Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie Productiemedewerker drukafwerking in de printmedia

  • goedkeuringsdatum
    21 juni 2013
  • publicatiedatum
    B.S.14/08/2013
  • datum laatste wijziging
    14/08/2013

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 28 mei 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 juni 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van Productiemedewerker drukafwerking in de printmedia, ingeschaald op niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit

BIJLAGE

Beroepskwalificatie van Productiemedewerker drukafwerking in de printmedia (m/v)(BK0036)

1. GLOBAAL

a. Titel

Productiemedewerker drukafwerking in de printmedia (m/v)

b. Definitie

Het uitvoeren van routinematige (productie)handelingen, opvolgen van de productie en bedienen van de machine, het uitvoeren van eenvoudige kwaliteitscontroles, steeds onder leiding van een verantwoordelijke en aan de hand van instructies teneinde de continuïteit van de productie te ondersteunen.

c. Niveau

2

d. Jaartal

2013

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften (Voeding Id 13069, Hout Id 12902, Chemie Id 32967, Printmedia Id 17516/12892, Textiel Id 12827)

- Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over

- Raadpleegt de productieplanning

- Houdt zich aan productieorder en technische fiche

Controleert de voorraad grondstoffen en materialen voor de eigen productie (tekorten, hoeveelheid, dosering, mengeling, kwaliteitsafwijkingen,...) (Voeding Id 21981/17701/4645, Hout Id 21894/18152, Chemie Id 1786, Printmedia Id 16707/2190/18152, Textiel Id 12827/ 21960/23247)

- Onderneemt actie bij afwijkingen of tekorten van de te verwerken grondstoffen

- Gebruikt toestellen voor goederentransport

- Stemt de hoeveelheid grondstoffen en materialen af op de opdracht

- Volgt informatie van beeldschermen op

- Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens volgens procedure

- Houdt rekening met de interne codering

- Past hef- en tiltechnieken toe

Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de machine(straat), -lijn (Voeding Id 17729/17940/2017, Hout Id 17924, Chemie Id 2006, Printmedia Id 1453/18027, Textiel Id 12827/21960/23247)

- Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na

- Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen

- Merkt afwijkingen, storingen aan de machine(straat), -lijn op

- Meldt problemen en veiligheidsrisico's aan de verantwoordelijke

- Legt de productie stil in noodgevallen Start, bedient en stopt de machine(straat), -lijn volgens de instructies (Voeding Id 25644, Hout Id 15603, Chemie Id 1720, Printmedia Id 15851/21905, Textiel Id 438/17203)

- Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches

- Merkt afwijkingen, storingen op

- Start de machine(straat), -lijn op

- Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in

- Bedient de machine(straat), -lijn

- Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen

- Interpreteert gegevens en reageert passend

- Voert de geproduceerde goederen af

- Doet controles/controlerondes

- Stopt de machine(straat), -lijn

Bewaakt de continuïteit van zijn eigen productie (Voeding Id 333/4601/17305, Hout Id 12951/7832, Chemie Id 17745/17937/17305, Printmedia Id 16707/12918/26134, Textiel Id 438/17706/17736)

- Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches

- Doet controles/controlerondes

- Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen

- Merkt afwijkingen, storingen op en neemt op passende wijze actie

- Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke

- Stopt de productie indien nodig

Registreert en rapporteert het verloop van de eigen productie (Voeding Id 17306, Hout Id 17306, Chemie Id 17306, Printmedia Id 17306/12918, Textiel Id 17306/18139)

- Houdt gegevens bij over het productieverloop

- Houdt gegevens bij over het gebruik van grondstoffen en materiaal

- Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega's en leidinggevenden

Voert kwaliteitscontroles uit op de eigen productie volgens de instructies (Voeding Id 472/18088, Hout Id 483, Chemie Id 17994/17846, Printmedia Id 17038/1880/483, Textiel Id 381/731/1209/2214/11736/17910)

- Volgt informatie van beeldschermen op

- Gebruikt instrumenten voor de productcontrole

- Voert productcontroles uit op basis van voorschriften

- Merkt afwijkingen aan producten op

- Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften

- Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke

- Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden,...)

- Stopt de productie indien nodig

Organiseert de eigen werkplek, veilig, ordelijk en milieubewust (Voeding Id 17813/29375/16281, Hout Id 18000, Printmedia Id 7014/18027/18000, Textiel Id 17999/19183)

- Sorteert afval volgens de richtlijnen

- Houdt de werkplek schoon

- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op

- Past de voorgeschreven veiligheids- en milieuvoorschriften toe

Werkt in teamverband (Hout Id 18000, Printmedia Id 18000, Textiel Id 19183)

- Communiceert effectief en efficiënt

- Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijken

- Rapporteert aan leidinggevenden

- Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg

- Werkt efficiënt samen met collega's

- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

Voert handelingen uit met behulp van één of meerdere specifieke machines: Bindmachine, Naaibrocheermachine, Rilmachine (Groefmachine), Nietmachine, Ponsmachine, Boormachine (Wire-O machine), Vouwmachine, Snijmachine, Thermo-bindmachine, Verzamelmachine, Verzamelhechter, Lamineermachine (Id 20126, 20117, 20137, 20136, 20116, 20118, 20127)

Voert handelingen uit met behulp van één of meerdere specifieke machines met continue werking: Snijstraat, Verzamellijn, Bindstraat (co 00178)

Gebruikt één of meerdere specifieke technieken voor gedrukte producten - drukwerkveredeling: Lamineren, Plastificering, Snijden, Boren, Afronden, Afhoeken, Pregen - blinddruk, Hoogdrukafwerking - typografie1, Vergulden - gouddruk, Vernissen, Kapvormen (invormen) (Id 23341, 23342, 23336, 23340, 23343, 23337)

Voert één of meerdere voorsorteerhandelingen uit op: Frankeermachine voor brieven en pakketten, Vouw- en lijmmachine voor dozen, Cacheermachine (vel papier op karton strijken), Inktjet, Omslagmachine (groot en klein formaat), Etiketteermachine, Bandeermachine, Foliestraat (drukwerk onder folie brengen), Krimpmachine, Mailcovermachine, Palletinpakmachine, Automatische palletstapelaar, Weegmachine (Id 20172, 20178, 20179, 20183)

Voert handelingen uit met behulp van één of meerdere ergonomische machines: Lift, Triltafel, Aanrijtafel, Snijtafel, Oplaadtafel, Takel,... (co 00179)

Controleert, stapelt en verpakt de (half)afgewerkte producten op de voorgeschreven wijze zodat deze veilig en zonder kwaliteitsverlies kunnen getransporteerd worden (Id 17987)

- Schudt papier of katernen op

- Gebruikt verpakkingstoestellen

- Stapelt losse of verpakte producten volgens de paletbrief

- Houdt zich aan de verpakkingsvoorschriften

- Brengt de paletfiche of paletbon aan

- Splitst zendingen correct uit

- Verplaatst afgewerkte paletten naar de afhaalzone of ophaalplaats

2.2 Beschrijving competenties/activiteiten adhv de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

Generiek

- Basiskennis van ICT

- Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken

- Basiskennis van registratie- en informatiesystemen

- Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk

- Basiskennis van milieuzorgsystemen

- Basiskennis van materialen

- Basiskennis van grondstoffen in functie van de eigen productie

- Basiskennis van het productieproces

- Basiskennis van kwaliteitsnormen en -systemen

- Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles

- Kennis van de gebruikte productieapparatuur en gereedschappen

- Kennis van de werking van een machine(straat), -lijn

- Kennis van kwaliteitsprocedures, waarden en toleranties

- Kennis van milieuvoorschriften

- Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften

- Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

- Kennis van (veiligheids)pictogrammen

- Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken

- Kennis van regels van persoonlijke hygiëne

- Kennis van regels m.b.t. afvalsortering

- Kennis van nood- en evacuatieprocedures

- Kennis van etikettering en productidentificatie

- Kennis van opstartprocedures

- Kennis van stopprocedures

- Kennis van procedures om de automatische machine(straat), -lijn te bedienen

Specifiek

- Basiskennis van het grafisch productieproces

- Basiskennis van druktechnieken

- Basiskennis van pagina- en drukvormmontage

- Basiskennis van de conditioneringstechnieken van de grondstoffen en de (half)afgewerkte producten (voorbeeld: instellen van de luchtvochtigheid)

- Basiskennis van de eigenschappen, de aard en de samenstelling van inkten

- Basiskennis van de beoogde effenheid en de egaliteit van het drukwerk

- Basiskennis van het instellen en het bewaren van snij- of vouwprogramma's

- Basiskennis van de beoordelingscriteria van het product aan de hand van het model of proefexemplaar

- Kennis van één of meerdere online en offline afwerkingstechnieken (snijden, vouwen, perforeren, boren, verzamelen, verzamelhechten, binden, nieten, lijmen, naaien, rillen, pregen, kappen/stansen, afronden, afhoeken, typo, lamineren, plastificeren, vergulden, vernissen, frankeren, cacheren, onder omslag brengen, etiketteren, banderen, onder folie brengen, wegen, inpakken, stapelen op palet ...)

- Kennis van de eigenschappen, de aard en de samenstelling van lijmen, nietdraad en andere (hulp)grondstoffen

- Kennis van de eigenschappen en de aard van drukdragers, o.a. papier, karton, folie, PVC...

- Kennis van de van de (de)montage van onderdelen van machines voor afwerking (walsen, messen, tassensectie,...)

- Kennis van de correcte manipulatie van drukdragers (stapelen,...)

- Kennis van de snij- en vouwschema's en de snij, vouw- en aanlegtekens

- Kennis van de behandeling en het gebruik van messen in functie van de te hanteren techniek (boren, stansen, uitkappen, ritsen, rillen en perforeren)

- Kennis van verpakkingstechnieken en -materialen

- Kennis van verzendingstechnieken en -procedures

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

Generiek

- Het kunnen overnemen van de werkzaamheden van de vorige ploeg en het overdragen van de werkzaamheden aan de volgende ploeg

- Het mondeling en/of schriftelijk kunnen rapporteren aan leidinggevenden en efficiënt communiceren met collega's en onderhoudstechnici

- Het kunnen uitvoeren van de productieorder volgens de planning, de voorschriften en productfiches

- Het kunnen verzorgen van de toevoer van grondstoffen en het afvoeren van geproduceerde goederen in overeenstemming met de productieorder

- Het kunnen registreren van de eigen productiegegevens

- Het kunnen starten, bedienen en stoppen van de machine(straat), -lijn

- Het kunnen uitvoeren van veiligheidscontroles/controlerondes

- Het kunnen naleven van veiligheids- en milieuvoorschriften

- Het kunnen schoonhouden van de werkplek volgens de richtlijnen

- Het kunnen uitvoeren van productcontroles op basis van de voorschriften

- Het kunnen vergelijken van de resultaten van controles met richtwaarden

Specifiek

- Het bedienen van één of meerdere van de volgende machines voor online en offline afwerkingstechnieken: Bindmachine, Naaibrocheermachine, Rilmachine (Groefmachine), Nietmachine, Ponsmachine, Boormachine (Wire-O machine), Vouwmachine, Snijmachine, Thermo-bindmachine, Verzamelmachine, Verzamelhechter, Lamineermachine

- Het klaarmaken van bedrukt materiaal voor continue bevoorrading van een drukafwerkingsmachine

- Het beschikken over een ruimtelijk voorstellingsvermogen

- Het kunnen maken van eenvoudige berekeningen

Probleemoplossende vaardigheden

Generiek

- Het kunnen gepast reageren op kwaliteitsafwijkingen (aan de eigen grondstoffen, tussenproducten en eindproducten)

- Het kunnen gepast reageren op technische storingen rekening houdend met de voorschriften/procedures

- Het kunnen stoppen van de eigen productie indien nodig

- Het kunnen ondernemen van actie bij problemen met de grondstoftoevoer en bij de afvoer van geproduceerde goederen

- Het kunnen verlenen van hulp aan onderhoudstechnici en verantwoordelijken

Motorische vaardigheden

Generiek

- Het kunnen bedienen van de machine(straat), -lijn en het hanteren van meettoestellen ten einde te voldoen aan de kwaliteitsvoorschriften

- Het kunnen bedienen van de machine(straat), -lijn rekening houdend met de tijdsplanning eigen aan zijn productieproces

- Het op gepaste wijze kunnen gebruiken van toestellen voor goederentransport

- Het kunnen gebruiken van ergonomische hulpmiddelen

- Het kunnen toepassen van de juiste hef- en tiltechnieken

Specifiek

- Het gebruiken van verpakkingstoestellen

- Het toepassen van de juiste ergonomische beginselen (werkhouding, aanpassingen van de werkpost...)

- Het hanteren van handgereedschappen (tangen, sleutels, schroevendraaiers...)

- Het (de)monteren van specifieke onderdelen van de drukafwerkingsmachine, -straat (messen, frezen, kapvormen,... )

2.2.3 Context

Omgevingscontext

Generiek

- Dit beroep wordt uitgeoefend in productiebedrijven

- Het kan ook uitgeoefend worden in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts

- De activiteit varieert naargelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming

- Het werk vindt plaats in een productieruimte, waarbij de eigenschappen van de grondstoffen en het productieproces bepalend kunnen zijn voor de omgevingscondities van de productieruimte

- Het werk vindt plaats aan een machine(straat), -lijn, eventueel met beeldschermen en/of controlepanelen

- Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is vereist en kan verschillen naar gelang de producten die behandeld worden en de aard van de uitgevoerde handelingen

- In deze sector bestaan hygiëne-, milieu- en veiligheidsvoorschriften

- Dit beroep wordt in teamverband uitgeoefend

Specifiek

- Dit beroep wordt staande uitgevoerd

- Dit beroep vraagt een eenzijdige spierbelasting/inspannende houding (bukken, reiken e.d.) bij inlegwerk, stapelen op palet en/of stel- en controlewerkzaamheden gedurende een aanzienlijk deel van de dag

- Er wordt gewerkt in een ruimte waar men wordt blootgesteld aan lawaai, warmte, stof, geurhinder (lijm, folie, vernis, lamineerfolie...), een wisselende vochtigheidsgraad

- Dit beroep vraagt zware kracht bij het verplaatsen van transpaletten en het tillen van pakken katernen gedurende een aanzienlijk gedeelte van de dag

- Dit beroep kent een verhoogd risico op letsel door gekneld raken, door aanraking van bewegende of warme onderdelen van de installatie

- Dit beroep veroorzaakt regelmatig kleine snijwonden bij het manipuleren van papier

Handelingscontext

Generiek

- Werkt steeds onder toezicht/leiding van een verantwoordelijke

- Werkt aan de hand van instructies

- Communiceert efficiënt in het team en naar de verantwoordelijke toe

- Houdt rekening met veiligheidsvoorschriften bij omgang met grondstoffen en producten

- Gaat economisch en ecologisch om met grondstoffen en producten

- Houdt zich aan voorschriften en procedures

- Houdt rekening met veiligheidssignalisatie op de werkplek

- Heeft permanente aandacht voor de kwaliteit van het product

- Verzorgt het intern transport van producten

- Houdt zich aan tijdsschema's voor de realisatie van het productieproces

- Is zich bewust van de mogelijke impact van zijn handelingen

Specifiek

- Besteedt extra aandacht bij taalwissels, wanneer een meertalige (re)productieopdracht wordt uitgevoerd

- Het vereist een grote mate aan nauwkeurigheid

- De uitoefening van het beroep vereist een hoge mate van handigheid en technisch inzicht

- De beroepsbeoefenaar toont belangstelling om zijn/haar competentie(s) te verbreden en/of te verdiepen

- De beroepsbeoefenaar moet open kunnen staan voor en zich kunnen aanpassen aan wisselende contexten, eisen, omstandigheden, vereisten, gebeurtenissen,...

2.2.4 Autonomie

Generiek

- Werkt onder leiding/toezicht in het zorgen voor toevoer van de grondstoffen, het opstarten en bedienen van de machine(straat), -lijn, het stoppen van de productie, het opvolgen van de eigen productie, de kwaliteitsopvolging en -controle

- Is gebonden aan instructies, productieplanning, veiligheids- en milieuvoorschriften/procedures, productieorder/technische fiche, hygiënische voorschriften, eigenschappen van grondstoffen, richtwaarden en toleranties, kwaliteitsvoorschriften en rapporteringsprocedures

- Doet beroep op de leidinggevende voor planning, productieorder, meldingen van storingen en bijkomende instructies

2.2.5 Verantwoordelijkheid

Generiek

- Een correct volgens de richtlijnen lopende eigen productie

- Opgevolgde grondstoffentoevoer

- Correcte hantering/bediening van machines en gereedschappen volgens de voorschriften

- Zorgvuldig genoteerde en opgevolgde gegevens over zijn productie

- Een veilige, hygiënische en opgeruimde werkplek

- Gesorteerd afval volgens voorschriften

- Een goede communicatie m.b.t. de eigen productie

- Een goede samenwerking met de medewerkers in het team

- Een nauwkeurig/tijdig afgehandeld productieorder

- Tijdig uitgevoerde controlerondes

- Herkenning van productafwijkingen

- Gepaste reactie bij storingen en afwijkingen

Specifiek

- Ondersteuning van de activiteiten van de procesoperator aan de eigen machine(straat), -lijn

2.3 Vereiste attesten

De werknemer maakt in bepaalde gevallen (afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de invulling van de opdracht van de werknemer) gebruik van één of meerdere machines waarvoor een attest vereist is

- CACES R 389-1 (Transpallet met bestuurder en palletwagens)

- CACES R 389-3 (Vrijdragende heftrucks met een maximale capaciteit van 6000 kg)

- CACES R 389-4 (Vrijdragende heftrucks met een minimale capaciteit van 6000 kg)

Nota

(1) Een degelpers is een drukpers die volgens het hoogdruk-principe werkt. Hierbij worden alleen de hoogst gelegen gedeelten van de drukvorm met inkt ingerold en afgedrukt. De drukvorm kan bestaan uit loden of houten letters, lijnen en/of afbeeldingen. Een afbeelding kan een cliché, houtsnede, linosnede zijn. http://nl.wikipedia.org/wiki/Degelpers