Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie reachtruckchauffeur

  • goedkeuringsdatum
    13 september 2013
  • publicatiedatum
    B.S.09/10/2013
  • datum laatste wijziging
    09/10/2013

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 15 juli 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 september 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van reachtruckchauffeur, ingeschaald op niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in bijlage, die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van reachtruckchauffeur (m/v) (BK0053) als vermeld in artikel 1.

1. GLOBAAL

a. Titel

Reachtruckchauffeur (m/v)

b. Definitie

Bestuurt een reachtruck en houdt zich hierbij aan de kwaliteitsprocedures en veiligheidsvoorschriften teneinde opslag- en bevoorradingswerkzaamheden en werkzaamheden met betrekking tot het transporteren van ladingen uit te voeren.

c. Niveau

2

d. Jaartal

2013

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

De reachtruck voorbereiden overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften (Id 17440)

- Volgt pictogrammen en behandelingslabels op

- Meldt onveilige situaties aan de verantwoordelijke

- Gebruikt het veiligheidssysteem en PBM's (Persoonlijke BeschermingsMiddelen zoals bv. veiligheidsschoenen,...)

- Houdt de lichaamsdelen binnen de kooi van de reachtruck

- Positioneert de vorken op een hoogte van +/- 25 cm bij het rijden

- Houdt de werkplek ordelijk en net

De toestand van de reachtruck controleren (Id 17999)

- Voert een controle uit van de machine bij het starten en beëindigen van de dagtaak

- Detecteert defecten

- Voert een visuele controle van de reachtruckonderdelen uit op vloeistoflekken en materiele schade

- Controleert de remmen met een noodstop bij de start

- Controleert de meters, controlelichten en foutcodes op het instrumentenbord

- Controleert de lichten en geluidssignalen door ze aan en uit te zetten

- Vult de checklist met de uitgevoerde controles in

- Meldt defecten aan de verantwoordelijke

Goederen verplaatsen van en naar diverse locaties volgens bedrijfseigen- en veiligheidsprocedures (Id 9313)

- Past de snelheid van de reachtruck aan de lading, manoeuvreerruimte en ondergrond aan

- Rijdt zichtbare obstakels of infrastructuur niet aan

- Positioneert de reachtruck in één beweging voor de stapelruimte

- Rijdt vooruit wanneer het zicht achteruit beperkt is door de lading

- Kijkt steeds in de rijrichting

- Draait enkel met een geladen reachtruck wanneer de vorken zich op minder dan 1 meter hoogte bevinden

- Respecteert een veilige afstand met de voorganger in functie van een noodstop

- Matigt zijn snelheid en claxonneert bij het naderen van kruispunten, onoverzichtelijke bochten en ingangen

- Rijdt op de voorziene plaatsen in de aangeduide rijrichting - Geeft voorrang aan zwakke weggebruikers

- Leest en interpreteert locatiecodes

Stapelt, ontstapelt goederen op diverse hoogten (Id 18031)

- Stapelt maximaal wat voorgeschreven is in het laaddiagram

- Plaatst de vorken zonder haperen zo volledig mogelijk onder de lading

- Past de neiging van de vorken aan in functie van de te verplaatsen lading

- Zet de vorken horizontaal bij het op en neer bewegen van de lading

- Plaatst de lading evenwichtig verdeeld in de stapelruimte

- Neemt enkel stabiele ladingen en onbeschadigde palletten op

- Stapelt enkel als de voorziene stapelruimte groot genoeg is

- Stapelt en ontstapelt een lading pas wanneer deze vrij is van onderliggende lading of ligger

De reachtruck parkeren (standaard ervaringsbewijs) (co 00364)

- Zet na het parkeren steeds de parkeerrem op (indien van toepassing)

- Plaatst de vorken vlak op de grond

- Plaatst de wielen recht

- Zet het contact af

- Parkeert de reachtruck nooit voor een doorgang of veiligheidsuitrusting

- Voorziet de reachtruck van de benodigde energie bij het einde van de dagtaak

- Reacht de mast in

2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

- Basiskennis van de technische onderdelen van de machine

- Kennis van de organisatie van een opslaglocatie (circulatieplan,...)

- Kennis van veiligheidsregels

- Kennis van stabilisatieprincipes van ladingen

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen opvolgen van pictogrammen en behandelingslabels

- Het kunnen melden van onveilige situaties aan de verantwoordelijke

- Het kunnen uitvoeren van een controle van de machine bij het starten en beëindigen van de dagtaak

- Het kunnen uitvoeren van een visuele controle van de reachtruckonderdelen op vloeistoflekken en materiele schade

- Het kunnen controleren van de meters, controlelichten en foutcodes op het instrumentenbord

- Het kunnen invullen van de checklist met de uitgevoerde controles in

- Het kunnen melden van defecten aan de verantwoordelijke

- Het kunnen aanpassen van de snelheid van de reachtruck aan de lading, manoeuvreerruimte en ondergrond

- Het kunnen respecteren van een veilige afstand met de voorganger in functie van een noodstop

- Het kunnen lezen en interpreteren van locatiecodes

- Het kunnen maximaal stapelen van wat voorgeschreven is in het laaddiagram

- Het kunnen plaatsen van de lading evenwichtig verdeeld in de stapelruimte

- Het enkel kunnen opnemen van stabiele ladingen en onbeschadigde palletten

- Het enkel kunnen stappelen als de voorziene stapelruimte groot genoeg is

- Het pas stapelen en ontstapelen van een lading wanneer deze vrij is van onderliggende lading of ligger

- Het nooit parkeren van de reachtruck voor een doorgang of veiligheidsuitrusting

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kunnen detecteren van defecten

Motorische vaardigheden

- Het kunnen gebruiken van het veiligheidssysteem en PBM's (Persoonlijke BeschermingsMiddelen zoals bv. veiligheidsschoenen,...)

- Het kunnen lichaamsdelen binnen de kooi van de reachtruck houden

- Het kunnen positioneren van de vorken op een hoogte van +/- 25 cm bij het rijden

- Het kunnen ordelijk en net houden van de werkplek

- Het kunnen controleren van de remmen met een noodstop bij de start

- Het kunnen controleren van de lichten en geluidssignalen door ze aan en uit te zetten

- Het niet aanrijden van zichtbare obstakels of infrastructuur

- Het kunnen positioneren van de heftruck in één beweging voor de stapelruimte

- Het kunnen vooruit rijden wanneer het zicht vooruit beperkt is door de lading

- Het kunnen steeds kijken in de rijrichting

- Het kunnen draaien met een geladen reachtruck wanneer de vorken zich op minder dan 1 meter hoogte bevinden

- Het kunnen matigen van zijn/haar snelheid en het kunnen claxonneren bij het naderen van kruispunten, onoverzichtelijke bochten en ingangen

- Het kunnen rijden op de voorziene plaatsen in de aangeduide rijrichting

- Het kunnen geven van voorrang aan zwakke weggebruikers

- Het kunnen zo volledig mogelijk onder de lading plaatsen van de vorken zonder haperen

- Het kunnen aanpassen van de neiging (1) van de vorken in functie van de te verplaatsen lading

- Het kunnen horizontaal zetten van de vorken bij het op en neer bewegen van de lading

- Het kunnen na het parkeren steeds de parkeerrem opzetten (indien van toepassing)

- Het kunnen vlak op de grond plaatsen van de vorken

- Het kunnen rechtplaatsen van de wielen

- Het kunnen afzetten van het contact

- Het kunnen voorzien van de reachtruck van de benodigde energie bij het einde van de dagtaak

- Reacht de mast in

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- Dit beroep wordt uitgeoefend in opslagplaatsen, logistieke platformen, magazijnen, grootwinkelbedrijven, ...

- Het beroep kan worden uitgeoefend met aangepaste werktijden, in shiften (volcontinu, twee- of drieploegensysteem,...), tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts.

- De activiteit kan in een lawaaierige omgeving, in een vries- of koelzone plaatsvinden. Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (bv. veiligheidsschoenen, handschoenen, helm,...) is verplicht.

- De beroepsbeoefenaar komt in contact met de magazijnier, magazijnmedewerkers

- De activiteiten vinden plaats binnen een strikt tijdsschema

Handelingscontext

- De beroepsbeoefenaar moet steeds de veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften respecteren.

- De beroepsbeoefenaar stelt, afhankelijk van de bedrijfscontext, repetitieve of gevarieerde handelingen.

2.2.4 Autonomie

- De beroepsbeoefenaar is zelfstandig in het uitvoeren van het transport van goederen

- De beroepsbeoefenaar is gebonden aan een werkschema/werkopdracht/werkinstructies en aan de veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften

- De beroepsbeoefenaar doet beroep op zijn/haar directe leidinggevende bij problemen

2.2.5 Verantwoordelijkheid

- Een reachtruck die voorbereid is overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften

- Een gecontroleerde reachtruck

- Goederen die verplaatst worden van en naar diverse locaties volgens bedrijfseigen- en veiligheidsprocedures

- Gestapelde en ontstapelde goederen op diverse hoogten

- Een geparkeerde reachtruck

2.3 Vereiste attesten

Geen attesten vereist

Nota

Met neiging wordt bedoeld

1) het naar achter of naar voor brengen van de mast opdat de vorken bij het plaatsen van de lading horizontaal zouden zijn;

2) het naar achter brengen van de mast opdat de lading bij het verplaatsen ervan achterover lijkt te leunen, zodat bij het remmen de lading niet voorover gaat hangen;

3) in geval de mast niet kan achteruit of vooruit kan neigen - dit komt meestal voor bij reachtruck - is de neiging van toepassing op de vorken met dezelfde bedoeling als in punt 1 en 2.