Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie oenoloog

  • goedkeuringsdatum
    13 september 2013
  • publicatiedatum
    B.S.09/10/2013
  • datum laatste wijziging
    09/10/2013

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 15 juli 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 september 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van oenoloog, ingeschaald op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in bijlage, die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van oenoloog (m/v) (BK0051)als vermeld in artikel 1

1. GLOBAAL

a. Titel

Oenoloog (m/v)

b. Definitie

Adviseert bij het proces van wijn maken teneinde de gewenste kwaliteit van de wijn te bekomen.

c. Niveau

5

d. Jaartal

2013

2. COMPETENTIES

2.1. Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Maakt de eigen planning op (Toevoeging door arbeidsmarktactoren) (co 00362)

- Beheert de eigen planning en stuurt deze bij indien noodzakelijk

- Overlegt met klanten (wijnbouwers, wijnhandelaars)

- Neemt de wensen van de klant als uitgangspunt voor het eigen handelen

- Adviseert wijnbouwers en wijnhandelaars

- Werkt in opdracht

Volgt het persen van druiven, het filteren van de most (sap) en het kuipen voor de fermentatie op (Id 16635)

- Beoordeelt de kwaliteit van de druiven

- Houdt zich aan het recept en de procedures

- Beoordeelt de kwaliteit van de most

Volgt de fermentatie op, voegt suikers en gist toe volgens basisgrondstoffen, de analyses en de degustatie en past hierbij de wettelijke voorschriften toe (Id 17691)

- Berekent de hoeveelheden

- Weegt de ingrediënten af

- Neemt stalen

- Gebruikt instrumenten voor de staalname (sondes, reageerbuisjes,...)

- Houdt zich aan de voorschriften voor staalname (tijdstip, hoeveelheid,...)

- Vergelijkt waarden van stalen en testen met richtwaarden

- Beoordeelt het fermentatieproces (waarden, uitzicht, geur, smaak,...)

- Bepaalt de wijntemperatuur

- Stuurt de fermentatie bij indien nodig

- Past de wettelijke voorschriften toe

- Volgt en controleert (indien gewenst) het rijpingsproces in de kelder(s)

Houdt gegevens bij over de fermentatie (Id 17691)

- Houdt zich aan het recept en de procedures

- Registreert gegevens (tijdstip, waarden,...)

Controleert de smaak (Id 17535)

- Stemt het tijdstip van het overhevelen en het aantal keer af op de smaak

- Volgt de verdere klaring van de wijn op

- Stemt de mate van oxidatie af op de smaak (toevoegen van lucht of CO2)

- Controleert het einde van de droesemvorming

Tapt de wijn na fermentatie af en werkt af (filteren, zuiveren, gist verwijderen) (Id 17535)

- Controleert het einde van het fermentatieproces op

- Hevelt de wijn manueel of automatisch over

- Verwijdert de droesem (gistafval) op de bodem van het vat of fles

- Kan verschillende klaringstechnieken toepassen

- Filtert de wijn

Volgt productiestappen van alcoholische producten op en optimaliseert : wijn (wit, rood, rosé...) (Id 25903)

- Voert of laat de volgende testen uitvoeren : sulfietbepaling, zuurbepaling, alcoholbepaling

Voert chemische controles uit tijdens het fermentatieproces (Id 25200)

- Gebruikt instrumenten voor de staalname (sondes, reageerbuisjes,...)

- Houdt zich aan de voorschriften voor staalname (tijdstip, hoeveelheid,...)

- Vult formulieren in (tijdstip, waarden,...)

- Vergelijkt waarden van stalen en testen met richtwaarden

- Beoordeelt zintuigelijk de waarde van een product (uitzicht, smaak,...)

- Weegt de ingrediënten af

Selecteert stalen tijdens de productiestappen (lekmost, persmost, sap,...) en werkt samenstelling en cuvees uit (Id 25814)

- Gebruikt instrumenten voor de staalname (sondes, reageerbuisjes,...)

- Houdt zich aan de voorschriften voor staalname (tijdstip, hoeveelheid,...)

- Vult formulieren in (tijdstip, waarden,...)

- Vergelijkt waarden van stalen en testen met richtwaarden

- Bepaalt de hoeveelheid most en/of gefermenteerd sap voor een specificatie

- Bepaalt een mix van most en/of gefermenteerd sap voor een specificatie

2.2. Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1. Kennis

- Basiskennis van specifieke kenmerken voor opslag van wijnen

- Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen - Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)

- Kennis van wijnbouw

- Kennis van kwaliteitsnormen

- Kennis van wijnstokvariëteiten (wijnstokkunde)

- Kennis van voorschriften inzake wijnproductie

- Kennis van voorschriften van het GOP (Gecontroleerde Oorsprongsbenaming)

- Kennis van procedures voor staalname

- Kennis van wijngaarden en benamingen

- Kennis van specifieke kenmerken voor opslag van wijnen

- Grondige kennis van oenologie

- Grondige kennis van bereidingen

- Grondige kennis van chemie

- Grondige kennis van chemische analysetechnieken

- Grondige kennis van vinificatietechnieken

- Grondige kennis van principes van alcoholische fermentatie

- Grondige kennis van het wijnbereidingsproces

- Grondige kennis van technieken voor de samenstelling van wijnen

2.2.2. Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen opmaken en controleren van de eigen planning

- Het kunnen toepassen van gezondheids-, veiligheids- en hygiënerichtlijnen

- Het kunnen berekenen van hoeveelheden en verhoudingen

- Het kunnen vergelijken van stalen en testen met richtwaarden

- Het kunnen selecteren van druiven

- Het kunnen beoordelen van het fermentatieproces (waarden, uitzicht, geur, smaak,...)

- Het kunnen registreren van gegevens

- Het kunnen bepalen van de wijntemperatuur

- Het kunnen opvolgen, controleren en optimaliseren van alle fasen van de productie

- Het kunnen uitwerken van samenstellingen en cuvées

- Het kunnen opvolgen en controleren van het rijpingsproces in de kelder(s)

- Het kunnen verlenen van advies aan de wijnbouwer en de wijnhandelaar

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kunnen bijsturen van het fermentatieproces bij problemen

- Het kunnen beoordelen van de kwaliteit van de wijn

- Het kunnen samenstellen van cuvées rekening houdend met de wensen en beoordelingen van de wijnbouwer/wijnhandelaar

Motorische vaardigheden

- Het kunnen persen van druiven, het filteren van most en het kuipen voor fermentatie

- Het kunnen afwegen van ingrediënten

- Het kunnen aftappen van de wijn

- Het kunnen filteren van de wijn

- Het kunnen verwijderen van droesem op de bodem van vaten of flessen

- Het kunnen gebruiken van labomateriaal (voor sulfiet- en zuurbepaling)

2.2.3. Context

Omgevingscontext

- Het beroep wordt uitgeoefend in een wijnbouwbedrijf, in een labo,...

- De oenoloog werkt in opdracht van verschillende wijnbouwers en voor handelaars in wijn.

- Het beroep houdt verplaatsingen in, ook over de landsgrenzen heen : de oenoloog kan gevraagd worden gaan wijnen samen te stellen in bv. Frankrijk of Spanje, in opdracht van één of meerdere wijnhandelaars

- De beroepsbeoefenaar is afhankelijk van klimatologische factoren : zij oefenen hun invloed uit op het welslagen van de oogst. Hij is afhankelijk van de kwaliteit van de oogst en het ter beschikking zijnde oogstmateriaal

- De activiteit varieert naar gelang de grootte van het wijnbouwbedrijf en de wijnhandelszaak

- Tijdens het vinificatieproces wordt er gewerkt onder een zekere tijdsdruk : de oenoloog zal in die periode ook tijdens de weekends en op zon- en feestdagen moeten werken.

- Het dragen van een hygiënische uitrusting is vereist

Handelingscontext

- De oenoloog moet omgaan met een verscheidenheid aan labomaterieel en chemische producten

- Het beroep wordt uitgeoefend in overleg met de wijnbouwer/wijnhandelaar

- De oenoloog moet permanent aandacht hebben voor het naleven van een waaier aan reglementeringen

- De oenoloog heeft aandacht voor het correct hanteren van chemische stoffen

- Het permanent naleven van voedsel- en hygiënevoorschriften is cruciaal

- De oenoloog moet voortdurend nieuwe cuvees kunnen creëren, in samenwerking met de wijnbouwer/wijnhandelaar

- De beroepsbeoefenaar moet creativiteit aan boord leggen bij de ontwikkeling en samenstelling van de wijn

- Hij moet ook aandacht hebben voor het opvolgen van de concurrentie

- De oenoloog moet contactvaardig zijn

- De opvolging van de verschillende productiestappen vereist bijzondere aandacht en concentratie in het belang van de kwaliteit van het eindproduct

- Voorzichtige omgang met het product tijdens alle fasen van het productieproces is noodzakelijk

- Het vraagt een permanente opvolging van alle gegevens met betrekking tot het product en het productieproces

- De beroepsbeoefenaar moet efficiënt kunnen handelen in kritische situaties en bij productafwijkingen

- De oenoloog is zich bewust van de impact van zijn handelingen op het productieproces en de kwaliteit van het eindproduct

- Hij moet in alle omstandigheden kwaliteitsvol en klantgericht handelen

2.2.4. Autonomie

- Is zelfstandig in het plannen van de eigen activiteiten, het controleren en opvolgen van alle stadia van de wijnproductie

- Is gebonden aan de mening, wensen en eisen van de opdrachtgever, de regelgeving in verband met HACCP-normen, de vigerende wetgeving

- Doet een beroep op labo's voor de uitvoering van analyses

2.2.5. Verantwoordelijkheid

- De eigen planning

- Toegepaste gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen

- Staalnames, testen en uitgevoerde controles bij alle stappen van het productieproces

- Advies over en betrokkenheid bij het persen, filteren en kuipen van het druivensap

- Opgevolgde kwaliteit van druiven

- Advies over het fermentatieproces

- Advies over de wijntemperatuur

- Berekening van de hoeveelheden en verhoudingen

- Geregistreerde gegevens

- Advies met betrekking tot de afgewerkte wijn na fermentatieproces

- Uitgewerkte samenstellingen en cuvées

- Advies over alcoholmetingen en controles

- Advies over de optimalisatie van het wijnproduct

- Algemene adviesverlening met betrekking tot het vinificatieproces

2.3. Vereiste attesten

Geen attest vereist