OPGEHEVEN : Decreet betreffende het Onderwijs XXIII (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    19 juni 2013
  • publicatiedatum
    B.S.27/08/2013
  • datum laatste wijziging
    28/08/2014

COORDINATIE

opgeheven door Decr. 21-3-2014 - B.S. 28-8-2014

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet betreffende het Onderwijs XXIII.

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel I. 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK XI. - Begeleiding van de professionalisering voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Art. XI.l.

Artikel XI.8 van het decreet van 4 juli 2008 betreffende het onderwijs XVIII, gewijzigd bij de decreten van 8 mei 2009, 8 juli 2011 en 29 juni 2012, wordt opgeheven.

Art. XI.2.

§ 1. De Vlaamse Regering voorziet voor het schooljaar 2013-2014 in een extra begeleidingskorps van 105 voltijdse opdrachten voor de ondersteuning van de leerkrachten in de scholen voor gewoon en buitengewoon basisonderwijs en secundair onderwijs.

De Vlaamse Regering verleent daartoe een verlof wegens bijzondere opdracht aan personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, de gesubsidieerde onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding.

Het extra begeleidingskorps van 105 voltijdse opdrachten neemt de volgende opdrachten op :

1° de ondersteuning in de scholen van het buitengewoon basis- en secundair onderwijs bij de verbreding en verdieping van hun aanbod voor jongeren met autismespectrumstoornissen;

2° de ondersteuning van scholen van het buitengewoon basis- en secundair onderwijs bij de programmatie van type 9;

3° de uitbouw van een globaal professionaliseringstraject en -structuur voor de leerkrachten van het gewoon basisonderwijs en secundair onderwijs inzake het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;

4° de uitbouw van een tweedelijnsinclusienetwerk.

De verdeling van de voltijdse opdrachten gebeurt als volgt : 12 voltijdse equivalenten voor het Gemeenschapsonderwijs, 7 voltijdse equivalenten voor het gesubsidieerd officieel onderwijs, 41 voltijdse equivalenten voor het gesubsidieerd vrij onderwijs, waarvan 1 voltijds equivalent voor het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers en 45 voltijdse equivalenten die netoverstijgend worden ingezet.

De 45 voltijdse equivalenten die netoverstijgend worden ingezet, worden aangewend voor de uitvoering van de opdrachten 3° en 4°.

§ 2. De Vlaamse Regering voorziet voor het schooljaar 2013-2014 in een extra begeleidingskorps van vier voltijdse opdrachten voor de ontwikkeling en de ondersteuning van de implementatie van handelingsgerichte diagnostische protocollen in de centra voor leerlingenbegeleiding.

De Vlaamse Regering verleent daartoe een verlof wegens bijzondere opdracht aan personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, de gesubsidieerde onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding.

§ 3. De Vlaamse Regering sluit met betrekking tot de opdrachten beschreven in § 1 en § 2 een convenant af met het Gemeenschapsonderwijs, de representatieve verenigingen van inrichtende machten, het Samenwerkingsverband van Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten en de Vrije CLB-koepel waarin minimaal de doelstellingen, de uitvoeringsvoorwaarden en de te verwachten resultaten bepaald zullen worden.

Art. XI.3.

Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2013.

...