfortabele gebouwen

(2) PBM's = persoonlijke beschermingsmiddelen, CBM's = collectieve beschermingsmiddelen

(3) Bitumen is het residu van het distillatieproces van aardolie. Het is een waterdicht en plastisch product met een groot hechtend vermogen en wordt daarom gebruikt om daken waterdicht te maken.

(4) Extensieve groendaken zijn niet-beloopbare groendaken die geen aanpassing van de dakstructuur vergen (begroeiing beperkt tot mossen, vetplanten, grassen en kruiden)

(5) EPB = de regelgeving omtrent het realiseren van energiezuinige, comfortabele gebouwen

(6) Het ATG-label is een technische goedkeuring voor een welbepaald bouwproduct van een producent voor een specifieke toepassing