Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker wijnbouw

  • goedkeuringsdatum
    13 september 2013
  • publicatiedatum
    B.S.24/10/2013
  • datum laatste wijziging
    24/10/2013

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 15 juli 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 september 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van medewerker wijnbouw, ingeschaald op niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in bijlage, die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van medewerker wijnbouw (m/v) (BK0048) als vermeld in artikel 1.

1. GLOBAAL

a. Titel

Medewerker wijnbouw (m/v)

b. Definitie

Het assisteren bij het telen van wijndruiven volgens de geldende regels van voedselveiligheid en hygiëne, teneinde ze te verwerken en bewerken tot wijn.

c. Niveau

2

d. Jaartal

2013

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Bereidt het materiaal voor (Id 12496)

- Controleert en past het materiaal aan voor gebruik

- Houdt zich aan de planning

- Houdt zich aan de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

Bewerkt de aangeduide plaats volgens de instructies van de wijnbouwer (Id 12370)

- Voorziet de grondstoffen en materieel voor de uitvoering van de opdracht

- Controleert en past het materieel aan voor gebruik

- Houdt zich aan de gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen

- Houdt zich aan de opgelegde planning

Plant de wijnstokken (rooien, enten, opbinden,...) na voorbereiding van de gronden (Id 7548)

- Gebruikt landbouwmachines

- Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (nivelleren, ploegen, bemesten, grond losmaken,...)

- Houdt zich aan de voorschriften voor het planten van de gewassen (positie, diepte, tijdstip, weersomstandigheden,...)

- Installeert steunmateriaal

- Bevestigt struiken aan steunmateriaal vanaf 2 jaar

Plaatst beschermingsmateriaal (antihagelnetten, antivriesinstallatie, afsluitingen,...) en de irrigatie-uitrustingen op de wijngaard (Id 14471)

- Voorziet grondstoffen en materieel voor de uitvoering van de opdracht (leidingen,...)

- Controleert en past het materieel aan voor gebruik

Onderhoudt en verzorgt de vruchten op de wijnstokken door te snoeien en overtollige ranken en bladeren weg te snijden (Id 7706)

- Gebruikt snoeigereedschappen (snoeischaar, kettingzaag,...)

- Dunt uit

- Kan verschillende snoeitechnieken toepassen

- Snoeit de takken vormelijk

- Pluist of knipt concurrerende ranken weg

- Voert een behandelings- of bestrijdingsmethode uit

- Voorziet voeding, water en bemesting voor de druivenranken

- Houdt zich aan de wetgeving (gebruik van gewasbeschermingsmiddelen)

Houdt toezicht op de ontwikkeling van de vruchten, dient voedingsstoffen aan de wijnstokken toe en gebruikt fytosanitaire producten preventief en in geval van afwijkingen (Id 17718)

- Gebruikt gewasbeschermingsmiddelen volgens de voorschriften

- Past biologische gewasbeschermingstechnieken toe (vangplaten, feromoonvallen, natuurlijke vijanden,...)

- Beschermt gewassen tegen het klimaat

Stelt de aanwezigheid van schadelijke diersoorten vast (Id 14268)

- Herkent ongedierte of sporen van ongedierte

Oogst vruchten (Id 17137)

- Gebruikt landbouwgereedschap

- Stemt de oogstmethode en het materieel af op de druivenpluk

- Herkent rijpe druiven

- Brengt zo weinig mogelijk schade toe aan de oogst zelf

Voert preventief of correctief basisonderhoud en ijking van machines of uitrustingen uit (Id 18027)

- Controleert de werking van de machines of uitrustingen (irrigatiesysteem,...)

- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op

- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen

- Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (reinigen, smeren, onderdelen vervangen,...)

- Meldt problemen aan de technicus of verantwoordelijke

Snoeit eventueel wijnstokken met druiven (récolte verte) in functie van de te bekomen kwaliteit van de wijn (Id 26171)

Perst druiven, filtert most (sap) en kuipt voor fermentatie (Id 16635)

- Zet het materieel klaar

- Trieert en houdt druiven die niet voldoen apart

- Gebruikt wijnbouwmaterieel (persmachine, druivenrister, pompen, koeling,...)

- Gebruikt fermentatievaten

Houdt gegevens bij over de fermentatie (Id 17691)

- Houdt zich aan het recept en de procedures

- Registreert gegevens (tijdstip, waarden,...)

Tapt de wijn na fermentatie af en werkt af (filteren, zuiveren, gist verwijderen) (Id 17535)

- Controleert het einde van het fermentatieproces op

- Hevelt de wijn manueel of automatisch over

- Verwijdert de droesem (gistafval) op de bodem van het vat of fles

- Kan verschillende klaringstechnieken toepassen

- Filtert de wijn

Bottelt wijn en sluit de vaten of flessen af (Id 7445)

- Vult flessen of vaten af (manueel of automatisch)

- Sluit flessen met een kurk, schroefdop,...)

- Past de richtlijnen toe voor opslag

- Houdt zich aan de wetgeving

Maakt materieel, installaties, vaten, ruimtes schoon en houdt ze hygiënisch (Id 16235)

- Gebruikt schoonmaakmaterieel en de gepaste schoonmaakproducten

- Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (vegen, ontsmetten,...)

- Gebruikt de hoeveelheid product volgens de opdracht (ontsmettingsmiddel,...)

- Ruimt de werkplek en het materieel na gebruik op

- Controleert de zuiverheid van vaten, kuipen, flessen,... voor het gebruik

- Houdt gereinigd en gebruikt materieel gescheiden

- Houdt zich aan de richtlijnen voor hygiëne

- Sorteert afval volgens de richtlijnen

- Past ergonomische hef- en tiltechnieken toe

Volgt de omstandigheden voor opslag of rijping van de producten in de kelder en controleert (Id 26078)

- Past de richtlijnen voor opslag toe

- Past de omgevingstemperatuur aan op basis van de bepaalde waarden

Bereidt bestellingen voor (Id 18787)

- Maakt de producten klaar voor transport

- Voorziet de pakketten van een label

- Past ergonomische hef- en tiltechnieken toe

2.2 Beschrijving competenties/activiteiten a.d.h.v. de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

- Basiskennis van agronomie (landbouwkunde of agronomie is een breed multidisciplinair gebied dat natuurlijke, economische en sociale wetenschappen omvat die in de landbouw worden gebruikt)

- Basiskennis van algemene mechanica

- Basiskennis van cultiveringstechnieken

- Basiskennis van druivenranken

- Basiskennis van snoeitechnieken van druivenranken

- Basiskennis van specifieke kenmerken van dier- en plantparasieten

- Basiskennis van de kenmerken van ziektes bij druivenranken

- Basiskennis van technieken voor het gebruik van fytosanitaire producten

- Basiskennis van vinificatietechnieken

- Basiskennis van specifieke kenmerken voor opslag van wijnen

- Basiskennis van principes van alcoholische fermentatie

- Basiskennis van het wijnbereidingsproces

- Basiskennis van specifieke kenmerken voor opslag van wijnen

- Basiskennis van voorraadbeheer

- Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen - Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)

- Kennis van wijnbouw

- Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen onder toezicht van de wijnbouwer

- Het kunnen toepassen van gezondheids- en veiligheids- en hygiënerichtlijnen

- Het kunnen toepassen van de voorschriften voor het planten van de gewassen

- Het kunnen gebruiken van bodemherbiciden volgens de voorschriften en onder toezicht van de wijnbouwer

- Het kunnen opmerken van afwijkingen, storingen of nood aan preventief onderhoud bij machines en uitrustingen

- Het kunnen afstemmen van techniek en materieel op de opdracht volgens de instructies

- Het kunnen selecteren van druiven (bij het plukken)

- Het kunnen registreren van gegevens

- Het kunnen aanpassen van de omgevingstemperatuur op aangeven van de wijnbouwer

- Het kunnen bottelen van de wijn

- Het kunnen sluiten van vaten en flessen en etiketteren volgens de instructies van de wijnbouwer

- Het kunnen ondersteunen van de wijnbouwer in alle fasen van de productie

- Het kunnen toepassen van richtlijnen voor opslag

- Het kunnen sorteren van afval volgens richtlijnen

- Het kunnen assisteren van de wijnbouwer bij het opvolgen van de voorraad

- Het kunnen gebruiken van voorraadsoftware

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kunnen detecteren van problemen waarvoor de hulp van de wijnbouwer moet ingeroepen worden

Motorische vaardigheden

- Het kunnen gebruiken van landbouwmachines

- Het kunnen afstemmen van techniek en materieel op de opdracht (nivelleren, ploegen, bemesten, snoeien,....) volgens de instructies van de wijnbouwer

- Het kunnen installeren van steunmateriaal voor de druivenranken

- Het kunnen planten, rooien en opbinden van wijnstokken

- Het kunnen gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen

- Het kunnen gebruiken van snoeigereedschappen

- Het kunnen vormelijk snoeien van takken en knippen van concurrerende takken

- Het kunnen beschermen van de gewassen tegen het klimaat

- Het kunnen oogsten van de druiven

- Het kunnen controleren van de werking van de machines en uitrustingen (irrigatiesystemen,....)

- Het kunnen persen van druiven, het filteren van most en het kuipen voor fermentatie

- Het kunnen aftappen van de wijn

- Het kunnen filteren van de wijn

- Het kunnen verwijderen van droesem op de bodem van vaten of flessen

- Het kunnen vullen van flessen of vaten

- Het kunnen sluiten van flessen met kurk of schroefdop

- Het kunnen schoon en hygiënisch houden van ruimtes, materieel, vaten en installaties

- Het kunnen gebruiken van schoonmaakmaterieel

- Het kunnen opruimen van de werkplek

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- Het beroep wordt uitgeoefend in een wijnbouwbedrijf

- De beroepsbeoefenaar is afhankelijk van klimatologische factoren (zon, regen, hagel, koude,...): zij oefenen hun invloed uit op het welslagen van de oogst en de kwaliteit van het eindproduct. Hij moet hierop flexibel kunnen inspelen

- De activiteit varieert naar gelang de grootte van het wijnbouwbedrijf

- Tijdens bepaalde periodes op het jaar wordt er gewerkt onder een zekere tijdsdruk : het binnen halen van de oogst, het fermenteren, het bottelen, het klaar maken van bestellingen,... De medewerker-wijnbouw zal dan in die bepaalde perioden ook tijdens de weekends en op zon- en feestdagen moeten werken.

- Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsschoenen,...) en hygiënische uitrusting (schort, muts,...) is vereist in deze omgeving

- De omvang van het bedrijf kan verplaatsingen binnen het bedrijf met zich mee brengen. Hij verzorgt ook het intern transport van de producten.

- De medewerker-wijnbouw moet omgaan met een verscheidenheid aan machines en gereedschap

Handelingscontext

- De medewerker-wijnbouw werkt in een omgeving waar meerdere zaken moeten opgevolgd en op elkaar afgestemd worden : bemesten, snoeien, oogst, productie, doch hij werkt steeds op instructie van de wijnbouwer

- Het beroep kan worden uitgeoefend in teamverband

- De medewerker-wijnbouw moet een waaier aan reglementeringen inzake erkenning wijnbouwgebied, kwaliteitsnormen, veiligheid, milieu, welzijn,... naleven, op instructie van de wijnbouwer

- De medewerker-wijnbouw heeft aandacht voor het correct hanteren van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, onder toezicht van de wijnbouwer

- Het permanent naleven van voedsel- en hygiëne voorschriften is cruciaal

- Het werk vereist langdurig rechtstaand en kan het hanteren van lasten inhouden

- Voorzichtige omgang met het product tijdens alle fasen van het productieproces is noodzakelijk

- Hij moet in alle omstandigheden kwaliteitsvol handelen onder leiding en toezicht van de wijnbouwer

- De beroepsuitoefening kan het hanteren van lasten met zich meebrengen

2.2.4 Autonomie

- De medewerker wijnbouw werkt volledig onder leiding van de wijnbouwer

- Is zelfstandig in het opmerken van ziektes en plagen in de wijngaard en deze te melden aan de wijnbouwer, het controleren van de machines en het materieel en het melden van problemen aan de wijnbouwer

- Is gebonden aan de instructies van de wijnbouwer, de regelgeving in verband met gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, sproeistoffen, gecertificeerd plantmaterieel, HACCP-normen, milieu

2.2.5 Verantwoordelijkheid

- Toegepaste gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen

- Correcte aanplanting en snoeien van wijnranken volgens de instructies van de wijnbouwer

- Aangebracht beschermingsmateriaal en irrigatie-uitrustingen volgens de instructies

- Tijdig toegevoegde voedingsstoffen volgens de instructies van de wijnbouwer

- Onderhouden machines en uitrustingen volgens de instructies van de wijnbouwer

- Geperst, gefilterd en gekuipt druivensap volgens de instructies van de wijnbouwer

- Geschikte omgevingstemperatuur volgens de instructies van de wijnbouwer

- Afgesloten vaten en geëtiketteerde flessen volgens de instructies van de wijnbouwer

- De opslag van wijn volgens de instructies van de wijnbouwer

- Hygiënisch gereinigd materieel en ruimtes

- Gesorteerd afval volgens richtlijnen

- Opgevolgde voorraad volgens de instructies van de wijnbouwer

2.3 Vereiste attesten

Een FYTO-licentie (Type 1): systeem van certificaten voor het professioneel gebruiken, distribueren en het geven van voorlichting met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen volgens de EU-richtlijn. In het totaal zullen er 5 verschillende types van FYTO-licenties bestaan. Ze zullen vanaf 31 augustus 2015 verplicht zijn.