Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie boorder - horizontale boringen

  • goedkeuringsdatum
    13 september 2013
  • publicatiedatum
    B.S.14/10/2013
  • datum laatste wijziging
    14/10/2013

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 21 augustus 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 september 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van boorder - horizontale boringen, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in bijlage, die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van boorder - horizontale boringen (m/v) (BK0054) als vermeld in artikel 1

1. GLOBAAL

a. Titel

`Boorder- horizontale boringen (m/v)'

b. Definitie

`De boorder - horizontale boringen voert machinale grondboringen uit teneinde kabels of rioleringen (bv. onder kruispunten of spoor- en waterwegen) aan te leggen.'

c. Niveau

3

d. Jaartal

2013

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

• Werkt in teamverband (co 00365)

- Communiceert effectief en efficiënt

- Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijken

- Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht

- Rapporteert aan leidinggevenden

- Werkt efficiënt samen met collega's

- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op

- Past zich flexibel aan (verandering van collega's, ...)

• Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 00366)

- Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet-gevaarlijke producten en afvalstoffen

- Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen

- Sorteert afval volgens de richtlijnen

- Verwijdert restproducten (bentoniet (een in de natuur voorkomende natrium-kleisoort met deeltjes die zo klein zijn dat ze de grond waterdicht kunnen maken), olie, smeerplekken, ..)

- Herkent asbesthoudende producten en reageert passend

- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten

- Werkt ergonomisch

- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's)

- Ziet erop toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften (bv. VLAREBO) worden gerespecteerd

- Meldt problemen aan de verantwoordelijke

• Stelt de boorinstallatie op en organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk (co 00367)

- Ontvangt en begrijpt de opdracht

- Organiseert zijn werkplaats, rekening houdend met de algemene werforganisatie, logische werkvolgorde en het feit dat een aangevatte boring altijd afgewerkt moet worden, ongeacht het tijdstip

- Voorziet elektriciteit, water en verlichting

- Bepaalt de boorlocatie op basis van de gekregen opdracht

- Lokaliseert de ligging van nutsleidingen

- Stelt het boormaterieel op, in functie van de uit te voeren boring

- Gebruikt softwaretoepassingen voor het kalibreren van het boormaterieel

- Beperkt stofemissie

- Houdt de werkplek schoon

- Laadt en lost vrachtwagens

- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op

• Houdt werkadministratie bij (co 00368)

- Houdt relevante gegevens voor boorverslagen en/of eenvoudige boorstaten bij

- Noteert de meterstanden

- Tekent het profiel van de boring in op de plannen

• Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder (co 00369)

- Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt

- Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt

- Beperkt het lawaai : gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor de omgeving

• Reinigt en onderhoudt materieel (co 00370)

- Reinigt en onderhoudt het boormaterieel

- Voert kleine onderhoudswerken aan het boormaterieel uit

- Stelt mankementen of onregelmatigheden aan het boormaterieel vast en meldt aan de bevoegde persoon

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

• Voert de horizontale boring uit (co 00380)

- Graaft vertrek- en aankomstputten uit met een minigraver

- Maakt boorspoelingen aan, rekening houdend met het geologisch profiel

- Voert handboringen uit

- Gebruikt verschillende meetsystemen voor het lokaliseren van de boorkop

- Vergelijkt de eigen metingen met de elektronische positiebepaling

- Bepaalt de eigen positie ten opzichte van een plan

- Maakt voor zichzelf een ruimtelijke voorstelling van het boorprofiel

- Leest relevante werkingsparameters af

- Regelt drukkracht, rotatiesnelheid, waterkracht en hoeveelheid bentoniet bij in functie van de bodemopbouw en verloop van de boring

- Voert de boring zonder onderbreking uit

• Plaatst elementen in het boorgat van de horizontale boring (co 00381)

- Brengt boorbuizen in het boorgat in en koppelt die aan

- Last HDPE (High Density Polyethyleen) buizen

- Test de las van de HDPE buizen

- Bedient hijsmaterieel om de elementen in het boorgat te brengen

• Werkt het boorgat van de horizontale boring af (co 00382)

- Verwijdert boorkop uit het boorgat

- Reinigt en vult vertrek- en aankomstputten op

- Werkt het boorgat af met een minigraver

- Meet de boorpunten in

2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

- Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden

- Basiskennis van elektriciteit

- Basiskennis van werkingsprincipes van proefsonderingen

- Basiskennis van de werforganisatie

- Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten

- Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften

- Kennis van ergonomische hef-, til- en werktechnieken

- Kennis van PBM's en CBM's

- Kennis van (veiligheids)pictogrammen

- Kennis van informatiebronnen

- Kennis van vakterminologie

- Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen (plannen van de ondergrond, werktekeningen, detailtekeningen, boorverslagen en boorstaten, ...)

- Kennis van materialen en gereedschappen

- Kennis van de eigenschappen en het gebruik van bentoniet

- Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden

- Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen

- Kennis van softwaretoepassingen

- Kennis van elementaire wiskunde

- Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties

- Kennis van de richtlijnen voor ordenen, verdelen, verankeren en afdekken van lading

- Kennis van de regels voor aanslaan van lasten

- Kennis van de bewegingen, de stabiliteit en de correcte opstelling van het boormaterieel

- Kennis van de bodemopbouw (bepalen van grondsoort en korrelgrootte, eigenschappen van grondsoorten, ...)

- Grondige kennis van het verloop van een boring

- Grondige kennis van boorprofielen

- Grondige kennis van de invloed van het geologisch profiel op de boring

- Grondige kennis van technieken en procedures voor het inbrengen van elementen in het boorgat

- Grondige kennis van technieken en -producten voor reiniging en onderhoud van het materieel

- Grondige kennis van de onderdelen en de werking van het boormaterieel

- Grondige kennis van de gevolgen van een boring op het milieu

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het mondeling en/of schriftelijk kunnen rapporteren aan de leidinggevende en efficiënt communiceren met collega's en derden

- Het kunnen naleven van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften

- Het kunnen controleren en uitvoeren van de werkopdracht volgens de planning, werktekeningen en plannen, de voorschriften en productfiches

- Het correct en stabiel kunnen ordenen, verdelen, verankeren en afdekken van de lading voor het transport

- Het kunnen aanslaan van lasten

- Het kunnen aansluiten van elektrisch materieel op het stroomnet

- Het kunnen opstarten van werfgeneratoren

- Het kunnen opmeten van de plaats van de boring

- Het kunnen gebruiken van softwaretoepassingen voor het kalibreren van het boormaterieel

- Het kunnen detecteren en opmeten van de positie van de boorkop

- Het kunnen controleren van materieel en boring

- Het kunnen tekenen van een boorprofiel

- Het kunnen opvangen, opslaan en sorteren van afval (gebruikte boorvloeistof, grondwater, aarde, ...)

Probleemoplossende vaardigheden

- Het gepast kunnen reageren op vastgestelde problemen met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, milieu, proces en techniek, rekening houdend met de voorschriften/procedures

- Het kunnen ingrijpen en bijsturen bij problemen met materieel of boring

- Het kunnen bijsturen van de werkopdracht bij onvoorziene omstandigheden

Motorische vaardigheden

- Het kunnen toepassen van de juiste ergonomische hef- en tiltechnieken

- Het kunnen bedienen van kleine werfmachines

- Het kunnen hanteren van handboren

- Het kunnen opstellen van het boormaterieel

- Het precies kunnen bedienen van het boormaterieel, met drukknoppen en hendels

- Het geconcentreerd kunnen volgen van de boring op een scherm gedurende het gehele boorproces

- Het kunnen inbrengen en aankoppelen van boorbuizen

- Het kunnen lassen van HDPE buizen en aftesten van de las

- Het kunnen verwijderen van de boorkop uit het boorgat

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- Dit beroep wordt vooral uitgeoefend in de buitenlucht, bij de grondwerken in de bouw, en het vergt de nodige mobiliteit.

- Dit beroep wordt meestal in teamverband uitgeoefend, meestal in een onderneming waar de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, omgeving, weersomstandigheden, grondstoffen en machines.

- Eigen aan gestuurde boringen is dat werkopdrachten zonder onderbreking moeten uitgevoerd worden, ongeacht het tijdstip. De werkopdracht en het eindresultaat wordt strikt afgebakend wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, concentratie, flexibiliteit en doorzettingsvermogen vraagt.

- De bouwsector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen, codes van goede praktijk en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaam bouwen.

- De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden (modder) impliceren.

- Het bijblijven met de (technologische) ontwikkelingen binnen de sector vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.

Handelingscontext

- Oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, precisie en toewijding te werken.

- Op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze uitwisselen van informatie met klanten, collega's en derden.

- Aandacht hebben voor gevaarlijke situaties, veiligheidssignalisatie op de werkplek/werf respecteren en PBM's en CBM's met zorg plaatsen, gebruiken en onderhouden.

- Omzichtig omgaan met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheidsvoorschriften.

- Zorgvuldig en nauwkeurig gebruiken van machines, gereedschappen en materialen.

- Gedurende het volledige proces de boring zeer geconcentreerd opvolgen.

- Gedurende het volledige proces binnen het boorteam informatie uitwisselen en duidelijke instructies geven.

2.2.4 Autonomie

Is zelfstandig in :

- het laden, vervoeren en lossen van het boormateriaal- en materieel

- het beoordelen van de staat van de grond en de stabiliteit van opstelling van de boormachine - het uitvoeren van de plannen en voorbereiden van de eigen werkzaamheden

- het veilig en ordelijk organiseren van zijn werkplaats

- het uitvoeren van de boorwerkzaamheden

- het controleren en indien nodig bijsturen van de boring

- het afwerken van de boring - het reinigen van het materieel

- het bijhouden van de werkadministratie

Is gebonden aan :

- een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning

- veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften, codes van goede praktijk, technische voorschriften, productfiches, werktekeningen en plannen

- afspraken met betrekking tot zijn eigen werkzaamheden met collega's en derden

- instructies van de leidinggevende

Doet beroep op :

- de leidinggevende voor de werkopdracht, gegevens, planning, leveringen, melden van problemen en gevaarlijke situaties en bijkomende instructies

- gespecialiseerde professionals en/of derden voor storingen, technische interventies en/of onderhoud aan wat buiten zijn competenties of bevoegdheden ligt

2.2.5 Verantwoordelijkheid

- Het efficiënt functioneren in een onderneming

- Het milieubewust, kwalitatief en veilig uitvoeren van de werken

- Het opstellen van de boorinstallatie

- Het veilig en ordelijk organiseren van de werkplek

- Het voorbereiden en plannen van de eigen werkzaamheden

- Het bijhouden van de werkadministratie

- Het reinigen en onderhouden van de (boor)machines

- Het duurzaam gebruiken van stromen en geluidshinder beperken

- Het uitvoeren van de horizontale boring

- Het plaatsen van elementen in het boorgat van de horizontale boring

- Het afwerken van het boorgat van de horizontale boring

2.3 Vereiste attesten

Er zijn geen verplichte attesten, maar voor het uitoefenen van bepaalde werkzaamheden en/of risicovolle taken zijn bepaalde attesten en/of certificaten vereist, zoals VCA, attest veilig werken op hoogte, gebruik van arbeidsmiddelen, de bediening van een hoogtewerker,...